Khamis, 4 Julai 2013

MY VOICE FOR NATION

MY VOICE FOR NATION


Karpal: Federal Court ruling grammatically wrong

Posted: 04 Jul 2013 04:48 AM PDT

Asri: Quran forbids compulsion in conversion

Posted: 04 Jul 2013 04:42 AM PDT

Dr Shafie Abu Bakar

Dr Shafie Abu Bakar


Konflik Politik Mencetus Elemen Falsafah

Posted: 04 Jul 2013 03:56 PM PDT

Lim Guan Eng

Lim Guan Eng


Penang Wants PAAB To Expedite The RM2 Billion Perak-Penang Inter-state Water Basin Transfer Project(en/bm/cn)

Posted: 04 Jul 2013 08:44 AM PDT

Press Statement By Penang Chief Minister Lim Guan Eng In Komtar, George Town On 4.7.2013

PENANG WANTS PAAB TO EXPEDITE THE RM2 BILLION PERAK-PENANG(SUNGAI PERAK-SUNGAI IJOK-SUNGAI KERIAN) INTER-STATE WATER BASIN TRANSFER PROJECT

Penang wants Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB) to expedite Perak-Penang(SUNGAI PERAK-SUNGAI IJOK-SUNGAI KERIAN) Water Basin Transfer Project to ensure the state will not face a potential risk of water shortage after 2020. Penang Chief Minister, Y.A.B. Lim Guan Eng said PAAB Chairman, Datuk Seri Tajol Rosli Ghazali had given assurances that Malaysian states that had already signed the water restructuring deal with PAAB be given funds to finance their water-related projects.

For the record, the Penang State Government signed the agreement with the Federal Government to facilitate Penang's migration to National Water Services Industry Restructuring Initiative (NWSIRI) on 2 June 2011. PAAB is the nation's water assets owner and manager under NWSIRI.

"The Sungai Perak Water Transfer Scheme proposal was approved by Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) on 30 June 2012 and endorsed by Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN), and is now awaiting implementation approval from the Economic Planning Unit, Prime Minister's Department," Y.A.B Lim said.

Y.A.B Lim added that presently, 80% of Penang's water source is derived from Sungai Muda and this can only meet Penang's water demand up to the year 2020. There is an urgent need to implement the inter-state water transfer scheme to provide for future water demand, reduce dependency on one source i.e. Sungai Muda and the uncertainty due to recent logging activities within the Kedah water catchment areas.

The proposed Perak-Penang Raw Water Transfer will be carried out by pumping the raw water from Sungai Perak through a new tunnel through Sungai Ijok and Sungai Kerian to be constructed across the highlands dividing the Sg. Perak and Kerian basin. The raw water is then extracted from Sg. Kerian near the existing barrage in Penang state for subsequent treatment at the proposed Kerian Water Treatment Plant to supply potable water for the Penang State.

Unlike Sungai Muda, where water is extracted by Penang from Penang's side of the border, extracting water from Sungai Perak would require payment of water to Perak. Such payment of raw water to Perak is legally necessary as Sungai Perak is within Perak borders unlike Sungai Muda which flows through Penang.

The project involves raw water and treated water infrastructures. In the water supply restructuring business model – Raw water infrastructure shall be financed via a grant from the Federal Government whilst treated water infrastructure shall be financed by PAAB funds. The total estimated costs involved is RM2 billion and will take seven years to complete.

This project is expected to provide a holistic solution to the future water demand requirements for potable water and irrigation needs of Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang (PBAPP), Lembaga Air Perak (LAP) and Drainage and Irrigation Department (DID) until the year 2050.

Lim Guan Eng

—–BM Version —-
Kenyataan Akhbar oleh Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng di Komtar, George Town On 2013/07/04

PULAU PINANG MAHU PAAB MEMPERCEPATKAN PROJEK PEMINDAHAN TADAHAN HUJAN ANTARA NEGERI PERAK – PULAU PINANG (SUNGAI PERAK-SUNGAI IJOK-SUNGAI KERIAN) YANG BERHARGA RM2 BILLION

Pulau Pinang mahu Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB) mempercepatkan Projek Pemindahan Tadahan Hujan Perak-Pulau Pinang (Sungai Perak-Sungai Ijok-Sungai Kerian) untuk memastikan negeri ini tidak akan menghadapi risiko kemungkinan kekurangan air selepas 2020. Ketua Menteri Pulau Pinang, Y.A.B. Lim Guan Eng berkata Pengerusi PAAB, Datuk Seri Tajol Rosli Ghazali telah memberi jaminan bahawa negeri-negeri di Malaysia yang telah menandatangani perjanjian penstrukturan semula air dengan PAAB diberikan dana untuk membiayai projek-projek berkaitan air terlibat.

Sebagai rekod, Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah menandatangani perjanjian dengan Kerajaan Persekutuan untuk memudahkan kemasukan Pulau Pinang keNational Water Services Industry Restructuring Initiative (NWSIRI) pada 2 Jun 2011. PAAB adalah pemilik aset air negara dan pengurus di bawah NWSIRI.

“Cadangan Skim Pemindahan Air Sungai Perak telah diluluskan oleh Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) pada 30 Jun 2012 dan disahkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN), dan kini menunggu kelulusan pelaksanaan dari Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri, “kata YAB Lim.

YAB Lim berkata pada masa ini, 80% daripada sumber air di Pulau Pinang berasal dari Sungai Muda dan ini hanya dapat memenuhi permintaan air di Pulau Pinang sehingga tahun 2020. Terdapat keperluan mendesak untuk melaksanakan skim pemindahan air antara negeri bagi menjamin bekalan air masa hadapan, mengurangkan pergantungan kepada satu sumber iaitu Sungai Muda dan ketidaktentuan yang disebabkan oleh aktiviti pembalakan baru-baru ini di dalam kawasan tadahan air Kedah.

Cadangan Pemindahan Air Mentah akan dijalankan dengan mengepam air mentah dari Sungai Perak melalui terowong baru melalui Sungai Ijok dan Sungai Kerian yang akan dibina di kawasan tanah tinggi yang memisahkan tadahan air Sungai Perak dan Sungai Kerian. Air mentah kemudian disalurkan dari Sungai Kerian berhampiran takungan sedia ada di negeri Pulau Pinang untuk rawatan berikutnya pada Loji Rawatan Air Kerian yang dicadangkan untuk membekalkan air bersih bagi Negeri Pulau Pinang.

Tidak seperti Sungai Muda, di mana air mentah diperoleh daripada belah sempadan Pulau Pinang, air Sungai Perak perlu dibayar kepada Negeri Perak. Bayaran air mentah kepada Negeri Perak adalah perlu dan sah memandangkan kerana Sungai Perak berada dalam sempadan Negeri Perak, tidak seperti Sungai Muda yang mengalir melalui Pulau Pinang.

Projek ini melibatkan air mentah dan infrastruktur rawatan air. Dalam model penyusunan semula bekalan air – infrastruktur air mentah akan dibiayai melalui geran daripada Kerajaan Persekutuan manakala infrastruktur rawatan air akan dibiayai oleh dana PAAB. Jumlah anggaran kos yang terlibat adalah RM2 bilion dan akan mengambil masa tujuh tahun untuk disiapkan.

Projek ini dijangka menyediakan penyelesaian yang menyeluruh terhadap keperluan permintaan air masa depan bagi pemintaan air bersih dan pengairan yang diperlukan oleh Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang (PBAPP), Lembaga Air Perak (LAP) dan Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) sehingga tahun 2050.

LIM GUAN ENG

—–Mandarin Version —-

槟州首席部长林冠英于2013年7月4日在光大乔治市发表声明:

槟州政府要水务资产管理公司加速进行20亿令吉的霹雳-槟州 (霹雳河- 依约河- 吉辇河)的跨州输水工程。

槟州政府要水务资产管理公司加速进行20亿令吉的霹雳-槟州 (霹雳河- 依约河- 吉辇河)的跨州输水工程。水务资产管理公司主席拿督斯里达祖罗斯里已经保证,那些与该公司签署水务重组计划的州属将能够获得水务计划的资金。

槟州政府在2011年6月2日与联邦政府签署了协议,以将槟州资产转移至国家水供业重组计划(NWSIRI)。在上述计划下,水务资产管理公司是国家水供资产的业主及管理人。

能源、绿色工艺及水源部已于2012年6月30日批准霹雳河输水计划,并获得国家水供理事会的认可,目前正等待首相署经济策划单位的执行批准。

目前,槟州80%的水资源来自慕达河,这只能够应付槟州的水需求至2020年。我们有必须马上进行跨州输水计划,以供应未来的需求,减少对单一水源即慕达河的依赖,以及吉打州境内储水区伐木活动的不确定性。

霹雳-槟州生水输送计划将把霹雳河生水抽入依约河及吉辇河上的新水道,水道将建在霹雳河及吉辇河之间的高原区。然后再从槟州境内的吉辇河抽取生水到计划中的吉辇河滤水站,再转送可饮用水到全槟。

与慕达河不同的是,槟州的生水是从流经槟州的慕达河抽取的,而从霹雳河抽取生水,则需要缴付一些费用给霹雳州。缴付生水费给霹雳州是合法的,因为霹雳河在霹雳州境内,不像慕达河那样流经槟城。

这项计划涉及生水及过滤水基础建设。水供再重组生意模式中,我们将利用联邦政府的资金兴建生水设施,而水务资产管理公司将资助滤水站设施。涉及成长约20亿令吉,耗时7年。

这项计划估计能够为未来的槟州供水机构、霹雳水务局及水利灌溉局的未来水供及灌溉需求提供全方面的解释方案,直至2050年。

林冠英

Dr Siti Mariah Mahmud

Dr Siti Mariah Mahmud


Kenapa enggan adakan pilihanraya kerajaan tempatan?

Posted: 03 Jul 2013 07:34 PM PDT

Dr. Siti Mariah Mahmud [PAS-Kota Raja] minta Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan menyatakan kenapa pihak Kementerian enggan membawa kembali Pilihan Raya Kerajaan Tempatan. 

Demikian soalan beliau bagi jawab lisan yang disenaraikan pada persidangan Dewan Rakyat, hari ini.Berikut ialah soalan daripada ahli-ahli parlimen PAS yang lain.

Nik Mohamad Abduh Nik Abdul Aziz [Pasir Mas] minta Menteri Belia Dan Sukan menyatakan bagaimana sokongan pihak Kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan dan sektor swasta dalam memastikan keseimbangan pembangunan kemudahan sukan dan penyelenggaraannya.

Ahmad Marzuk Shaary [Bachok] minta Menteri Kerja Raya menyatakan status kemajuan pembinaan lebuh raya baru Kuala Lipis-Gua Musang. Berapakah jumlah kenderaan yang melalui jalan sedia ada dan jumlah kenderaan yang terlibat dalam kemalangan. 

Nasrudin Hassan [Temerloh] minta Menteri Pendidikan menyatakan apakah bidang-bidang kurikulum terbaru yang telah diperkenalkan oleh institusi-institusi pengajian tinggi awam sejak tahun 2010 hingga 2012. 

Datuk Kamarudin Jaffar [Tumpat] minta Perdana Menteri menyatakan apakah keputusan terkini laluan baru keretapi ke Pantai Timur Semenanjung Malaysia dan bilakah pembinaan akan bermula. 

Mohamed Hanipa Maidin [Sepang] minta Perdana Menteri menyatakan:(a)    berapakah kos keseluruhan yang dibelanjakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) bagi menyediakan dakwat yang digunakan ke atas jari pengundi dalam Pilihan Raya Umum ke 13 yang lalu; dan(b)    syarikat manakah yang diberi kontrak untuk menyediakan dakwat tersebut. 

Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawa [Parit Buntar] minta Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan menyatakan bagi menyediakan blue-print pelestarian mesra alam bandar-bandar bersesuaian dengan usaha menghijaukan negara. 

Siti Zailah Mohd Yusoff [Rantau Panjang] minta Perdana Menteri menyatakan kenapa Suruhanjaya Pilihanraya tidak diletakkan di bawah Parlimen bukan di bawah Jabatan Perdana Menteri supaya SPR lebih telus dan adil. 

Dr. Mohd Hatta Md. Ramli [Kuala Krai] minta Perdana Menteri menyatakan langkah yang akan diambil bagi memberi legitimasi kepada  Kerajaan yang tidak mendapat sokongan majoriti rakyat Malaysia. 

Wan Hasan Mohd Ramli [Dungun] minta Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah menyatakan status MRSM Dungun dan sejauh mana pengoperasian projek berkenaan telah dijalankan. 

Datuk Takiyuddin Hassan [Kota Bharu] minta Menteri Pelancongan Dan Kebudayaan menyatakan kenapakah Kerajaan Persekutuan tidak membenarkan Kerajaan Negeri Kelantan menggunakan Kompleks Kebudayaan Negeri Kelantan yang terletak di atas Tanah Kerajaan Negeri di Tanjong Chat, Kota Bharu, sedangkan persefahaman awalnya kompleks tersebut adalah untuk "Guna Sama" bagi segala kegiatan kebudayaan sama ada oleh Kerajaan Persekutuan mahupun Kerajaan Negeri. 

Khalid Abdul Samad [Shah Alam] minta Perdana Menteri menyatakan apakah sikap Kerajaan Persekutuan terhadap peranan SPR dalam soal menentukan daftar pengundi yang bersih.

Comments for Wee Choo Keong

Comments for Wee Choo Keong


Comment on Tony said “AirAsia is not sending its aircraft to MAS for maintenance” by Mohd

Posted: 04 Jul 2013 01:35 AM PDT

Why are the Aj and the other top management are keeping very quiet over this issue? We would like to know what are the terms of the contract between AA and MAS. AA must pay market rate and no priority be given to AA. Priority of maintenance work must be given for MAS aircraft before AA.

We demand the answers from AJ and the other top management. Don’t just preened to keep quiet and then telling MAS staff that we need to cut cost and at the same we are helping others whip is unrelated to MAS.

Comment on Tony said “AirAsia is not sending its aircraft to MAS for maintenance” by Petronius

Posted: 03 Jul 2013 11:52 PM PDT

Oh, really?

I thought that MAS was/is self-sufficient in both MRO and heavy maintenance capabilities and capacity for all it’s aircraft, including the A380s?

So, where has MAS been sending it’s aircraft for maintenance? Singapore? India? Australia? Hong Kong? The Philippines? Indonesia?

And, btw, what’s the story on MAS’s turnaround strategy? I read about SIA bulking up with billion-dollar orders for A350s, A380s, B777s and B787s.

MAS? It’s the like the poor kid who presses his nose against the glass windows of the candy shop…….

Comment on Tony said “AirAsia is not sending its aircraft to MAS for maintenance” by ZZZZZZ.........ZZZZZZZ

Posted: 03 Jul 2013 11:15 PM PDT

We have heard that MAS had to send its own aircraft overseas to have them maintenance. This is an additional unnecessary cost to MAS. Why must MAS Engineering or MAS in giving priority to AirAsia. Charity begins at home. Is AJ managing MAS or sleeping on the job like the Slumberjack.

Comment on Tony said “AirAsia is not sending its aircraft to MAS for maintenance” by MAT OF MAS

Posted: 03 Jul 2013 10:50 PM PDT

The Pariah only thinks of himself otherwise he will never behave insuch a matter. Say one thing at one thing and do another later. This is his principle.

The top management of MAS had to now scrutinize the agreement signed by MAS Engineering and AIrAsia with a fine tooth comb. MAS is a our national airline and we cannot allow MAS to be used by AirAsia or any other airline. MAS must learn from his past mistakes where it entered into one sided contract in detrimental to MAS . The examples are too glaring.

All we need to start with the RM6 billion catering contract entered into with LSG Skychef Brahmin’s, a company owned by the brother of Badawi. If you want to know more about this catering contract all you need to ask Tan Sri Nor Yakop, the financial genius!

Another is the MAS-AirAsia share suap that was planned by the genius in Khaznah under Tan Sri Azman Mokhtar.

AJ has been bragging about turning around MAS by 2014 by which time his contract will also be up for renewal. With the way MAS is managed and with the Botak Head in MAS Engineering, I doubt if MAS can turn around by 2014.

I will not be too surprised if the Botak Head followed the footstep of Rozman Omar, the ex-CFO and Al-Ishal Ishak, the ex-Re-branding and Marketing VP resign after he has caused the damage to MAS.

IT IS NEVER TOO LATE TO WAKE UP FOR AJ.

My journey - Wong Hon Wai 黃漢偉

My journey - Wong Hon Wai 黃漢偉


Isu Air - Ucapan YB Wong Hon Wai (ADUN Air Itam) di DUN PUlau Pinang

Posted: 04 Jul 2013 08:22 AM PDT

Intisari Ucapan oleh YB Wong Hon Wai (ADUN Air Itam) di Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang pada 3-7-2013

 

1. Air

Saya hendak menarik perhatian Dewan tentang long term strategic planning untuk bekalan air negeri kita.

Keratan suratkhabar: "Water Crisis imminent in Klang Valley" – shortage: Six million to face problem.

Pulau Pinang mempunyai 6 dam iaitu
- Air Itam Dam
- Mengkuang Dam
- Teluk Bahang Dam
- Berapit Dam
- Cherok Tokun Dam
- Bukit Panchor Dam

Dengan pembesaran Mengkuang Dam, kita mampu mengestor 78 billion litres air. Laporan PBA menyatakan kita mempunyai water reservces yang mencukupi sehingga tahun 2020.

Soalan saya: What is our plan beyond 2020?

Kita perlu memastikan strategi bekalan air 50 tahun akan datang. Kita perlu ada Water Resources Master Plan untuk memastikan strategi bekalan air untuk 50 tahun akan datang.

Selain bekalan sumber air Sungai Muda, kita perlu cari alternative di Selatan – Sungai Kerian di mana persempadanan Pulau Pinang dengan Perak.

Saya menyokong pendirian Kerajaan Negeri bahawa kita tidak membayar sebarang royalty kepada Kedah atas sumber air dari Sg Muda. Ini kerana Sungai Muda adalah sempadan Pulau Pinang dan Kedah.

Kita hendak berlandaskan Riparian Water Rights yang merupakan prinsip undang-undang English Common law. Semua tuanpunya tanah yang berkongsi aliran air berhak menggunakan sumber air secara munasabah.

Oleh itu, tidak timbul sebarang pembayaran wang atas sumber air Sungai Muda kepada Kedah seperti yang diminta oleh Menteri Besar Kedah – YB Mukhriz bin Mahathir.

Kita perlu lihat strategi lain: seperti additional catchment areas yang perlu diwartakan, new treatment plants, desalination, rain water harvesting, recycling dan pendidikan kepada pengguna air.

Saya alu-alukan pengumuman Ketua Menteri baru-baru ini tentang cadangan perlantikan pakar perunding untuk melihat bagaimana infrastruktur bekalan air kita dapat dioptimumkan.

Saya harap EXCO Utiliti boleh maklumkan dewan ini berapa % water reserves yang kita ada di Pulau Pinang buat masa ini dan apakan perancangan 50 tahun bekalan air kita.

2.0 TNB

Saya juga tertarik dengan ucapan TYT berkenaan tambahan keupayaan bekalan elektrik 8 PMU (Pencawang Masuk Utama) yang bakal dibina.

Di kawasan saya, pada tahun 2012, bekalan elektrik telah terputus beberapa kali melebihi 4 jam yang menjejaskan melebihi 100 ribu orang di Air itam, Farlim, Paya Terubong dan Padang Tembak. Mobile Station telah dihantar dari Johor Bahru ke Jalan Thean Teik, Air Itam untuk menstabilkan bekalan elektrik.

Saya nampak bangunan PMU 33KW telah disiap dibina di Jalan Thean Teik, Sebelah SRJK © Sin Kang. Bolehkan EXCO Utiliti memaklumkan jadual tarikh bilakan PMU ini akan beroperasi sepenuhnya.

3.0 IWK

Saya telah menerima aduan dari penduduk di Tingkat Lembah Ria, Air Itam bahawa kenaikan mendadak 5 kali ganda caj perkhidmatan Indah Water.

Pengadu, Encik TY Tan telah berjumpa saya dan mengadu bahawa beliau menerima satu notis dari Indah Water yang bertarikh 15-6-2013. Dalam notis tersebut telah memaklumkan kepada beliau terhadap kenaikan kadar caj bagi perkhidmatan pengosongan Enapcemar dari tangki jenis tandas curah ('Pour Flush'). Kenaikan tersebut adalah dari RM48 kepada RM230.00 (untuk sekali perkhidmatan pengosongan kapasiti tidak melebihi 2.5meter padu). Tarikh efektif kenaikan berkuatkuasa pada 1 Julai 2013. Saya telah menghubungi IWK cawangan Pulau Pinang yang turut mengesahkan kenaikan tersebut.

Saya memerhatikan kenaikan caj tersebut tidak diumumkan kepada orang awam melalui media samada oleh Menteri, Ketua Pengarah Kementerian berkenaan atau Indah Water. Malahan, tiada sebarang pengumuman di website IWK.

Dengan senyap-senyap, IWK telah menghantar notis kepada pengguna-pengguna tanpa pengumuman formal oleh pentadbiran. Tindakan ini mencurigakan khasnya kenaikan drastik 5 kali ganda dalam masa yang begitu singkat selepas pilihanraya PRU13.

Menurut pengadu, beliau menggunakan perkhidmatan pengosongan IWK setiap 2 bulan. Melalui caj baru, dianggarkan beliau terpaksa membelanja RM4 sehari untuk tujuan pembentungan. Ini terlalu membebankan memandangan premis tersebut adalah premis domestik dan bukan komersil. Untuk rakyat yang hidup dengan sederhana, RM4 cukup untuk makan pagi dan petang.

Saya mendapati kenaikan tersebut bukan terhad kepada penduduk di Tingkat Lembah Ria, Air Itam tetapi merupakan kenaikan secara nasional. Menurut statistik di laman web Suruhanjaya Perkhidmatan Air Nasional (SPAN), terdapat 57,292 unit premis yang menggunakan perkhidmatan pour flush di seluruh Pulau Pinang pada tahun 2010. Di peringkat seluruh Malaysia, terdapat 894,859 unit premis yang menggunakan perkhidmatan pour flush. Saya ingin mendapatkan satu jawapan rasmi tentang berapa ramai pengguna tersebut yang terlibat dalam cadangan kenaikan kali ini.

Saya meminta Menteri Kewangan yang juga Perdana Menteri, Dato Seri Najib Tun Razak menjawab sendiri terhadap kenaikan ini. Ini kerana IWK bukan entiti swasta tetapi adalah sebuah syarikat yang dimiliki oleh Kementerian Kewangan.
Perkhidmatan Pembentungan adalah satu perkhidmatan asas seperti air dan elektrik.

Kenaikan Caj Perkhidmatan yang begitu mendadak tanpa penjelasan menunjukkan keangkuhan Barisan Nasional selepas Pilihanraya Umum 13. Keangkuhan Barisan Nasional dengan kenaikan sewenang-wenangnya tanpa rundingan dengan orang awam dan tanpa pengumuman formal oleh Menteri berkenaan.

Saya meminta penjelasan penuh terhadap kenaikan ini dan meminta penangguhan serta kaji semula terhadap kenaikan ini. Saya ingin meminta IWK mengumumkan berapa pengguna yang akan terlibat dalam kenaikan ini.


4.0 Pengangkutan

Saya tertarik dengan Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang berkenaan perancangan bina lebuhraya dan penambahbaikan sistem pengangkutan awam. Saya tertarik juga dengan sasaran penggunaan pengangkutan awam di Pulau Pinang mencapai 40% pada tahun 2030.

Saya ucapkan tahniah kepada Kerajaan Negeri berkenaan cadangan penubuhan CAT Dialysis Center di Balik Pulau. Pilihan lokasi yang sangat tepat dekat dengan bus station. Pesakit dari Air Itam, Paya Terubong, Pulau Betong, Teluk Bahang, Bayan Baru boleh sampai ke Dialysis Center dengan menaiki bas. Berkenaan penubuhan dialysis centre, saya berharap EXCO Kesihatan dapat meletakkan perkara ini sebagai top prioriti kerana ia akan membawa manfaat kepada ramai pesakit.

Padahal, perancangan BN dulu apabila 10 tahun dahulu tubuh Perpustakaan Awam George Town dan Bangunan Masyarakat Penyayang di Scotland Road – tiada perkhidmatan bas. Ini menyusahkan OKU, kes-kes kebajikan yang melawat Bangunan Masyarat Penyayang. Begitu juga pelajar-pelajar kurang kemampuan tidak dapat akses ke perpustakaan George Town di Scotland Road.

Saya menanyakan samada Rapid Penang beroperasi hanya profit oriented dan hanya melalui jalan-jalan yang datangkan keuntungan.

Di sepancjang lebuhraya Thean Teik juga mempunyai melebihi 10,000 penduduk di BL Garden, Melody Home dan projek-projek perumahan yang sedang dibina juga tiada perkhidmatan bas.

Saya meminta Rapid Penang mengkaji semula tentang jalan-jalan perkhidmatan bas dan Kerajaan Negeri perlu cari ikhtiar.

Saya juga ucapkan syabas kepada Kerajaan Negeri kerana meneruskan kesinambungan agenda perumahan perancangan perumahan 22,000 unit yang telah dirancang pada penggal pertama dan teruskan penggal kedua. Saya meminta juga projek-projek perumahan ini perlu ada jaringan pengangkutan awam yang efficient.

My speech at Penang State Assembly on Water Issue

Posted: 04 Jul 2013 08:15 AM PDT

As reported in New Straits Times web edition
http://www.nst.com.my/latest/penang-govt-to-look-at-alternative-water-sources-1.312243

Penang govt to look at alternative water sourcesGEORGE TOWN: The Penang government needs a Water Resources Master Plan to ensure the state continues to have undisrupted water supply for another 50 years.
Wong Hon Wai (DAP - Air Itam) said the state must also look to other water sources, such as Sungai Kerian at the border of the state with Perak, apart from Sungai Muda that flows from Kedah.

He said other strategies like creating more water catchment areas, new treatment plants, desalination, rain water harvesting, recycling and education programmes for the people to encourage water saving should be looked into as well.

"I welcome the chief minister's recent announcement that there is a proposal to appoint a consultant to see how our water supply infrastructure can be optimised.

"I hopre the state can also inform the house how much water reserve we have in Penang and what plans we have for the next 50 years," he said, citing concerns that a water crisis could also happen here like in the Klang Valley.

Wong also supported the state's stand not to pay raw water charges to Kedah for drawing water from Sungai Muda, citing the Riparian Water Rights.

"The issue of payment does not arise, unlike what Kedah Menteri Besar Datuk Mukhriz Mahathir is saying," he said.


黄汉伟:边界水供应共享 斥吉不该向槟收取水费

二零一三年七月四日 凌晨十二时二十八分


(槟城3日讯)亚依淡区州议员黄汉伟律师指责吉打州务大臣慕克里"师承"老爸敦马哈迪,学到老爸在担任首相时与新加坡就水供问题上对新加坡的强硬调高收费的立场。

黄汉伟是在议会内针对元首施政演词后在记者会上指出,他在较早时在议会内支持州政府的立场反对吉打州向槟州政府收取慕达河生水费,他表示,根据英国普通法下 的水权(Riparisan Water Rights),所有边界上的水供是共享的,所以吉打州不该向槟城州收取生水费,以免威胁槟州的未来生存。

他表示,在马新供水事件上前首相敦马哈迪以强硬的立场向新加坡提高供水收费,所以他相信其子慕克里也学习老爸一套,因此槟州政府对比事件不可掉以轻心。

此外他也炮轰槟州反对党巫统在此课题上竟没有立场。
 
与此同时他认为槟州政府必须拟定50年的水资源大蓝图,除了现有慕达河,可探讨从霹雳州与槟城边界的吉辇获取水供。他希望掌管槟州基本设施水供的行个体户议员可向议会报告槟州有多少的水资源以及未来50年的计划

Blog@Wengsan...博客@永山

:: cina islam | 2011 ::

:: cina islam | 2011 ::


Anwar: Jusuf Kalla kata laporan Berita Harian tak benar

Posted: 04 Jul 2013 03:33 AM PDT

25 Syaaban 1434 H. [MOD] -

Ketua Umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim menangkis laporan yang didakwa memetik kenyataan bekas naib presiden Indonesia Jusuf Kalla bahawa siri perhimpunan untuk membantah dakwaan penipuan dalam pilihan raya umum 5 Mei lalu dibiayai pihak asing.

Katanya, beliau menerima satu nota daripada Jusuf, yang didakwanya menyebut bahawa dakwaan tersebut, seperti yang disiarkan akhbar Berita Harian pada 28 Jun lalu, adalah tidak benar.

Anwar mendakwa, Jusuf juga telah mengutus bantahan serta tuntutan kepada Berita Harian agar akhbar berkenaan membuat pembetulan kepada laporan berkenaan.

Katanya, beliau sejak dari awal lagi tidak yakin bahawa tokoh berkenaan akan mengeluarkan kenyataan "gila" seperti yang dilaporkan akhbar berkenaan.

Apatah lagi, hubungan persahabatan antara mereka telah terjalin sejak sekian lama, kata Anwar dalam satu sidang media di bangunan parlimen hari ini.

"Pak Jusuf amat prihatin soal perkembangan politik di Malaysia, dan menganggap saya dengan dia dalam keadaan baik. Jadi sebab itu saya mengambil masa beri dan memberi ruang kepadanya untuk memberikan penjelasan. 

"Dari awal saya tidak yakin beliau akan mengeluarkan kenyataan sekeras itu," katanya dalam sidang media di bangunan Parlimen hari ini.

Anwar berkata, Jusuf dalam nota berkenaan secara khusus menyatakan bahawa tulisan dalam akhbar berbahasa Melayu itu adalah "tidak benar".

Jusuf juga menolak permintaan untuk ditemubual wartawan daripada Malaysia, kata Anwar lagi.

"Jusuf Kalla berulang kali berbicara dengan saya, meminta saya, jangan buat ulasan sehingga beliau mengarahkan media khususnyaBerita Harian membetulkan.

"Pak Yusuf Kalla, tahu wartawan Malaysia selalu memutar belit kenyataan. Jadi dia enggan. Jadi dia tolak. 'Tulisan itu tidak benar. Saya akan bantah'," kata Anwar yang membaca nota Jusuf kepadanya.

"Bila beliau sebut begitu, saya tidak mahu buat ulasan berhubung bantahan itu," kata Anwar lagi.

Selain dakwaan menerima tajaan luar, laporan itu turut mendakwa Anwar dibantu oleh beberapa pihak khususnya dari Turki, Washington dan Filipina..

Anwar berkata dakwaan berkenaan pada awalnya dibangkitkan dalam satu laman web yang didakwanya ditaja Umno, dan kemudiannya dihebahkan oleh "media Umno" termasuk akhbar Berita Harian.  

Malaysiakini/-

Ombak Tinggi Landa Pulau Pinang

Posted: 04 Jul 2013 03:31 AM PDT

25 Syaaban 1434 H. [MOD] -

GEORGE TOWN: Ombak kuat dengan ketinggian lebih 3.5 meter sehingga menyebabkan air laut melimpah di kawasan Padang Kota Lama dan mengenai beberapa kenderaan di kawasan meletak kereta.
Jurucakap Jabatan Meteorologi negeri berkata fenomena itu dipengaruhi angin Barat Daya yang bertiup dengan kelajuan 40 hingga 50 kilometer sejam dan dijangka berterusan sehingga Jumaat.
"Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini berbahaya kepada bot-bot kecil dan kegiatan rekreasi laut," katanya di sini Khamis.


Beliau berkata walaupun masih berada pada kategori pertama, nelayan dinasihat tidak turun ke laut sehingga keadaan reda.
Tinjauan di Padang Kota Lama mendapati ombak melepasi benteng sehingga air laut melimpah di bahu jalan.
Presiden Pertubuhan Kebajikan Nelayan Pantai Pulau Pinang Alias Shafie ketika dihubungi berkata ramai nelayan di sebelah tanah besar tidak turun ke laut pagi ini susulan angin kencang dan laut bergelora.
"Saya ada terima aduan di pantai Bagan Ajam Butterworth berlaku ribut sederhana diselangi hujan awal pagi tadi.

"Justeru saya nasihat para nelayan peka kepada perubahan cuaca dan tidak ke laut dalam keadaan cuaca buruk ini," katanya. - BERNAMA

Bersih 2.0: K’jaan diarah bayar RM50,000 kepada Salahuddin, Mahfuz

Posted: 04 Jul 2013 03:29 AM PDT

25 Syaaban 1434 H. [MOD] -


KUALA LUMPUR: Mahkamah Rayuan hari ini mengarahkan Kerajaan Malaysia membayar ganti rugi sebanyak RM50,000 kepada dua Naib Presiden PAS, Salahuddin Ayub dan Datuk Mahfuz Omar.

Ganti rugi itu adalah berhubung dengan kes saman yang difailkan oleh mereka selaku plantif terhadap tangkapan yang tidak sah ketika perhimpunan Bersih 2.0 pada 9 Julai 2011 di KL Sentral.

Sebelum itu Mahkamah Rayuan yang diketuai oleh Hakim Datuk Mohd Hishamudin Mohd Yunus memutuskan bahawa rayuan kerajaan Malaysia terhadap keputusan saman kedua-dua plantif adalah dibenarkan berhubung ganti rugi sahaja.

Kedua-dua plaintif telah berjaya dalam tindakan saman mereka di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan diputuskan ganti rugi sebanyak RM70,000 tiap seorang atas tangkapan salah dan tidak sah tersebut.

Kedua-dua plantif diwakili peguam Muhammad Faiz Fadzil Noor, Abdul Aziz Hamzah dan Surya Putra Taulan Rasul.

Manakala Kerajaan Malaysia diwakili Peguam Kanan Persekutuan, Habibah Haron.

Harakahdaily/-

Gempa bumi Aceh: Angka kematian kini 30 orang

Posted: 04 Jul 2013 03:27 AM PDT

25 Syaaban 1434 H. [MOD] -


BLANG MANCUNG: Angka kematian gempa bumi yang menggegar wilayah Aceh kini 30 orang dan polis serta tentera sedang mencari 12 lagi orang yang dipercayai hilang, kata pegawai hari ini. 

Agensi Kawalan Bencana Alam Kebangsaan, Sutopo Purwo Nugroho berkata, tumpuan utama kini ialah usaha mencari lebih banyak mangsa, merawat mereka yang cedera dan menghantar bekalan yang memerlukan. 


Katanya, 275 orang mengalami kecederaan dan lebih 4,300 kediaman musnah akibat gempa bumi berukuran 6.1 magnitud Selasa lalu. - AP 

Tentera Mesir halang siaran langsung, tangkap pemberita

Posted: 04 Jul 2013 12:44 AM PDT

25 Syaaban 1434 H. [MOD] -

harakahdaily,04 Jul 2013

Semua saluran media yang menyiarkan siaran langsung himpunan membantah rampasan kuasa dan menyokong Presiden Morsi diarah tutup dan diambil tindakan.

Dilaporkan semua 17 saluran islamik yang menyiarkan suasana bantahan terutama himpunan di Rabaah Abawiyyah sejak beberapa hari lalu ditutup hari ini.
Facebook Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir (PMRAM), melaporkan sekatan turut dibuat terhadap agensi berita yang mahu membuat liputan langsung termasuk Al-Jazeera.

"Menyekat siaran langsung al jazeera di Rabaah. Menangkap ketua pejabat siaran langsung al jazeera dan beberapa pemberita antaranya Syariff Mansour dan Muhammad Jamal," laporan itu dipetik.


Al-Jazeera turut mengesahkan pihak tentera telah mengarahkan siaran langsung stesen itu dihentikan dan beberapa wakil media itu di Mesir ditangkap termasuk seorang penerbit. [Di Sini]

Selain itu, pihak tentera juga didakwa telah menyekat penerbitan ahkbar FJP serta menutup siaran saluran Misr 25 yang menjadi sumber rujukan perkembangan Mesir oleh masyarakat antarabangsa.

Sementara itu, pihak tentera juga didakwa bertindak merampas semua kamera di tempat persekitaran himpunan Rabaah Adawiyyah.

Mereka juga turut menghalang wartawan daripada membuat liputan kepada penyokong Dr.Muhammad Mursi di kawasan terbabit.

PMRAM juga melaporkan pihak tentera turut menggunakan peluru hidup ke arah penyokong Dr.Muhammad Mursi sehingga ramai yang syahid.

Tindakan tentera Mesir setelah 24 jam rampas kuasa

Posted: 04 Jul 2013 12:41 AM PDT

25 Syaaban 1434 H. [MOD] -

http://www.tintaasyraf.com,04 Jul 2013
Tindakan Yang Dibuat Oleh Tentera Abdel Fattah Al-Sisi Setelah 24 Jam Merampas Kuasa Daripada Presiden Mesir Dr. Muhammad Mursi | Beberapa tindakan telah dibuat oleh tentera Abdel Fattah Al-Sisi setelah 24 Jam merampas kuasa daripada Presiden Mesir Dr. Muhammad Mursi dalam masa kurang 24 jam setelah rampasan kuasa di Mesir:
General Abdel Fattah Al-Sisi

1. Menutup semua saluran siaran Islamik (17 saluran ), yang menyiarkan siaran langsung di medan perhimpunan , terutama di Rabaah Abawiyyah

2. Menyekat surat khabar Al Huriyyah wal 'Adalah (akhbar milik FJP).
3. Menutup siaran Misr 25 (siaran televisyen Ikhwan Muslimin)
4. Menyekat siaran langsung Al Jazeera di Rabaah
5. Menggunakan peluru hidup ke arah penyokong Dr Mursi sehingga ramai yang terkorban.
6. Menahan beberapa pemimpin yang menyokong kepimpinan Presiden Dr Mursi
7. Menangkap ketua pejabat siaran langsung Al Jazeera dan beberapa pemberita. Antaranya Syariff Mansour dan Muhammad Jamal.
8. Merampas semua kamera di tempat persekitaran himpunan Rabaah Adawiyyah (tempat perhimpunan penyokong Dr Mursi).
9. Menghalang wartawan daripada membuat liputan kepada penyokong Dr Mursi di Rabaah Adawiyyah.
Sumber : Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir (PMRAM)

Profesor: BN pun ramai tentera siber

Posted: 04 Jul 2013 12:39 AM PDT

25 Syaaban 1434 H. [MOD] -


Dakwaan kewujudan "Red Bean Army" yang dikaitkan dengan DAP tidak mustahil kerana BN juga mempunyai pasukan pejuang siber mereka yang sebahagian ahlinya tidak diketahui identitinya.

Menurut pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Profesor Dr Samsudin Rahman, kedua-dua bala tentera itu sebahagian daripada komponen media dalam politik Malaysia.
"Kalau kita nak kata Red Bean Army (ada), saya rasa BN juga banyaktroopers (tentera) yang namanya tak didedah.

"Apabila dah kata namanya troopers, ia dah jadi macam peranglah.

"Sesiapa sahaja yang dapat 'sampai', tepat 'bunuh' orang dengan ketepatan mesejnya, dialah yang akan menang," katanya sewaktu bercakap pada forum "Media dan pilihan raya umum 2013" di Kuala Lumpur pagi ini.

Menurutnya, Red Bean Army, jika benar wujud tidak boleh dianggap sebagai jahat melainkan terbukti melakukan kesalahan di sisi undang-undang.

"Jadi kita tak boleh salahkan Red Bean Army. Kalau ada kesalahan dia, ada undang-undang yang kita patut bawa dia.

"Yang kita hendak supaya apabila perkara ini dah menjadi sebahagian besar daripada kehidupan kita, kita hendak orang yang menggunakannya menjadi lebih beretika.

"Ada had batasan dan sebagainya dalam lingkungan yang boleh dan (yang) tidak (boleh)," katanya lagi.


Malaysiakini/-

Pakatan kemuka usul rujuk MP BN ke JK Parlimen

Posted: 03 Jul 2013 10:12 PM PDT

25 Syaaban 1434 H. [MOD] -


Pakatan Rakyat mengemukakan usul untuk merujuk MP Simpang Renggam Liang Teck Meng ke jawatankuasa hak dan keistimewaan Parlimen atas kenyataan yang mendakwa ketua pembangkang Datuk Seri Anwar memiliki wang ratusan juta ringgit di akaun bank luar negara.

MP Jelutong Jeff Ooi memfailkan usul tersebut semalam kepada Yang Dipertua Dewan Rakyat pada jam 4 petang semalam, mengikut Perkara 80 dan Perkara 80(a) Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat.


Katanya, tindakan itu diambil selepas beliau membuat semakan dan mendapati dakwaan Liang ke atas Anwar di Dewan tersebut pada hari Selasa lalu dibuat dengan tidak berasas dan dengan merujuk "sumber palsu".

"Sumber-sumber palsu yang digunakan dalam Dewan bertujuan untuk mengelirukan dan menghina Dewan.

"Sehubungan itu adalah didapati hujah-hujah pokok yang digunakan oleh YB Simpang Renggam adalah lebih berdasarkan tulisan-tulisan dalam blog tanpa nama yang tidak layak dipercayai dari segi definisi maklumat domain awam.


"Saya telah memohon kepada Yang Dipertua Dewan supaya usul saya ke atas YB Simpang Renggam dapat diselenggara dengan secepat mungkin.

"Saya dapati YB Simpang Renggam melanggar (Perkara) 36(12) peraturan mesyuarat Dewan," katanya dalam satu sidang media di bangunan Parlimen hari ini.


Peruntukan itu menetapkan bahawa ahli yang mengeluarkan kenyataan mengelirukan Dewan dianggap menghina majlis dan boleh dirujuk ke jawatankuasa hak dan kebebasan.

Morsi dipindahkan ke kementerian pertahanan: Ikhwanul Muslimin

Posted: 03 Jul 2013 10:08 PM PDT

25 Syaaban 1434 H. [MOD] -


KAHERAH: Presiden Mohamed Morsi yang digulingkan dipisahkan daripada pembantu kanan beliau yang ditahan di bawah kemudahan ketenteraan, kata seorang pegawai kanan gerakan Islam. 

"Morsi dipisahkan daripada pembantu beliau dan dibawa ke kementerian pertahanan," kata Gehad El-Haddad, seorang pegawai kanan Ikhwanul Muslim dan anak kepada seorang pembantu atasan Morsi. - AFP 


Morsi, pegawai kanan ditahan di bawah kemudahan ketenteraan

Posted: 03 Jul 2013 10:07 PM PDT

25 Syaaban 1434 H. [MOD] -


KAHERAH: Presiden Mohamed Morsi yang digulingkan ditahan bersama pembantu kanannya di bawah kemudahan ketenteraan selepas tentera mengumumkan penyingkiran beliau, kata seorang anggota kanan Ikhwanul Muslimin, hari ini. 

"Morsi dan kumpulannya berada dalam tahanan rumah di Kelab Pengawal Republikan Presiden," kata anak lelaki kepada pembantu atasan Morsi, Gehad El-Haddad kepada AFP. 


Bapa Haddad, Essam El-Haddad, antara orang kanan Morsi yang ditahan. - AFP 

Mesir keluar waran tangkap kepada 300 pemimpin Ikhwanul Muslimin

Posted: 03 Jul 2013 10:05 PM PDT

25 Syaaban 1434 H. [MOD] -


KAHERAH: Polis Mesir hari ini menerima arahan untuk menahan 300 pemimpin dan ahli Ikhwanul Muslimin selepas tentera menggulingkan Presiden Mohamed Morsi, lapor laman web akhbar Al-Ahram hari ini. 

Seorang pegawai kanan Kementerian Dalam Negeri mengesahkan bahawa waran tangkap sudah dikeluarkan untuk ahli pergerakan Ikhwanul Muslimin. 

Sementara itu, lokasi Morsi kini masih tidak dapat diketahui. 

Seorang pembantu presiden berkata, Morsi dipindahkan dari pejabat beliau di ibu pejabat Pengawal Republikan ke lokasi yang tidak didedahkan. 

Beberapa pembantu beliau berkata, mereka kini tidak dapat berhubung dengan Morsi dan tidak mengetahui status presiden itu. - AFP 

Tentera Mesir sahkan Morsi kini ditahan

Posted: 03 Jul 2013 10:02 PM PDT

25 Syaaban 1434 H. [MOD] -

KAHERAH: Tentera Mesir mengesahkan bahawa pihaknya kini sedang menahan presiden yang digulingkan, Mohamed Morsi, kata seorang pegawai kanan tentera hari ini. 

"Dia sedang dalam tahanan pencegahan sebelum persiapan terakhir," katanya yang merujuk bahawa Morsi mungkin berdepan dengan tuduhan rasmi seperti yang dakwa penentangnya. - AFP 

Lebih 6,000 laman web termasuk yang hina Agong disekat sejak 2008

Posted: 03 Jul 2013 10:01 PM PDT

25 Syaaban 1434 H. [MOD] -


KUALA LUMPUR: Sebanyak 6,640 laman web disekat kerana melanggar Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan undang-undang bertulis lain sejak 2008 hingga kini, persidangan Dewan Rakyat diberitahu hari ini. 

Timbalan Menteri Multimedia dan Komunikasi Datuk Jailani Johari berkata sekatan itu termasuk ke atas laman web bank palsu, pelanggaran hak cipta, kandungan lucah dan yang didapati menghina institusi diraja. 


"
Sehingga Jun ini sebanyak 29 kes sedang dalam siasatan di mana merangkumi kes-kes laman web yang menghina Yang di-Pertuan Agong, institusi Raja dan Sultan," katanya ketika menjawab soalan Datuk Bung Mokhtar Radin (BN-Kinabatangan). 
Bung Moktar bertanya mengenai tindakan yang telah dikenal pasti terhadap beberapa blog yang didapati menggunakan bahasa berbaur hasuran dan fitnah melampau sehingga boleh menimbulkan keadaan huru-hara serta mengganggu-gugat kestabilan politik negara. 

Jailani berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM) juga mengambil tindakan terhadap laporan mengenai penyalahgunaan laman sosial seperti Twitter dan Facebook yang mengandungi kesalahan yang berkaitan seperti ugutan, penghinaan atau menyentuh sensitiviti kaum. 

Katanya menerusi Seksyen 263 (2) akta itu pemegang lesen dikehendaki untuk membantu mencegah kesalahan berkaitan media sosial atau pelanggaran undang-undang berkaitan termasuk blog berunsur hasutan atau fitnah. 

"Apa yang kita perlukan ialah maklumat lengkap mengenai akaun seperti alamat URL, print screen dan bukti-bukti yang membolehkan perkara itu disiasat dan diambil tindakan," katanya. 
Jailani berkata peratusan pengguna facebook di Malaysia kini seramai 13 juta pengguna dengan 53.9 peratus daripadanya terdiri daripada kaum lelaki dan 46.1 peratus pula adalah wanita. 

Menjawab soalan tambahan Datuk Makin@Marcus Majigoh (BN-Putatan), Jailani berkata undang-undang sedia ada untuk menangani jenayah siber di negara ini adalah mencukupi dan penguatkuasaan undang-undang spesifik atau tribunal khas untuk tujuan itu adalah tidak perlu buat masa sekarang. 

"Kerajaan melalui SKMM sentiasa bekerjasama dengan agensi penguatkuasa yang lain dalam penguatkuasa undang-undang penyalahgunaan media media sosial dan internet. 

"Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 bukanlah satu-satunya undang-undang yang terpakai untuk tujuan terbabit. 

"Undang-undang lain yang terlibat ialah Akta Hasutan 1948, Akta Fitnah 1957 dan Kanun Keseksaan," katanya. 

Marcus mahu tahu mengenai perlunya penguatkuasaan undang-undang spesifik atau tribunal untuk menangani jenayah siber yang semakin menjadi-jadi kini. - BERNAMA 

PAS kutuk rampasan kuasa terhadap presiden Morsi

Posted: 03 Jul 2013 09:59 PM PDT

25 Syaaban 1434 H. [MOD] -

KUALA LUMPUR: PAS mengutuk sekeras-kerasnya rampasan kuasa oleh tentera Mesir terhadap kepimpinan Presiden Dr Mohamed Morsi kerana telah mengenepikan suara rakyat negara itu melalui undi pilihan raya yang adil dan bersih.

Timbalan Pengerusi Lujnah Antarabangsa PAS Dr Syed Azman Nawawi berkata, apa yang terjadi di Mesir sekaligus memberi gambaran negatif bahawa wujud usaha untuk membunuh pendemokrasian yang berlaku di seluruh dunia.

PAS turut menggesa tentera negara itu kembali kepada kedudukan asal mereka dan menyerah kembali kuasa kepada kerajaan Mohamed Morsi yang dipilih oleh rakyat.

Syed Azman juga percaya apa yang berlaku di Mesir adalah merupakan satu rampasan kuasa yang mendapat sokongan kuasa besar dunia.

Katanya, apabila melihat polisi kerajaan dan Presiden Mesir yang tidak menguntungkan pihak kuasa besar maka mereka kembalikan negara itu kepada tentera dengan mengenepikan kuasa rakyat. 

"Ini merupakan penghinaan kepada keputusan rakyat yang memilih kerajaan yang sah melalui pilihan raya bersih.

"Tiba-tiba boleh bagi sokongan rampasan kuasa oleh tentera kerajaan yang sah melalui demokrasi," katanya kepada Harakahdaily.

Beliau turut mendapat gambaran keadaan di Mesir selepas menghubungi salah seorang pimpinan Ikhwan Muslimin iaitu Dr Essam Arian kelmarin sebelum di tangkap.

"Saya difahamkan beliau sudah ditangkap hari ini. Saya dapat hubungi beliau kelmarin untuk mengetahui bagaimana keadaan disana," jelasnya. 

Pilihan raya Presiden Mesir tahun lepas telah mendapat pengiktirafan seluruh dunia yang memperlihatkan sebuah pilihan raya yang paling telus dan adil.

Ketua angkatan tentera mengeluarkan satu deklarasi petang semalam, menggantung perlembangaan dan melantik Ketua Mahkamah Perlembagaan Agung, Adly Mansour, sebagai ketua interim negara.

Dalam siaran televisyen tempatan, pemimpin tentera dan tokoh politik, Andel Fattah al-Sisi telah mengisytiharkan penyingkiran Morsi.

Penyokong Morsi yang berkumpul di pinggir bandar Kaherah sangat tidak puas hati dan penyingkiran pemimpin negara Mesir ini membangkitkan kemarahan mereka dengan pengumuman yang dibuat oleh tentera itu.

Menurut anggota kanan Ikhwan Muslimin, Morsi kini berada di bawah tahanan tentera.

Dua tahun lalu, di Tahrir terdapat perayaan hampir sama selepas Hosni Mubarak ditumbangkan dan Morsi diangkat sebagai presiden pertama dipilih rakyat.

Harakahdaily/-

Tentera Mesir Guling Morsi

Posted: 03 Jul 2013 09:56 PM PDT

25 Syaaban 1434 H. [MOD] -

Morsi digulingkan oleh rampasan kuasa tentera Mesir, malam Rabu.
KAHERAH: Angkatan tentera Mesir menggulingkan Presiden Mohamed Morsi lewat Rabu selepas ketegangan yang berlarutan selama seminggu.
Insiden itu menyebabkan kira-kira 50 orang maut ketika berjuta-juta orang membanjiri jalan raya menuntut pemimpin dari parti Islam itu meletak jawatan selepas setahun berkuasa.
Pengumuman itu dibuat menerusi televisyen oleh menteri pertahanan Morsi, Panglima Tentera Jeneral Abdel Fattah al-Sisi sambil disambut sorokan di kalangan penunjuk perasaan yang berkhemah di jalan raya selama beberapa hari.
Percikan bunga api mewarnai ruang angkasa di Dataran Tahrir, Kaherah.
Sisi juga mengumumkan perlembagaan yang dicadangkan oleh parti Islam dibekukan.
Beliau berkata pilihan raya presiden yang baharu akan diadakan dalam tempoh terdekat.
Jurucakap untuk parti Ikhwan Muslimin, Gehad el-Haddad berkata, Morsi dan 12 pembantunya turut berada di bawah tahanan rumah, tempat beliau tinggal.
Ribuan penunjuk perasaan mengibarkan bendera Mesir sebagai meraikan kejayaan tentera negara itu menggulingkan Morsi.
Tentera turut mengawal media tempatan dan menghentikan stesen televisyen milik parti Ikhwan Muslimin.
Ketua politik Ihwan Muslimin juga ditahan.
Ribuan penunjuk perasaan itu melakukan demonstrasi hampir seminggu kerana tidak berpuas hati dengan pemerintahan Morsi yang didakwa terlalu memberi kuasa kepada parti Ikhwan Muslimin dan gagal menangani masalah ekonomi di negara tersebut.

Mstar/-

Mesir: Puluhan penyokong Morsi terbunuh

Posted: 03 Jul 2013 09:55 PM PDT

25 Syaaban 1434 H. [MOD] -

MESIR: Puluhan rakyat Mesir dilaporkan terkorban diserang askar dan polis negara itu dalam himpunan dibeberapa buah bandar bagi mempertahan kepimpinan Presiden Morsi.

Insiden tersebut berlaku hanya beberapa jam selepas tentera Mesir mengumumkan rampasan kuasa sekaligus menggulingkan Morsi.

Web Ikhwanonline melaporkan di bandar Iskandariah, sekurang-kurangnya 10 terkorban manakala 200 orang cedera ketika ribuan penyokong Morsi berhimpun di Dataran Sidi Bisyr.

Di Asyut pula, dilaporkan dua orang penyokong Morsi terbunuh manakala 500 yang lain cedera selepas ditembak pasukan keselamatan di hadapan Masjid Omar Makram.
Sementara di Aswan, angka kematian tidak dapat dipastikan namun lebih 100 orang cedera dalam himpunan berhampiran dengan Masjid An-Nasr.

Di Matruh pula dilaporkan seramai 10 orang terkorban apabila polis melepaskan tembakan kepada peserta himpunan yang dihadiri ratusan ribu penyokong Mursi.

Sementara itu, beberapa web pro Morsi melaporkan ratusan waran tangkap dikeluarkan oleh pihak tentera bagi menangkap pemimpin dan anggota kumpulan gerakan Islam Ikhwan Muslimin.

Antara yang dilaporkan telah ditangkap termasuk Naib Mursyidul Am Ikhwan Muslimin, Dr.Rasyad Bayumi serta Presiden Parti Kebebasan dan Keadilan (FJP) sayap politik Ikhwan Muslimin, Dr.Muhammad Sa'ad Katatni.

Menteri Pertahanan, Jeneral Abdul Fatah al-Sisi dalam kenyataannya awal pagi tadi, Presiden Mesir Dr. Muhammad Morsi telah digulingkan oleh tentera Mesir selepas diberi tempoh selama 48 jam untuk memenuhi tuntutan rakyat.

Mereka telah mengumumkan perlantikan Ketua Mahkamah Perlembagaan Agung, Adly Mansour, sebagai ketua interim negara bagi menjalankan urusan negara bagi tempoh peralihan sehingga pilihan raya presiden yang baru.

Morsi tolak rampasan kuasa

Dalam perkembangan berkaitan, Morsi dalam kenyataannya terbaru sejurus pengumuman rampasan kuasa itu menolak tindakan tentera yang membuat rampasan kuasa.

Morsi berkata, beliau masih Presiden Mesir yang sah mengikut saluran demokrasi.

Beliau turut menyeru pasukan keselamatan dan rakyat agar masih berpegang dengan perlembagaan dan tidak patuh kepada rampasan kuasa oleh tentera.

"Bersabarlah kerana kemenangan itu akan tiba, dan Allah telah berfirman 'adakah kamu rasa kamu akan masuk syurga selagi Allah tidak mengetahui mereka yang berjihad di kalangan kamu dan mereka yang bersabar." kenyataan Morsi dipetik web ikhwanonline.com.

Harakahdaily/-

WWW1: Utusan diarah bayar RM250,000 kepada Nizar

Posted: 03 Jul 2013 09:53 PM PDT

25 Syaaban 1434 H. [MOD] -


KUALA LUMPUR: Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini mengarahkan Utusan Melayu (M) Bhd.membayar ganti rugi sebanyak RM250,000 kepada Mantan Menteri Besar Perak, Datuk Seri Nizar Jamaluddin berhubung fitnah terhadapnya berkenaan isu pembidaan plat WWW1 yang berharga RM520,000.

Hakim, Datuk Rosnaini Saub turut mengarahkan ahkbar pro Umno itu membayar kos guaman sebanyak RM30,000.

Peguam Mohammad Nizar, Zamri Ibrahim berkata, plaintif iaitu pihaknya telah berjaya membuktikan wujudnya elemen-eleman asas fitnah didalam laporan berita bertarikh 31 Mei 2012 dan ianya terbukti merujuk kepada plaintif.
Beliau yang mewakili plaintif bersama seorang lagi peguam, Mohd Fitri Asmuni berkata, mahkamah tidak bersetuju dengan defendan (Utusan Melayu (M) Bhd.) yang merujuk kepada alasan penghakiman di dalam saman fitnah Nizar terhadap TV3 kerana ianya melibatkan pihak yang berbeza serta diputuskan oleh Mahkamah Tinggi yang bidang kuasanya setara dengan mahkamah ini.

Zamri berkata, defendan gagal dalam pembelaan justifikasinya apabila mahkamah memutuskan defendan tidak melaporkan berita, sebaliknya memutar belitkan kenyataan plaintif kononnya plaintif membuat komen terhdap Sultan Johor sedangkan plaintif tidak berbuat demikian.

Tambah beliau, defendan juga gagal dalam ulasan saksama apabila perkara yang dilaporkan adalah bukan merupakan komen tetapi suatu pernyataan dan defendan tidak bergantung kepada komen yang adil dan saksama.

"Plaintif menyatakan berkenaan pembelian nombor pendaftaran WWW1 pada harga yangg tinggi tetapi dalam laporan defendan menyatakan Sultan Johor salah guna wang rakyat.  

"Ianya adalah amat jauh tersasar dari komen yang adil," jelasnya.

Ujar beliau, defendan juga gagal dalam pembelaan perlindungan bersyarat walaupun berita itu berkepentingan awam tetapi defendan tidak membuat pengesahan terlebih dahulu daripada plaintif.

"Laporan itu jelas menyentuh paparan Twitter plaintif tetapi defendan tidak paparkan kandungan yang sebenar sebaliknya defendan menokok tambah dengan mengaitkan Sultan Johor sedangkan ianya tiada dalam Twitter plaintif," ujarnya lagi.

Dalam pada itu, Mohammad Nizar ketika dihubungi melahirkan rasa syukur dengan keputusan yang diputuskan oleh hakim itu.

"Ini bukan kali pertama kami (Pakatan Rakyat) menang, sebelum ini berpuluh-puluh saman kami menang, namun mereka (Utusan) tidak serik membuat fitnah.

"Saya bersyukur dengan keputusan ini dan terbukti segala dakwaan yang dilemparkan terhadap saya tentang kes ini (pembidaan plat WWW1) ternyata fitnah sama sekali," jelasnya lagi.

Adun Changkat Jering itu sebelum ini membuat keputusan untuk menyaman akhbar lidah Umno tersebut selepas memfitnah beliau dengan mengatakan beliau menuduh Sultan Johor menggunakan wang rakyat untuk membida nombor kenderaan WWW1 berharga RM520 ribu di keluaran bertarikh 21 Mei 2012.  

Harakahdaily/-

Mursi, tentera Mesir rela mati

Posted: 03 Jul 2013 04:16 PM PDT

25 Syaaban 1434 H. [MOD] -
Mursi, tentera  Mesir rela matiPenduduk bertempur dengan anggota Ikhwanul Muslimin dan penyokong Presiden Mohamed Morsi (gambar kanan atas) di pinggir Kaherah semalam. Gambar kanan bawah menunjukkan darah di tanah selepas penentang Morsi menyembelih kambing sebagai lambang pemimpin itu dan Ikhwanul Muslimin di Dataran Tahrir, Kaherah, semalam. [foto AFP dan AP]
Presiden ikrar pertahan jawatan dipilih secara demokratik 

Kaherah: Panglima tentera Mesir dan Presiden Mohamed Mursi masing-masing berikrar untuk mati demi perjuangan mereka ketika tarikh akhir semakin hampir kepada kemungkinan pengambil alihan kuasa tentera yang disokong penunjuk perasaan. 
Ketua tentera yang berikrar untuk mengembalikan keamanan selepas tunjuk perasaan berikutan pemerintahan berteraskan Islam Morsi, mengeluarkan satu kenyataan bertajuk 'Saat Terakhir' menegaskan kesediaan untuk kembali berjuang. 


Mereka juga mengaku bersedia untuk pertumpahan darah bagi menentang 'pengganas dan kebodohan' selepas Mursi enggan melepaskan jawatannya. 

Sedia mati syahid 

"Panglima tentera mengadakan satu mesyuarat krisis," kata satu sumber tentera, kurang lima jam sebelum kata dua tamat bagi Mursi sama ada bersetuju untuk berkongsi kuasa atau memberi laluan bagi satu penyelesaian tentera. 

Sementara itu dalam satu ucapan penuh emosi menerusi televisyen pada tengah malam, Morsi berkata beliau dipilih secara demokratik dan perlu terus mempertahankan jawatannya bagi memenuhi perlembagaan. 
""Harga mempertahankan kesahihan ini adalah nyawa saya," katanya. 

Jurucakap rasmi pergerakan Ikhwanul Muslimin pula berkata penyokongnya bersedia untuk mati syahid demi mempertahankan Mursi. 

"Hanya satu cara kita boleh lakukan, kita akan menjadi benteng antara kereta perisai dan presiden," kata jurucakap dan penasihat hal-ehwal luar Ikhwanul Muslimin, Gehad El-Haddad pada satu bantahan pergerakan itu di pinggir Kaherah yang menempatkan bangunan tentera dan berhampiran istana presiden. 

"Kita tidak akan benarkan cita-cita dan hasrat rakyat Mesir dipermainkan angkatan tentera," katanya. 

Akhbar kerajaan Al-Ahram meramalkan Mursi sama ada meletak jawatan atau dipaksa meninggalkan pejabatnya manakala tentera akan mewujudkan majlis presiden dengan tiga anggota yang akan dipengerusikan oleh ketua Mahkamah Perlembagaan. 

Satu sumber tentera berkata beliau menjangkakan tentera akan memanggil tokoh politik, sosial dan ekonomi selain aktivis pemuda untuk berbincang bagi merangka masa depan negara itu. - REUTERS

Raja Belgium turun takhta 21 Julai ini

Posted: 03 Jul 2013 04:12 PM PDT


25 Syaaban 1434 H. [MOD] -


BRUSSELS 3 Julai - Raja Belgium, Albert II dijangka megumumkan turun takhta pada 21 Julai ini, bersamaan Hari Kebangsaan Belgium.

Menurut pihak istana, Albert akan memberi ucapan yang disiarkan secara langsung di televisyen dan radio, seterusnya mengumumkan pengunduran beliau.

Raja berusia 79 tahun yang memegang takhta selama 20 tahun itu sering memainkan peranan dalam politik di negara ini.

Waris sulung beliau ialah Raja Philippe yang kini berusia 53 tahun. - AFPDIAMBANG RAMADHAN

Posted: 03 Jul 2013 04:07 PM PDT

25 Syaaban 1434 H. [MOD] -


الْحَمْدُ لِلَّهِ القَائِلِ :
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
أَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلهَ ِالاَّ الله وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.
اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلىَ رَسَوْلِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ .
اَمَّا بَعْدُ, فَيا عِبَادَ الله اِتَّقُوْا الله اُوْصِيْكُمْ وَاِيـَّايَ بِتَقْوَى الله فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ.

Wahai hamba-hamba Allah !

Bertaqwalah sekalian kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Saya  menyeru diri saya sendiri dan juga sidang Jumaat sekalian,  agar  kita  sama-sama  meningkatkan  ketaqwaan  kita  kepada  Allah  dengan  melakukan  segala  suruhanNya  dan  menjauhi  segala  yang  ditegahNya. 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah,

Kita berada di ambang Ramadhan yang sekian lama kita nantikan. Ramadhan merupakan anugerah Allah kepada kita untuk melahirkan manusia yang bertaqwa, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat yang dibacakan tadi. Ibadat puasa merupakan salah satu kewajipan yang diperintahkan oleh Allah menggunakan kalimah difardhukan "كُتِبَ عَلَيْكُمْ  " seperti difardhukan Hukum Qisas, Hukum Jihad Fi  Sabilillah dan sebagainya. Namun apakah daya manusia seringkali memilih-milih untuk mengerjakan perintah Allah berdasarkan selera dan keselesaan mereka dan menganggap remeh apa yang tidak disukai mereka.

Hadirin yang dikasihi Allah,

        Puasa tidak hanya sekadar meninggalkan makan dan minum semata-mata tetapi memerlukan jihad melawan hawa nafsu yang selama ini menjadi raja kepada kebanyakan manusia dan tidak ada cara yang lebih baik bagi mengawalnya kecuali dengan cara berpuasa. Namun jika silap cara kita menunaikan puasa maka sia-sia sahajalah ibadat tersebut tanpa dapat melahirkan insan-insan bertaqwa di penghujung Ramadhan. Sabda Rasulullah SAW :

كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ اِلاَّ الْجُوْعُ وَالعَطْشُ وَكَمْ مِنْ قاَئِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِياَمِهِ إِلاَّ السَّهَرُ

Berapa ramai orang yang berpuasa sedangkan tiada sebarang faedah yang diperolehinya daripada puasa tersebut kecuali hanya lapar dan dahaga. Dan berapa ramai orang yang bangun malam sedangkan tiada sebarang faedah yang diperolehinya daripada bangun malamnya kecuali hanya penat dan lelah. – Hadis Riwayat Ahmad.

Sidang Jumaat yang berbahagia,

        Terdapat beberapa tanda bagi mengenalpasti samada puasa kita diterima oleh Allah atau tidak. Ianya boleh dinilai melalui keselarasan amalan kita dengan perintah Allah sepanjang Ramadan dan selepas kita menjalani sebulan Ramadhan nanti Jika sekiranya setiap hari kita berpuasa dan setiap hari yang berlalu menambahkan lagi  kekuatan kita untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan laranganNya maka besarlah harapannya puasa kita di terima Allah. Jika sekiranya hari-hari yang mendatang hanya menambahkan dosa atau tidak ada sebarang peningkatan terhadap kualiti dan kuantiti ibadat kita maka dibimbangi kita akan hanya mendapat lapar dan dahaga sahaja.

Hadirin mukminin yang dirahmati,

Di antara ciri-ciri orang yang beriman dan bertaqwa adalah kegembiraan mereka dalam menyambut kedatangan Ramadhan. Kegembiraan mereka bukan hanya kerana peluang perniagaan yang terbuka luas, bukan hanya kerana boleh menguruskan badan dan bukan juga kerana mahu mengurangkan ataupun berhenti merokok, tetapi kerana kesedaran tentang kelebihan Fadhilat Ramadhan itu sendiri. Orang yang beriman akan berusaha melipatgandakan amal ibadat melebihi daripada usaha mempelbagaikan juadah ketika berbuka. Di samping itu, orang yang bertaqwa akan memastikan mereka tidak berlebih-lebih dan tidak melakukan sebarang pembaziran sepanjang Bulan Ramadhan ini.

Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian,

        Sebahagian Umat Islam melakukan beberapa kesilapan dalam menghayati Ramadhan. Keghairahan kita melakukan ibadat terutamanya solat Terawih biasanya hanya bertahan selama separuh daripada Bulan Ramadhan sahaja. Sepuluh hari yang terakhir daripada Ramadhan menunjukkan kemerosotan bilangan jemaah yang amat ketara walaupun kelebihannya terutamanya dalam mencari Lailatul Qadar jauh lebih besar daripada hari-hari sebelumnya. Ramai di antara kita tidak mahu terlepas untuk menunaikan Solat Terawih yang hukumnya hanya disunatkan tetapi tidak merasa sebarang kerugian ketika meninggalkan Solat Fardhu berjemaah walaupun hukumnya adalah Fardhu Kifayah. Lebih malang sebahagian dari kita yang begitu tekun berpuasa namun tidak pernah melakukan solat sama sekali.

Hadirin yang dirahmati Allah sekelian,

        Keghairahan bertadarrus menyebabkan kita sering berlumba-lumba untuk mengkhatamkan Al-Quran melalui program Tadarus sebelum berlalunya Ramadhan. Ini menyebabkan sebahagian dari kita hanya bergotong royong dalam menghabiskan bacaan tanpa ada sebarang peningkatan dalam mutu bacaan. Kita hanya membaca dan mendengar bacaan tanpa ada proses pembelajaran kerana tertekan mengejar waktu untuk mengkhatamkan Al-Quran sehingga akhirnya banyak berlaku kesilapan dan pahala yang diharapkan bertukar menjadi laknat tuhan. Sewajarnyalah apabila mutu bacaan sudah dipertingkatkan maka kita beralih kepada usaha pemahaman. Setelah pemahaman terhadap Al Quran dapat dicapai maka berusahalah seboleh mungkin untuk menghayati segala ajaran Al-Quran. Janganlah kita hanya menjadi golongan yang hanya mementingkan bacaan tetapi kembali kepada Allah sebelum dapat mengamalkan apa-apa daripada ajaran Al-Quran.

Hadirin mukmin sekelian,

        Di antara kesilapan pihak pengurusan masjid dan surau di seluruh Negara ini adalah kerana kebanyakkannya menghentikan kelas-kelas pengajian sepanjang Ramadhan yang mulia ini. Sebahagian besar daripadanya hanya memulakan semula semua pengajian hanya setelah berlalunya sebulan Syawal. Ini menyebabkan kebanyakkan Umat Islam tidak menuntut ilmu selama dua bulan walaupun ianya amat penting dan merupakan kewajipan setiap orang Islam. Alangkah baiknya jika kuliah Maghrib yang diadakan selama ini digantikan dengan tazkirah selepas Terawikh, ditambah dengan kuliah dhuha, kuliah subuh dan sebagainya.

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah,

Setiap kali tibanya saat menjelang Ramadhan, kedengaran suara-suara sumbang yang mempertikaikan mengenai kaedah Rukyah (melihat anak bulan) yang dilaksanakan di seluruh Negara. Ada yang mengatakan bahawa apa perlunya membazir masa dan kewangan sekadar berpesta di pantai-pantai dan bukit bukau sedangkan bukan sekadar bulan, malah planet, bintang dan komet pun boleh diketahui kedudukannya dengan kiraan. Ada juga yang lebih sinis mengatakan jika nak menyambut Ramadhan pastinya anak bulan tidak akan kelihatan berbeza dengan waktu menyambut Syawal yang pastinya jelas kelihatan.

Perlaksanaan Rukyah sebenarnya adalah menjadi tanggungjawab Fardhu Kifayah yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah pada setiap 29 Syaban tahun Hijriah. Tanggungjawab ini sekian lama telah digalas dengan sempurna oleh  Jabatan Mufti Negeri Perak melalui Bahagian Falak.

Di Negara ini kita menggunapakai Kaedah Rukyah dan Hisab untuk menentukan awal bulan. Melalui kaedah ini, ditetapkan bahawa hilal akan kelihatan sekiranya ketika matahari terbenam, hilal berada di atas ufuk melebihi 2 darjah dan jaraknya dari matahari melebihi dari 3 darjah atau umur hilal melebihi 8 jam

Maka disamping pengiraan falak yang dikira terlebih dahulu, aktiviti rukyah hilal tetap dilaksanakan sebagai pengesahan. Jika pada 29 Syaaban, hilal dapat dilihat dengan mata dan pengiraan yang telah dibuat menunjukkan bahawa ianya sepatutnya kelihatan, maka keesokan harinya akan diiktiraf sebagai 1 Ramadhan.

Namun sekiranya anak bulan tidak kelihatan samada melalui mata kasar atau pengiraan, maka keesokkan harinya dikira sebagai 30 Syaban.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,

        Hilal ditakrifkan sebagai bentuk bulan yang pertama kali kelihatan selepas fasa ijtimak. Bulan sentiasa berubah-ubah bentuknya berdasarkan hari-hari dalam taqwim Hijriah. Biasanya pada hari ke-15 dalam bulan Hijrah, bulan akan kelihatan penuh. Pada hari ke-28 pula bulan akan hilang kerana ketika itu bulan sedang mengalami fasa bulan gelap. Jadi selepas fasa bulan gelap, barulah hilal akan muncul iaitu pada 1 haribulan setiap bulan.

Hadhirin yang dirahmati Allah,

Sesekali kita mendengar suara-suara sinis masyarakat mempertikaikan; mengapa Hilal lewat dilihat di Negara ini berbanding Negara-negara berada di sebelah barat seperti negara Arab Saudi, Mesir dan sebagainya.

Sebenarnya perkara ini timbul kerana ketika fasa bulan gelap, bulan berada terlalu dekat dengan matahari. Semakin jauh ke sebelah barat, semakin jauh kedudukan bulan daripada matahari. Ketika ini cahaya bulan yang malap akan lebih mudah kelihatan kerana cahaya matahari yang terlalu kuat sudah semakin jauh dari bulan. Oleh kerana itulah Hilal akan lebih mudah kelihatan di negara-negara sebelah barat berbanding negara-negara sebelah timur

بَارَكَ اللهُ لِىْ وَلَكُمْ  بِالْقُرْآءنِ الْعَظِيْمِ , وَنفَعَنِىْ وَاِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ اْلآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ, وَتَقَبَّلَ مِنِّى وَمِنْكُمْ تِلاَوَتَهُ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ, أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا  وَاسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ  ِليْ وَلَكُمْ وَ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَيَا فَوْزَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ وَياَ نَجَاةَ التَّاءِبِيْنَ.

خطبة كدوا

اَلْحَمْدُ ِللهِ الْقَائِلِ :

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًۭى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَـٰتٍۢ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍۢ فَعِدَّةٌۭ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾
اَشْهَدُ اَنْ لاَ ِالــهَ اِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ،
اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلىَ الــِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ.
عِبَادَ الله اِتَّقُوْا الله اُوْصِيْكُمْ وَاِيـَّايَ بِتَقْوَى الله فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ.

Sidang Jumaat yang berbahagia,

        Marilah kita berusaha melakukan perubahan sempena Ramadhan pada tahun ini. Jika selama ini kita tidak pernah melakukan Qiamullail maka inilah peluang bagi kita untuk melakukannya sebelum kita bersahur atau selepasnya. Jika kita jarang meninggalkan Sunat Witir sepanjang Ramadhan maka teruskanlah melakukannya walaupun sesudah berlalunya Ramadhan. Jika kita sanggup berjemaah Terawih sepanjang Ramadhan maka teruskanlah berjemaah dalam Solat Fardhu sesudah Ramadhan. Firman Allah dalam Surah Ar-Ra'du ayat 22 :

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوْا ابْتِغَآء َوَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوْا الصَّلوة وَأَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

"Dan mereka yang sabar kerana mengharapkan keredhaan tuhan mereka semata-mata dan mereka mendirikan sembahyang serta membelanjakan rezeki yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka samada secara sembunyi ataupun secara terang-terangan dan mereka menolak kejahatan dengan cara melakukan kebaikan. Mereka itulah disediakan balasan yang baik di Hari Akhirat".

Hadirin yang dirahmati Allah,

Ramadhan seharusnya dimuliakan dan dihormati oleh setiap warga Negara yang tidak kira apa agama sekalipun. Oleh kerana Islam adalah agama persekutuan, maka semua penganut agama lain wajib turut sama menghormati Ramadhan. Segala aktiviti maksiat yang sememangnya diharamkan oleh semua agama mestilah dihentikan serta merta. Tidak sepatutnya hanya Umat Islam sahaja yang sibuk menghormati kebebasan penganut agama lain, sedangkan hakikatnya, kebebasan tersebut merupakan pelanggaran terhadap tuntutan agama mereka sendiri.

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ والْمُؤمِنَاتِ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ،وَاجْعَلْ فِى قُلُوْبِهِمُ الإِيْمَانَ وَالحِكْمَةَ، وَثَبِّتْهُمْ عَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم.
اَللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، اَللَّهُمَّ انْصُرِ الإِسْلاَمَ وَاْلمُسْلِمِيْنَ، اَللَّهُمَّ انْصُرِ الدُّعَاةَ وَالْمُجَاهِدِيْنَ، اَللَّهُمَّ دَمِّرِ الْكَفَرَةَ وَالْمُشْرِكِيْنَ، وَأَهْلِكْ أَعْدَائَكَ أَعْدَاءَ الدِّيْنِ، اَللَّهُمَّ عَذِّبِ اْلكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ، وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ، وَيُقَاتِلُوْنَ أَوْلِيَائَكَ،اَللَّهُمَّ بَدِّدْ شَمْلَهُمْ وَفَرِّقْ جَمْعَهُمْ، وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ، وَسَلِّطْ عَلَيْهِمْ كَلْبًا مِنْ كِلاَبِكَ،اَللَّهُمَّ يَا مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَيَا مُجْرِيَ السَّحَابِ، وَيَا هَازِمَ الأَحْزَابِ، إِهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ، بِقُدْرَتِكَ وَقُوَّتِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.
اَللَّهُمَّ وَفِّقْ سلطان أزلن مُحِبُّ الدِّيْن شاه اِبْنِ اَلْمَرْحُوْمِ سلطان يُوْسُف عِزُّ الدِّيْن شَاه غَفَرُ اللهُ لَهُ بِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَاهُ

Ya Allah,
Kurniakanlah Rahmat dan keampunanMu kepada seluruh Umat Islam di muka bumi ini. Kurniakanlah Rahmat dan keampunanMu kepada seluruh Umat Islam yang prihatin terhadap nasib saudara seagama mereka. kurniakanlah Rahmat dan keampunanMu kepada Umat Islam yang menunaikan zakat bagi membantu saudara-saudara mereka.
Ya Allah Ya Rahim,

Kurniakanlah keberkatan dan rezeki yang melimpah ruah kepada mereka sehingga mereka mampu untuk meningkatkan zakat dan bantuan yang mereka sumbangkan selama ini. Berilah hidayahMu kepada mereka yang masih belum terbuka hati untuk menunaikan tanggungjawab kepada Allah dan kepada sesama saudara seagama ini.

رَبَّنَا ءَاتنِاَ فِى الدُّنْياَ حَسَنَةً وَفِى الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وَصَلَّى الله عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالأِحْسَانِ، وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُم لَعَلَّكُم تَذَكَّرُوْنَ .
فَاذْكُرُوْا اللهَ الْعَظِيْمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوْهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.


AMARAN!!! Pihak JAIPk tidak bertanggungjawab ke atas sebarang penambahan ayat selain dari kandungan khutbah yang dikeluarkan.

Nuffnang