Nuffnang

Nurul Izzah Anwar

Posted by Awanama | Posted on 11:32 PG

Nurul Izzah Anwar


Jawapan Soalan-soalan Parlimen Mesyuarat Pertama Penggal ke-5

Posted: 19 Mar 2012 08:58 AM PDT

Puan Nurul Izzah binti Anwar [Lembah Pantai] minta Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar menyatakan:

(a) kadar faedah keseluruhan skim kepada pembeli serta pecahan yang akan diterima oleh Syarikat Perumahan Wilayah Persekutuan di dalam Skim Pembiayaian Khas Pembelian PPR-MTEN dan PA DBKL; dan

(b) sebab-sebab Kerajaan tidak menggunakan kaedah secara 'grant' atau pinjaman pada kadar faedah 2%


JAWAPAN:       

Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Ahli Yang Berhormat dari Lembah Pantai. Ini bersekali dengan pertanyaan daripada Ahli Yang Berhormat Batu pada 22 Mac 2012, Khamis. Ahli Yang Berhormat Bukit Bintang pada 26 Mac 2012, Isnin.

Ini kerana pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah bagi isu yang sama dan saling berkaitan iaitu Skim Pembiayaan Khas Penjualan Rumah PPR-MTEN dan PA DBKL. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat dari Lembah Pantai melalui Skim Pembiayaan Khas Penjualan Rumah PPR-MTEN dan Perumahan Awam DBKL, kadar keuntungan ke atas pinjaman yang dikenakan oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja kepada syarikat Perumahan Wilayah Persekutuan adalah sebanyak 5.5%. Mana pembeli akan dikenakan kadar keuntungan 6.5% ke atas setiap pembiayaan bagi membiayai pembiayaan rumah mereka.

Sistem pembiayaan di bawah atas konsep Islamic iaitu Ijarah Muntahiyah Bi-Tamlik. Perbezaan kadar keuntungan 1% tersebut adalah bagi menampung kos operasi syarikat perumahan Wilayah Persekutuan. Dalam pada itu sebahagian daripada baki 1% ini juga akan digunakan untuk menampung kos yang dikenakan oleh institusi kewangan sebagai charge pengutipan bayaran balik pembiayaan. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat juga, KWSP telah mensyaratkan supaya pengutipan bayaran balik ini adalah melalui institusi kewangan yang kukuh yang telah dipersetujui oleh KWSP. Seterusnya, mengenai persoalan mengapa kerajaan tidak menggunakan grant ataupun pinjaman kepada kaedah faedah 2% bagi melaksanakan skim pembiayaan ini adalah kerana skim ini tidak melibatkan keseluruhan rakyat.

Akan tetapi, ia dirangka khusus untuk golongan masyarakat yang sedang menyewa rumah PPRMTEN dan Perumahan Awam DBKL di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja. Tuan Yang di-Pertua bagi menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat dari Batu pula, kerajaan melancarkan Skim Pembiayaan Khas Penjualan PPR-MTEN dan Perumahan Awam DBKL adalah bertujuan untuk membantu penyewa sedia ada yang mampu dan sanggup untuk membeli rumah yang ditawarkan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur tetapi berhadapan dengan masalah pinjaman dengan institusi kewangan. Dalam masa yang sama, kerajaan tidak meminggirkan mereka yang masih tinggal di kawasan setinggan. Dari semasa ke semasa kerajaan sentiasa memastikan dan berusaha untuk memindahkan golongan ini ke penempatan yang lebih selesa di rumah-rumah PPR dan Perumahan Awam DBKL secara berperingkat-peringkat.

Kerajaan yakin jika sasaran ini tercapai maka lebih ramai penyewa akan menyertai skim ini pada masa akan datang. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat Batu, ada setinggan walaupun disediakan rumah masih enggan berpindah termasuk setinggan di kampung tanah lapang di Batu. Sebagai makluman juga, syarikat perumahan Wilayah Persekutuan tidak akan menjamin apa-apa bentuk bon dalam skim pengambilan khas ini.

Sebaliknya dari segi pinjaman kepada KWSP, setiap unit rumah yang dijual akan dicagarkan kepada pihak KWSP. Selain itu, DBKL akan memberi jaminan pembelian semula rumah-rumah yang mempunyai masalah pembiayaan ataupun pembayaran.

Tuan Yang di-Pertua, seterusnya bagi menjawab isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat dari Bukit Bintang. Suka saya nyatakan di sini bahawa cadangan skim pembiayaan khas ini yang dilaksanakan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bawah kementerian saya dibuat setelah mendapat pelbagai aduan daripada penyewa-penyewa sedia ada di rumah-rumah PPR-MTEN dan Perumahan Awam DBKL tentang kesukaran untuk mereka mendapat pinjaman daripada pihak bank. Untuk makluman setakat ini hanya 716 yang dapat.

Oleh kerana itulah sebabnya kita membantu mereka ini. Kesukaran mendapat pinjaman pihak bank tersebut merupakan antara halangan utama bagi mereka mencapai impian memiliki rumah sendiri. Justeru, skim pembiayaan khas ini merupakan salah satu pilihan kepada penyewa sedia ada selain daripada membuat pinjaman melalui institusi kewangan lain membayar secara tunai ataupun terus kekal menyewa kediaman sedia ada dengan kadar yang ditetapkan oleh kerajaan. Tiada elemen paksaan kepada penyewa untuk memilih skim ini bagi membuat pembelian rumah tetapi kerajaan hanya membantu menyediakan pilihan terbaik kepada mereka yang memerlukan.

Ahli Yang Berhormat perlu faham, proses untuk mewujudkan skim pembiayaan khas ini mengambil masa yang lama. Kementerian telah merangka strategi untuk mewujudkan skim ini dan kemudian dimajukan kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan juga ada satu, dua institusi yang lain.

KWSP juga telah mengkaji dan meneliti kebolehlaksanaan ataupun, dengan izin, feasibility scheme ini berdasarkan wiling buyer wiling seller basis. Ini juga telah dibentangkan kepada Jemaah Menteri untuk kelulusan selepas kita mendapat tawaran daripada KWSP. Oleh itu tanggapan yang mengatakan kerajaan memaksa KWSP untuk memberikan pinjaman bagi mewujudkan skim ini adalah tidak benar sama sekali. Pada peringkat kementerian pula, DBKL akan memberikan keutamaan tawaran skim pembiayaan khas ini kepada penyewa-penyewa yang mempunyai rekod pembayaran sewa yang baik sahaja, dengan itu kepentingan semua pihak akan terpelihara.

Soalan Tambahan

 

Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang diberikan. Saya hanya ingin menanyakan apakah jaminan Yang Berhormat Menteri bahawa perjanjian awal dengan KWSP iaitu RM300 juta akan dimeterai kerana sekitar minggu lepas pihak KWSP menjelaskan perjanjian belum lagi dimeterai tetapi Menteri sudah mengumumkan terlebih dahulu sekitar tiga minggu sebelumnya. Lebih-lebih lagi agak menggerunkan kerana pada bulan Julai 2010, pengumuman Yang Berhormat Menteri bahawa sembilan bank akan terlibat dalam skim pinjaman pemilikan perumahan ini gagal, itu peringkat pertama.

Kedua, saya menyambut baik penjelasan Yang Berhormat Menteri tentang kadar faedah 6.5% yang diberikan kepada mereka yang mahu memiliki rumah ini. Namun, memetik kata-kata Presiden CUEPACS, Datuk Omar Osman, kritikannya 6.5% terlalu tinggi.

Kemungkinan keuntungan akan dijana akan dikaut oleh syarikat perumahan Wilayah Persekutuan yang berada di bawah seliaan Yang Berhormat Menteri selaku Pengerusi Yayasan Wilayah Persekutuan. Ini mungkin menyebabkan konflik kepentingan kerana 1% jika dikira pada RM300 juta pinjaman KWSP, sudah RM3 juta setahun. Saya mahu menanyakan, adakah Yang Berhormat bersedia menimbangkan, mengurangkan kadar faedah kerana dalam projek Fidlot Kebangsaan misalan, pinjaman RM250 juta, kadar faedah 2%. Jadi ini orang miskin yang dikenal pasti sedang menyewa dan gaji pun kurang daripada RM1,000.00 sebulan. Mohon jawapan dengan Yang Berhormat Menteri kerana kita tidak mahu membebankan mereka ini dengan kadar faedah 6.5%. Terima kasih.

Jawapan :

Jadi, berbalik kepada isu tadi, berkenaan dengan bahawa skim ini telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada Julai 2009, diumumkan penjualan rumah pada Julai 2009 selepas 100 hari. Selepas itu kita telah mengenal pasti beberapa bank yang mengikut skim ini, yang mengatakan boleh memberikan pinjaman tetapi setelah kita buat roadshow di seluruh kawasan-kawasan PPR dan juga perumahan awam dan mereka tidak dapat menawarkan. Sebab-sebab saya tidak tahu, ada beberapa sebab tetapi walau bagaimanapun sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, kita mencari kaedah-kaedah lain bagaimana untuk membantu golongan miskin ini.

Oleh sebab itulah saya melalui kementerian, kita mengenal pasti vehicle yang paling sesuai adalah Yayasan Wilayah Persekutuan yang juga di bawah naungan Kementerian Wilayah Persekutuan. Pengerusinya ialah Menteri Wilayah Persekutuan, timbalan pengerusi adalah Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan. Jadi, kalau esok Yang Berhormat menjadi Menteri Wilayah Persekutuan, Yang Berhormat juga akan mengambil alih Yayasan Wilayah Persekutuan. Jadi, bermakna bukan. Jadi, bermakna. Soal kepentingan peribadi tidak timbul sama sekali dan untuk makluman.

Satu peratus ini Yang Berhormat, adalah untuk menampung kos yang dikenakan oleh institusi kewangan yang akan dicadangkan oleh KWSP. Ini adalah surat tawaran daripada KWSP, tidak ada unsur yang mengatakan mereka hendak menarik balik, tidak ada. Hanya oleh sebab Yang Berhormat daripada Pakatan Rakyat telah approach mereka, mereka hanya memberikan peringkat pertama ini RM300 juta walaupun kelulusan secara dasar adalah RM1.5 bilion untuk golongan miskin yang kita sentiasa perjuangkan. Kita memperjuangkan orang miskin dalam bandar tuan-tuan dan puan-puan.

Dan untuk makluman Ahli Yang Berhormat, kalaulah 2% pun, kalaupun 2%…Yang Berhormat kata 2%. Saya bagi buat kirakira. Yang Berhormat ada satu cadangan yang diberikan oleh Yang Berhormat di dalam artikel inilah, mengatakan mengapa DBKL tidak boleh memberi sewa dan bayar mereka sampai mereka dapat beli. Kalau ikut kiraan saya, kalau bayar RM124, mereka akan mengambil masa hampir-hampir 50 ataupun 60 tahun. Semua yang membeli sudah mati pun. Jadi, mereka tidak akan mendapat nikmat. Saya memberikan perbandingan Yang Berhormat, kalau 2% ini daripada bekas pegawai tertinggi Bank Negara dan juga daripada CEO daripada salah satu merchant bank. Jikalaulah pinjaman RM 36,100.00, kalau dipinjam dengan 6.5%/25 tahun, bayaran yang kita kenakan daripada Yayasan Wilayah Persekutuan dengan kerjasama KWSP ini, hanya RM243.00. Jikalau dikenakan 2.5%, hanya RM161.00. Perbezaannya hanya RM80.00 sahaja. Jadi, saya kata Satu yang tidak banyak beza.

 —————————————————————————————————————————

Puan Nurul Izzah Binti Anwar [ Lembah Pantai ] minta PERDANA MENTERI menyatakan kesediaan meminda Artikel 121 Perlembagaan Malaysia kepada bentuk asalnya.

JAWAPAN:        Dato' seri Mohamed Nazri abdul aziz : MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI

Tuan Yang di-Pertua,

1.      Perkara 121 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan mengenai dua Mahkamah Tinggi yang setara bidang kuasa dan tarafnya iaitu Mahkamah Tinggi di Malaya dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak, serta mahkamah bawahan yang diperuntukkan oleh undang-undang Persekutuan.  Mahkamah-mahkamah Tinggi dan mahkamah-mahkamah bawahan itu hendaklah mempunyai apa-apa bidang kuasa dan kuasa yang diberikan oleh atau di bawah undang-undang Persekutuan.

2.      Sebelum pindaan yang dibuat kepada Perlembagaan Persekutuan pada tahun 1988, Perkara 121 memperuntukkan bahawa "…the judicial power of the Federation shall be vested in two High Courts of co-ordinate jurisdiction and status, namely … the High Court of Malaya … and … the High Court of Borneo … and in such inferior courts as may be provided by federal law.".

3.      Pindaan yang dibuat pada tahun 1988 hanya menggantikan perkataan "vested" kepada "there shall be two High Courts …".  Sementara itu, perkataan "the jurisdiction … as may be provided by federal law" masih dikekalkan.  Justeru, maksud Perkara 121 kekal tidak berubah, sebelum dan selepas pindaan pada tahun 1988, bahawa kuasa kehakiman mahkamah tinggi dan mahkamah bawahan adalah sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang Persekutuan.

4.      Perkara ini juga telah diputuskan dalam kes PP lawan Kok Wah Kuan [2007] 6 CLJ 341.  Sehubungan dengan itu, Kerajaan tidak bercadang untuk meminda Perkara 121 kepada bentuk sebelum pindaan pada tahun 1988, kerana peruntukan yang sedia ada ini sememangnya mencerminkan bahawa Malaysia mempraktikkan pengasingan kuasa (separation of power) antara badan kehakiman, eksekutif dan perundangan, sejajar dengan konsep pengasingan kuasa dalam sistem demokrasi.

5.      Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan suatu sistem kawalan dan imbangan (check and balances) yang mencukupi dan menyeluruh terhadap sebarang kelebihan atau penyalahgunaan kuasa melalui doktrin pengasingan kuasa (separation of powers) dalam Kerajaan.  Konsep pengasingan kuasa antara kehakiman, eksekutif dan perundangan telah jelas dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan, khususnya melalui Bahagian IV (Bab 3 bagi Badan Eksekutif dan Bab 4 bagi Badan Perundangan Persekutuan) dan Bahagian IX bagi Kehakiman.  Setiap badan ini mempunyai kuasa eksklusif yang berbeza antara satu sama lain dan setiap daripadanya dilindungi daripada pencerobohan (encroachment) kuasa oleh yang lain.  Sekian, terima kasih.

Comments posted (0)

YB BN

YB PAS

YB PKR

YB DAP