Selasa, 16 Julai 2013

www.telokkemang.blogspot.com/

www.telokkemang.blogspot.com/


Soalan Parlimen 11 Julai 2013 -YB Telok Kemang -Dato' Kamarul

Posted: 15 Jul 2013 11:12 PM PDT

Dato' Kamarul Baharin Abbas (Telok Kemang) - Minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan:-

(a) Setakatmana TNB dapat mengurangkan kos operasinya dengan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kecekapan operasi; dan

(b) Adakah langkah menaikkan kadar kegunaan elektrik dipengaruhi oleh kenaikan tanggungan kepada penjana-penjana bebas (IPP).

Jawapan

Tuan Yang Dipertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat,

1. Kementerian ini mengambil perhatian serius keatas keperluan pihak Tenaga Nasional Berhad (TNB) meningkatkan tahap kecekapannya bagi mengurangkan kos operasi. Sehubungan dengan ini, Kementerian bersama Suruhanjaya Tenaga akan mempertingkatkan pemantauan ke atas TNB melalui pelaksanaan Regulatori Berdasarkan insentif atau Incentive-Based Regulation (IBR), dengan izin. IBR merupakan rangka kawalselia ekonomi untuk menggalakkan kecekapan dari segi prestasi, operasi dan kewangan untuk syarikat utiliti elektrik.

2. Di bawah mekanisme IBR, tarif elektrik yang dikenakan oleh TNB kepada pelanggan adalah berdasarkan kos yang efisyen. Mekanisme IBR ini juga dapat memberi insentif kepada TNB untuk sentiasa meningkatkan kecekapan operasi dan meningkatkan pelaburan terhadap infrastruktur bekalan elektrik untuk memastikan bekalan tenaga elektrik yang berdaya harap demi memenuhi permintaan oleh pelanggan. Hasil penjimatan daripada kecekapan operasi TNB juga akan dikongsi sebahagiannya dengan pengguna.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat,

3. Keputusan Kerajaan untuk menyemak semula kadar tarif elektrik mengambil kira faktor-faktor seperti berikut:-

a. Kos pembayaran kapasiti dan tenaga kepada IPP.
b. Kos operasi dan senggaraan yang turut dipengaruhi oleh kadar inflasi.
c. Perbelanjaan modal untuk pembangunan infrastruktur penjanaan, penghantaran dan pembahagian elektrik.
d. Pencapaian TNB dalam meningkatkan kecekapan dan tahap daya harap pembekalan elektrik sebagaimana yang terkandung dalam prestasi sasaran.

4. Ingin saya jelaskan di sini bahawa secara umumnya, pelarasan tarif elektrik TNB akan dilakukan apabila terdapat perubahan dalam kos menyediakan bekalan elektrik terutamanya jika terdapat perubahan kepada kos bahan api terutamanya gas dan arang batu kerana kos bahan api ini merupakan komponen utama dalam kos pembekalan elektrik di Semenanjung Malaysia.

___________________________________________________________

Rakyat boleh menilai pendirian Kerajaan dalam soal kenaikan tarif elektrik dan kaitannya dengan IPP. Maka jawapan ini jelas memberikan kita makna dan sikap Kerajaan dalam menangani masalah kenaikan tarif elektrik.

Tiada ulasan:

Nuffnang