Nuffnang

Lim Guan Eng

Posted by Unknown | Posted on 3:26 PTG

Lim Guan Eng


The Refusal By The Attorney-General Chambers(AGC) To Prosecute Ibrahim Ali And Zulkifli Noordin Has The Effect Of Allowing Racist And Extremist Ministers Like Abdul Rahman Dahlan To “Come Out From The Closet” And Openly Condone Ibrahim Ali’s Right To Burn The Bible Or Zulkifli’s Anti-Hindu Insults.(en/cn)

Posted: 19 Jul 2013 11:23 PM PDT

Press Statement By DAP Secretary-General And MP For Bagan Lim Guan Eng In Kuala Lumpur On 20.7.2013.

The refusal by the Attorney-General's Chambers(AGC) to prosecute Perkasa President Ibrahim Ali and UMNO parliamentary candidate for Shah Alam Zulkifli Noordin has the effect of allowing racist and extremist ministers like Abdul Rahman Dahlan to "come out from the closet" and openly condone Ibrahim Ali's right to burn the Bible or Zulkifli's anti-Hindu insults. With the UMNO party elections at the end of the year, Malaysians can expect more UMNO leaders like Abdul Rahman to "come out of the closet" to reveal their political orientation as racist and extremists.

DAP supports action taken against the young Alvivi couple but demands similar action against Ibrahim Ali and Zulkifli Noordin. Inspector-General of Police Tan Sri Khalid Abu Bakar had said that the police had submitted its probe on Perkasa vice-president Zulkifli Nordin’s alleged insult of Hinduism to the AGC but was ordered by AGC to cease investigation due to lack of evidence. As for Ibrahim Ali's threat to burn the Bible, the police has yet to receive any word from the AGC.

This is a clear case of double standards by the AGC which has led Malaysians to question why the young "Alvivi" couple can be punished for their Facebook posting but not the BN candidate for Shah Alam Zulkifli Noordin anti-Hindu statements in the You Tube, when both uses the Internet as a medium? Why can action be taken against the "Alvivi" couple within a week after a police report was lodged but yet no action taken against Ibrahim Ali even though there were countless police reports lodged 6 months ago?

There is no doubt that BN practices selective prosecution by only punishing anti-Muslim statements but not anti non-Muslim statements. These revelations by the Inspector-General of Police of "No Further Action" has emboldened more UMNO Ministers to come out of the closet to openly support the racist and extremist policies of Ibrahim Ali and Perkasa.

Muslims And Non-Muslims Should Not Be Allowed To Burn Any Holy Books Of Another Religion Whether There Are Misprints Or Not As It Is Best Left To The Respective Religions.

Urban Wellbeing, Housing And Local Government Minister Abdul Rahman Dahlan two days ago had defended Ibrahim Ali by saying that Ibrahim and Alvivi's case cannot be compared as Alivi was aimed at attacking another religion and could threaten interfaith harmony. Abdul Rahman stressed that what Ibrahim said was normal as Ibrahim only wanted to correct the error of printing the said bibles, and burning them was the proper thing to do just as Muslims burn copies of the Quran that have misprints.

Can a Muslim burn a Bible in anger and protest? Muslims and Non-Muslims should not be allowed to burn any holy books of another religion whether there are misprints or not as it is best left to the respective religions.

Such shocking racist and extremist remarks that burning the Bible was "normal" and "the proper thing to do" by Abdul Rahman will have 3 immediate implications. One, Abdul Rahman has let Cabinet down by challenging his non-Muslim Cabinet colleagues to either resign or accept Abdul Rahman's open disrespect of their faiths by continuing to work with him.

Two, letting Malaysia down by showing that he wants to be a Minister only for Muslims and that he is not afraid of offending non-Muslims. Thirdly, letting down his non-Muslim supporters in Kota Belud who voted for him in the last general elections and hiding so well his disrespect for non-Muslims.

No Muslim PR leader had said that they supported Ibrahim's call to burn the Bible. Now that an UMNO Minister has publicly condoned Ibrahim's actions, what is the position of the non-Muslim Ministers vis-a-vis Abdul Rahman?

Lim Guan Eng

—–Mandarin Version —-

民主行动党秘书长兼峇眼区国会议员林冠英于2013年7月20日在吉隆坡发表声明:

总检察署拒绝对依布拉欣及祖基菲里诺丁采取行动,正好让好像阿都拉曼这样的种族及极端主义部长"现形" ,并等于公开纵容依布拉欣焚烧圣经的权利或是祖基菲里反兴都教的侮辱行为。

总检察署拒绝对依布拉欣及祖基菲里诺丁采取行动,正好让好像阿都拉曼这样的种族及极端主义部长"现形" ,并等于公开纵容依布拉欣焚烧圣经的权利或是祖基菲里反兴都教的侮辱行为。由于巫统将在今年底举行党选,预料马来西亚人可以看到更多像阿都拉曼这样的巫统领袖"现形",揭露自己种族主义和极端主义的政治倾向。

行动党支持当局对性爱二人组Alvivi采取行动,但是他们也应该对依布拉欣阿里及祖基菲里采取行动。总警察长丹斯里卡立说警方已经呈交针对土权组织副主席祖基菲里侮辱兴都教的调查报告给总检察署,可以总检察署却以缺乏证据为由,下令警方停止调查工作。至于依布拉欣阿里扬言焚烧圣经的事,警方却还没有接获任何指示。

这很明显总检察署具有的双重标准,马来西亚人会问为什么当局因为性爱二人组的面子书贴文而处罚他们,但是国阵莎亚南候选人祖基菲里在优管上发表反兴都教的言论却不被对付?二者同样使用社交网络。为什么性爱二人组在有人报警后一个星期内就被对付,然而,尽管六个月前许多人针对依布拉欣阿里向警方报案,至今却没有对他采取行动?

无疑,国阵采取选择性提控,只惩罚反穆斯林的言论,却不对付反非穆斯林的言论。尤其是总警长揭发许多案件被列为"无进一步行动"后,也鼓舞了更多巫统部长站出来现身,公开支持依布拉欣阿里及土权的种族主义及极端主义政策。

穆斯林及非穆斯林不应被允许焚烧任何宗教的宗教经典,无论它们是否印刷错误,最好的做法是留给个别的宗教去处理。

乡区福利、房屋及地方政府部长阿都拉曼达兰两天前捍卫土权组织依布拉欣阿里,他说依布拉欣和性爱二人组的案件不能相提并论,因为性爱二人组的目的是攻击另一个宗教,很可能会威胁宗教和谐。阿都拉曼也强调,依布拉欣的言论很平常,他只是要纠正圣经的错误印刷,焚烧有印刷错误的圣经是应该的,正如穆斯林也焚烧印刷错误的《可兰经》。

穆斯林能不能焚烧圣经以示生气和抗议?穆斯林及非穆斯林都不应被允许焚烧任何宗教的宗教经典,无论它们是否印刷错误,最好的做法是留给个别的宗教去处理。

阿都拉曼所发表的种族及极端言论包括焚烧圣经是"正常"的、"正确"的令人惊讶,它将有三个影响。第一,阿都拉曼让内阁失望,他挑战他的非穆斯林内阁成员辞职或接受阿都拉曼对他们的信仰不敬的言论,继续与他共事。

第二,他让马来西亚人失望,他证明他只想成为穆斯林的部长,也不怕得罪非穆斯林。第三,他让这届大选投选他的沙巴古打毛律非穆斯林选民失望,他把本身对非穆斯林的不敬隐藏得这么好。

从来没有一名身为穆斯林的民联领袖支持依不拉欣扬言焚烧圣经。现在,反而是巫统部长公开为依布拉欣辩护,那么内阁里的非穆斯林部长究竟对阿都拉曼的立场是什么?

林冠英

Adakah Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak Bercakap Bohong (bm/cn)

Posted: 19 Jul 2013 11:16 PM PDT

Kenyataan Akhbar Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng Di Komtar, George Town Pada 19.7.2013.

Adakah Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak Bercakap Bohong Dan Bolehkah Beliau Memenuhi "Janji Ditepati" Dengan Memindahkan Depot Tahanan Imigresen Juru Dan Janji Pilihanraya Lain Untuk KADUN Bukit Tengah Dalam Belanjawan 2014 Akhir Tahun Ini?

Adakah Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bercakap bohong dan bolehkah beliau memenuhi "janji ditepati" dengan memindahkan Depot Tahanan Imigresen Juru serta janji pilihanraya lain untuk KADUN Bukit Tengah dalam Belanjawan 2014 akhir tahun ini? Semasa berkempen menyokong Pengerusi BN Pulau Pinang Teng Chang Yeow di KADUN Bukit Tengah pada 30 April 2013, Datuk Seri Najib berjanji memindahkan Depot Tahanan Imigresen Juru untuk pekerja haram asing serta melancarkan rumah mampu milik.

Akan tetapi semua ini tinggal janji kosong bila saya menerima jawapan bertulis Parlimen daripada Menteri Dalam Negeri Datuk Ahmad Zahid Hamidi yang secara terang-terang menyatakan janji ini tidak disenaraikan dalam 10 projek Aku Janji Pilihanraya 13 kerajaan. Kalau begitu, janji pilihanraya yang ditaburkan oleh Teng Chang Yeow untuk KADUN Bukit Tengah juga tinggal janji kosong seperti memberikan peruntukan RM 500,000 kepada sebuah tokong Cina "Hong San Kong", menubuhkan Klinik 1Malaysia, Kedai Rakyat 1Malaysia, memperbaiki lif dan mengecat semula rumah pangsa.

Sebagai Perdana Menteri adalah perlu Datuk Seri Najib tidak harus bertingkah laku seperti Teng tetapi patut menjadi seorang pemimpin yang cakap serupa bikin. Oleh itu beliau harus menunaikan janji memindahkan Depoh
Tahanan Imigresen Juru dengan membetulkan jawapan Datuk Ahmad Zahid Hamidi seperti berikut:-

NO. SOALAN : 139

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI BUKAN JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT

PERTANYAAN : BUKAN JAWAB LISAN

DARIPADA : TUAN LIM GUAN ENG (BAGAN)

RUJUKAN : 5667

SOALAN :

Tuan Lim Guan Eng (Bagan) minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan bilakah Pusat Tahanan Imigresen di Juru, Pulau Pinang yang mendatangkan banyak masalah kepada penduduk tempatan akan dipindahkan seperti mana yang dijanjikan oleh Y.A.B. Perdana Menteri dalam pilihan raya 2013 dan di mana tempat baru, kos serta adakah tanah yang dikosongkan boleh digunakan untuk kegunaan sekolah.

JAWAPAN :

Cadangan projek perpindahan Depot Tahanan Imigresen Juru tidak disenaraikan di dalam 10 (sepuluh) projek Aku Janji PRU 13 kerajaan.

Walau bagaimanapun, Jabatan Imigresen Malaysia dan Kementerian Dalam Negeri sedang mengenal pasti tapak lain untuk dijadikan Depot Tahanan Imigresen yang baru di Pulau Pinang. Permohonan projek akan dibuat setelah pengambilan tanah baru selesai.

============================================
槟城首席部长林冠英于2013年7月19日在乔治市光大发表的文告

首相是不是在说谎,就要看他是否能兑现"一诺千金"的宣言,履行他在大选的承诺,于年底的2014年预算案中落实搬迁武吉丁雅州选区的柔府移民扣留中心?

首相是不是在说慌,就要看他是否能兑现"一诺千金"的宣言,履行他在大选的承诺,于年底的2013年预算案中落实搬迁武吉丁雅州选区的柔府移民扣留中心?首相于2013年4月30日在武吉丁雅州选区为邓章耀站台的时候,曾经承诺将会搬迁作为扣留非法客工的柔府移民扣留中心,并且承诺建可负担房屋。

可是当我收到内政部长拿督斯里阿末扎希的国会书面答案之际,才发现一切都是空口说白话,因为答案直接了当告知这项承诺并没有纳入政府第13届大选承诺的10项计划中。既然如此,同样的邓章耀在大选期间在武吉丁雅的一切承诺将成为空头承诺,例如答应拨款给"洪山宫"的50万令吉、成立1马诊所、1马商店、维修电梯及油漆组屋,都将成空。

作为首相,拿督斯里纳吉不应该如邓章耀这般态度,反而应该成为讲到做到的领袖。因此,他应该兑现他答应要搬迁柔府移民扣留中心的承诺,以修正拿督斯里阿末扎希如下的答案:

林冠英峇眼国会议员的书面问题及答案

问题 :
要求内政部长证实何时落实首相在2013年大选期间答应搬迁柔府移民扣留中心的承诺。同时列出将搬迁何处及其费用,还有空置出来的地段是否可充作校地。

答案 :

搬迁移民扣留中心计划这项建议并没有纳入第13届大选承诺的10项计划中。

无论如何,大马移民厅及内政部正在确认其他地段作为新的槟城移民扣留中心。唯有完成征地,这项计划方能申请。

The Cabinet Must Repudiate Abdul Rahman Dahlan’s Racist And Extremist Support for Perkasa Ibrahim Ali’s Right To Burn The Bible Or Else Be Tarred As A Cabinet That Fails To Represent All Malaysians.(en/bm/cn)

Posted: 19 Jul 2013 11:20 PM PDT

Press Statement By DAP Secretary-General And MP For Bagan Lim Guan Eng In Kuala Lumpur On 19.7.2013.

The Cabinet must repudiate Urban Wellbeing, Housing And Local Government Minister Abdul Rahman Dahlan's racist and extremist support for Perkasa President Ibrahim Ali's right to burn the Bible or else be tarred as a cabinet that fails to represent all Malaysians. Abdul Rahman had said that Ibrahim had already explained that his remark was merely to correct the error of printing the said bibles, and burning them was the proper thing to do just as Muslims burn copies of the Quran that have misprints.

This is a shocking statement. How can it be proper for a racist and extremist like Ibrahim to burn the Bible as an act of correcting the Bible? Just as non-Muslims should not be allowed to burn holy books of other religions, Ibrahim Ali should not be allowed to burn the Bible especially when this is done as a protest against Christianity.

No one can understand the logic and rationale for Abdul Rahman's statement that Ibrahim Ali’s urging to burn bibles containing the word 'Allah' cannot be compared with the present case against the sex bloggers Alvin Tan and Vivian Lee for insulting Muslims. By failing to act against Ibrahim Ali, one can only conclude that insults against non-Islamic religions are permitted.

Whilst DAP supports action against the couple because they were made against another religion, why should a racist and anti non-Muslim and anti non-Malay like Ibrahim Ali's threat of burning the Bible not be similarly punished for threatening interfaith harmony? For Abdul Rahman to even state that Ibrahim Ali's threat to burn the Bible was normal is a reflection that both of them share a twisted mind that is anti non-Muslim, which has clearly buried Prime Minister 1Malaysia concept.

Malaysians are also asking why the young couple can be punished for their Facebook posting but not BN candidate for Shah Alam Zulkifli Noordin anti-Hindu statements in the You Tube? Clearly BN practices double-standards and selective prosecution by only punishing anti-Muslim statements but not anti non-Muslim statements.

The important question now is whether Cabinet including both Muslim and non-Muslim, will address such shocking remarks from a new Minister from Sabah that has no respect for Christians and non-Muslims. Can Cabinet members, especially non-Muslim Ministers, accept Abdul Rahman's racist and extremist views that insults against their religion are normal?
LIM GUAN ENG
—–BM version—
Kenyataan Media oleh Setiausaha Agung DAP merangkap Ahli Parlimen Bagan, Lim Guan Eng di Kuala Lumpur pada 19 Julai 2013.

Kabinet mesti menolak sokongan Abdul Rahman Dahlan yang rasis dan melampau terhadap 'hak' Presiden Perkasa, Ibrahim Ali untuk membakar Bible; jika tidak ia mesti dikecam sebagai Kabinet yang gagal mewakili seluruh rakyat Malaysia.

Kabinet mesti menolak sokongan Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan tempatan, Abdul Rahman Dahlan yang rasis dan melampau terhadap 'hak' Presiden Perkasa, Ibrahim Ali untuk membakar Bible; jika tidak ia mesti dikecam sebagai Kabinet yang gagal mewakili seluruh rakyat Malaysia. Abdul Rahman telah berkata bahawa Ibrahim telah pun menjelaskan kenyataannya hanyalah bertujuan membetulkan kesilapan cetak kitab Bible tersebut, dan membakarnya adalah jalan terbaik sama seperti apabila umat Islam membakar naskhah Al-Quran yang tersalah cetak.

Ini adalah kenyataan yang amat mengejutkan. Bagaimana boleh diterima apabila seorang rasis dan pelampau seperti Ibrahim Ali mahu membakar Bibel sebagai usaha untuk membetulkan kitab itu? Seperti mana orang bukan Islam tidak sepatutnya dibenarkan membakar kitab suci agama lain, Ibrahim Ali tidak patut dibenarkan membakar kitab Bible terutamanya apabila ia mahu dilakukan sebagai tanda protes terhadap agama Kristian.

Tidak ada sesiapa yang boleh memahami logik dan rasional kenyataan Abdul Rahman bahawa Ibrahim Ali menyuruh bakar kitab Bible yang mengandungi kalimah 'Allah' tidak boleh dibanding dengan kes terhadap pasangan pemblog lucah Alvin Tan dan Vivian Lee kerana menyinggung perasaan umat Islam. Dengan kegagalan untuk bertindak ke atas Ibrahim Ali, kita hanya boleh membuat kesimpulan bahawa penghinaan terhadap agama selain Islam adalah dibenarkan.

DAP menyokong tindakan terhadap pasangan tersebut kerana mereka menghina agama lain, namun mengapa pula ancaman seseorang yang anti-bukan Islam dan anti-bukan Melayu seperti Ibrahim Ali untuk membakar kitab Bible tidak boleh dihukum dengan cara serupa kerana menggugat keharmonian antara agama? Tindakan Abdul Rahman menyatakan bahawa ancaman Ibrahim Ali untuk membakar Bible sebagai sesuatu yang normal jelas memperlihatkan bahawa kedua-duanya berkongsi pemikiran yang anti-bukan Islam, dan secara jelas telah mengkuburkan konsep 1Malaysia Perdana Menteri.

Rakyat Malaysia juga turut mempersoalkan kenapa pasangan anak muda itu boleh dihukum di atas apa yang mereka siarkan di Facebook, tetapi calon BN di Shah Alam Zulkifli Noordin yang membuat kenyataan anti-Hindu di YouTube tidak pula dihukum? Jelas sekali BN mengamalkan 'double standard' serta pendakwaan terpilih dengan hanya menghukum kenyataan anti-Islam tetapi bukan kenyataan anti-bukan Islam.

Apa yang penting sekarang ialah sama ada pihak Kabinet (Islam dan bukan Islam) akan mengambil tindakan terhadap kenyataan yang begitu mengejutkan daripada menteri baru dari Sabah itu yang langsung tidak menghormati masyarakat Kristian dan bukan Islam. Bolehkah ahli Kabinet, terutamanya menteri yang bukan beragama Islam, menerima pandangan Abdul Rahman yang rasis dan melampau bahawa penghinaan terhadap agama lain adalah sesuatu yang normal?

LIM GUAN ENG

—–Mandarin Version —-

民主行动党秘书长兼峇眼区国会议员林冠英于2013年7月19日在吉隆坡发表声明:

内阁必须谴责阿都拉曼达兰支持土权组织依布拉欣阿里焚烧圣经为权利的种族及极端主义,否则他们将被视为无法代表全民的内阁。

内阁必须谴责乡区福利、房屋及地方政府部长阿都拉曼达兰,他支持土权组织依布拉欣阿里焚烧圣经为权利的种族及极端主义,否则内阁将被视为无法代表全民的内阁。阿都拉曼说,依布拉欣已经解释其言论只是要纠正圣经的错误印刷,焚烧圣经是应该的,正如穆斯林也焚烧印刷错误的《可兰经》。

这是惊人的言论,让依布拉欣这样一个种族及极端主义者来焚烧圣经,怎么会是纠正圣经的行为?正如非穆斯林也不能够随便焚烧其它宗教的经典,依不拉欣也不能够焚烧圣经,特别是当他焚烧圣经是为了抗议基督教。

没有人可以理解阿都拉曼的逻辑及合理性,他说依布拉欣阿里唆使焚烧含有"阿拉"字眼的圣经,不能与性爱二人组阿杰毅及李美玲侮辱伊斯兰教相提并论。由于当局没有人对付依布拉欣,那么我们可以总结说当局允许侮辱其它宗教。

当行动党支持当局对付这对情侣,因为他们侮辱其它宗教,但是为什么像依不拉欣阿里这种威胁焚烧圣经、反非穆斯林及反非马来人的分子没有因为威胁宗教和谐而被处罚?阿都拉曼甚至说依布拉欣阿里焚烧圣经是正常的,反映这两个人一样,思想歪曲成了反非穆斯林,明显地为首相一个马来西亚送终。

马来西亚人要问为什么当局因为性爱二人组的面子书贴文而处罚他们,但是国阵莎亚南候选人祖基菲里在优管上发表反兴都教的言论却不被对付?很明显地,国阵是双重标准及选择性检举,只处罚反穆斯林的议论,而不是反非穆斯林的言论。

最重要的问题是,内阁成员不论是穆斯林或非穆斯林,都应回应这名来自沙巴的新任部长的言论,他完全不尊重基督徒及非穆斯林。内阁成员,特别是非穆斯林部长,能不能接受阿都拉曼这种种族及极端主义的言论,并认为他们的宗教被侮辱是很平常的?

林冠英

Comments posted (0)

YB BN

YB PAS

YB PKR

YB DAP