Ahad, 9 Oktober 2011

Dr Shafie Abu Bakar

Dr Shafie Abu Bakar


Menitip Panduan Terhadap Pelajar-Pelajar Menduduki Peperiksaan

Posted: 09 Oct 2011 04:08 PM PDT

MY VOICE FOR NATION

MY VOICE FOR NATION


Posted: 09 Oct 2011 11:15 PM PDT

Posted: 09 Oct 2011 10:43 PM PDT

Dr. Boo Cheng Hau's Trilingual Blog: SAY WHAT YOU LIKE

Dr. Boo Cheng Hau's Trilingual Blog: SAY WHAT YOU LIKE


Ucapan Konvensyen DAP Johor 2011

Posted: 09 Oct 2011 08:19 PM PDT


Ucapan Dr.Boo Cheng Hau, Pengerusi DAP Johor di Konvensyen DAP Negeri Johor 2011 diRestoran Rong Cheng, Yong Peng pada 2hb Oktober 2011

Pendahulaun

Saya ingin megalu-alukan kehadiran semua wakil parti,pemerhati, pemimpin pusat Sdr. Lim Kit Siang, para pemberita di Konvensyen hariini. 

Hutang Awam Kerajaan Negeri Johor

Pada 31 Disember2009 kerajaan Johor berhutang sejumlah RM 1,274 juta dan meningkat  25% dari RM 1,014 juta pada tahun 2008. Jikahutang kerajaan Johor meningkat 25% lagi pada tahun 2010, jumlah hutang akanmencecah RM 1,590 juta pada hujung tahun 2010, yakni deficit bajet kerajaan  Johor akan mencatat rekod terbaru dengan defisitberturutan selama  14 tahun.  

Pada hujung tahun2009 wang tunai simpanan kerajaan Johor cuma RM 40 juta sahaja dan tabung pelaburan RM 191 juta, yakni aset semasakerajaan cuma 18% daripada liabilitinya. Secara teknikal kerajaan Johor dibawah pemerintahan BN telah nyaris muflis.

Jika Pakatan Rakyatmengambil alih kerajaan Johor, kita akan mewarisi hutang piutang yang dibuatsemasa pemerintahan Barisan Nasional. Demi menyelesaikan hutang Kerajaan NegeriJohor, ekonomi Johor seharusnya dipulih dahulu melalui dasar ekonomi terbukadan efektif  dan selanjutnya, mempertingkatkanhasil pendapatan kerajaan negeri dan  menjelaskan hutang. Keadaan kewangan Kerajaannegeri yang kukuh akan meyakinkan para pelabur serta mempercepatkan pembangunandi Negeri johor dan iskandar Malaysia.

Walaupun PakatanRakyat bersedia memerintah Johor bila-bila masa,  cabaran terbaru bukan sahaja kita seharusnyamemperkukuhkan perpaduan di antara parti komponen PR untuk menawan Putrajayadan Negeri Johor, tetapi cabaran yang terbaru adalah selepas PR berjaya menawanJohor sama ada PR  akan menjadi suatu kerajaanbersih dan berkesan. 

Pertumbuhan Ekonomi Johor Menguncup

Pertumbuhanekonomi  Johor menguncup -1.1% khasnyasektor pembuatan menguncup sebanyak -6.7%. Kadar pengangguran meningkat dari2.2% pada tahun 2008 kepada 3.3%  padatahun 2009 .

KDNK per kapitaJohor menurun  dari  RM 15,107 pada tahun 2008 kepada RM 14,621pada tahun 2009  iaitu menurun sebanyak -3.2%Pendapatan per kapita pariti kuasa beli menurundari USD 12,321pada 2008 kepada  USD 10,571,iaitu kadar penguncupan sebanyak -14.60%. Kemeresotan kuasa beli dan tarafpenghidupan ini adalah disebabkan kadar gaji lembab sejak 15 tahun dahulu  yang tidak selaras dengan inflasi yangmelambung.

UPEN telah meramalkadar petumbuhan ekonomi Johor pada tahun 2010 adalah 6.6%, ladar pertumbuhanKDNK per kapita 6.6% dan kadar pertumbuhan kuasa beli 6.8%.  Ramalan yang begitu optimis memerlukan dasar-dasarekonomi yang berjaya termasuk menarik pelaburan asing langsung, meningkat gajipekerja, mengurangkan pergantungan kepada pekerja asing murah serta menuju ke arahekonomi pengetahuan atau K-Economy.

Pelaburan Asing Langsung

Pelaburan asinglangsung atau FDI Negeri Johor pada tahun 2010 cuma RM 2.6 billion jikaberbanding dengan RM 12.2 billion di Pulau Pinang, iaitu FDI Johor cuma 1/5 berbandingdengan Pulau Pinang.  Di antara Januaridan Mei tahun ini cuma RM 1.2 bllion FDI mendarat di Negeri Johor manakala RM5.2 billion di Selangor di antara bulan Januari dan Jun, RM 4.6 billion diPulau Pinang. Ini bermakna FDI Johor Cuma mencapai 1/4  daripada FDI Selangor atau Pulau Pinang padaawal tahun ini.   

Kenapa Negeri Johordan Iskandar Malaysia gagal menjadi pilihan pertama kepada  pelabur asing?

Johor akan gagalmenarik pelaburan langsung jika ketiadaan perubahan polisi secara menyeluruh.Jika perubahan polisi menyeluruh dikehendaki, pertukaran kerajaan diperlukan. Usaha memulihkan ekonomi akantersia-sia   jika mengharapkan sistem dan pentadbiran lama yangdegil kepada perubahan.  

Kerajaan PakatanRakyat  di Selangor , Kedah, Kelantan danPulau Pinang  telah mendapatkan kepujiantertinggi  dari Jabatan Ketua AuditNegara kerana kecanggihan pengurusan kewangan empat-empat negeri di bawahpentadbiran Pakatan Rakyat. Pengurusan kewangan yang canggih telah menyakinkanpara pelabur serta mendatangkan pelaburan asing yang tertinggi di seluruh Malaysia.Keempat-empat Negeri di bawah Pakatan Rakyat telah melebihi 9 negeri lain dibawah pentadbiran Barisan Nasional.

Pertumbuhan Pendatang Asing Luar Biasa MenjejaskanKeselamatan dan Ekonomi

Bilangan pendudukNegeri Johor adalah 3.46 juta pada tahun 2010.  Pendatang tanpa atau dengan izin telah dijangkamencecah 10%  atau 350,000 daripadapenduduk Johor.  Bilangan pendatang asingyang terlalu  tinggi telah membebankan  angkatan keselamatan dan ekonomi Johor sertamenjejaskan taraf gaji rakyat Johor jika tidak diuruskan dengan baik.  

Contohnya, 38%atau 26,285 pekerja JCorp adalah "bangsa-bangsa lian" khasnya pekerja asingdaripada jumlah 36,894 pekerja, dibidang perladangan. Ini menunjukkan ekonomiJohor terlalu bergantung kepada pekerja asing; Oleh yang demikian, usaha  menjenterakan pertanian dan menuju ke arahekonomi pengetahuan  atau K-economy adalah dasar yang palingberkesan.

Walaupun kitasepatutnya mengalu-alukan sumbangan pekerja asing kepada ekonomi Negara, dasarimigresen tulus dan berkesan amat dikehendaki untuk mengawal  kadar pendatang asing tidak melebihi 5%.Selain itu, kerajaan sewajarnya memastikan produktiviti dan kemampuan melabur pendatangasing yang boleh menjadi pendorong kepada ekonomi Negara.

Contohnya, NegeriSabah adalah salah satu  negeri yangpaling kaya pada satu ketika sebelum ketibaan pendatang asing beramai-ramai.Pada waktu ini 27% penduduk Sabah adalah warga asing dan disebabkan salah urusekonomi  Sabah telah menjadi Negeritermiskin di Malaysia.

Jika bilanganpendatang asing, sumbangan ekonomi  danproduktiviti mereka tidak dapat terkawal, kesannya amat negative kepadapembagunan ekonomi dan social Negara dan Negeri Johor. Di sebaliknya gaji-gajipekerja buruh, pekerja berkemahiran dan juga professional menjadi lembab dalamjangka masa15 tahun yang lalu. Ini mengakibatkan tenaga pekerja yang berproduktivititinggi meninggalkan Negara kita dan berimigrasi ke Negara lain. Imigrasipekerja berkemahiran ke Negara lain telah menjejaskan pembangunan ekonomiNegara kita.

Dasar imigresenyang lebih terbuka dan secocok dengan keperluan zaman baru sewajarnyadipertimbangkan memandangkan ombak globalisasi, termasuk menudahkan ahli-ahlikeluarga dan pasangan warga Malaysia mendapatkan status pemastautin tetap dankewarganegaraan, mempertimbangkan kebenaran dwi-kewarganegaraan untuk menjamin keyakinanpelaburan asing ayng ingin menetap dan melabur di Malaysia.

Penstrukturan semula GLC dan Menggalakkan PelaburanAsing Langsung
Mensutruktursemula dan menswastakan GLC secara tulus merupakan satu-satu pendekatanmenyelamatkan GLC dan memulihkan kegiatan ekonomi Johor. Hutang Jcorp adalah RM6.6 billion pada tahun 2009 tetapi menurut sumber tertentu ianya telah mencecahRM 9 billion pada waktu terkini.
30% anak syarikatJCorp telah menjadi dorman. Untuk memulihkan anak-anak syarikat JCorp tiadakaedah selain daripada hak milik saham dan hak pengurusan dibuka  untuk diambil alih  oleh syarikat swasta melalui tender terbukadi mana pembeli dapat menawar harga yang tertinggi.
Kaedah ini bukansahaja akan menyelesaikan hutang piutang JCorp dengan efektif, sedangkanmenyakinkan para pelabur seterusnya melabur di Iskandar Malaysia.
Kerajaanseharusnya mengambil tindakan yang berani dan tegas untuk membuka tender projekkerajaan dan hak milik saham GLC bukan sahaja diambil alih para pelaburBumiputera dan bukan Bumiputera tempatan, tetapi juga kepada syarikat-syarikatantarabangsa demi memperkukuhkan keyakinan para pelabur di Iskandar Malaysi.
Pakatan Rakyat: Harapan Negara dan Rakyat

Sejak CommonPlatform Pakatan Rakyat diumumkan di Shah Alam pada 19 Disember 2009Pakatan telah menjadi suatu gabungan politik yangmatang di Malaysi. Barisan nasional telah meniru 70% dasar tercatat dalam BukuJingga.

Kerajaan NegeriPakatan Rakyat di Selangor dan Pulau Pinang telah memberikan peruntukan kepadaSJKC, SJKT, SAR secara dasar sistematik. Oleh itu, Barisan Nasional terpaksamenekan syarikat perjudian swasta supaya mewujudkan Community Chest atau Tabung Komuniti untuk membantu sekolah-sekolahSJKC, dan SJKT.

Walaupunpentadbiran baik di negeri-negeri PR telah memberikan tekanan kepada BarisanNasional, penyelewengan pentadbiran Barisan Nasional selama-lama ini tidak akanmengubah scenario sosio-ekonomi Negara. Barisan Nasional sepatutnya bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kemunduran pembanguan sosioekonomi Negara.

Community Chestmerupakan pengakuan Barisan Nasional terhadap kegagalan dasar pendidikannya yangberkuatkuasa selama-lama ini. Community Chest merupakan beban cukai berlipatganda dan kegagalan Barisan Nasional menaburkan sumber Negara secara adil.  

Pakatan Rakyat  menghormati Perlembagaan Persekutuan dankebebasan menganut mana-mana agama. Ada sesetengah pihak  cuba mengeruhkan air dengan menuduh  DAP Johor menyokong Hudud sedangkan aspekPerlembagaan Persekutuan perlu dikaji dan dihormat. Paktan Rakyat perlu memperjuangkan  perpaduan semua rakyat dan bukanmemperjuangkan kepentingan golongan atau kaum tertentu.

Kerjasama diantara parti-parti komponen PR berasaskan visi dan gagasan bersama sertamembimbing Negara dan rakyat ke arah perubahan sejati dan menegakkan suatukerajaan bersih dan baik.

Saya berharap parapemimpin PR turun padang bersama-sama serta mendengari kehendak rakyat jelatasedangkan kehidupan mereka semakin mendesak tanpa membuat huraian-huraian dalammenara gading.

Johor: Negeri Barisan Depan atau "Frontline State"
Pucuk pimpinan pusatDAP telah mengisytiharkan Johor  sebagai negeribarisan depan atau "frontline state"pada PRU akan datang. Diharapkan semoga semua ahli DAP Johor akan berusahaserentak dengan Pucuk Pimpian Pusat dan Negeri untuk menawan Putrajaya.
Pada PRU ke-12, PRcuma memenangi 4 kerusi dari 83 kerusi parlimen di Negeri Johor, Sarawak, Sabahdan Rabuan. Oleh itu, jika PR dapat memenagi 1/3 kerusi atau sekurang-kurangnya27 kerusi parlimen di tiga-tiga negeri "fixed deposit" Barisan Nasional ini termasuk8 dari 26 kerusi parlimen di Johor,  kemungkinan PR menawan Putrajaya akan bertambah cerah. 

Demi memenangilebih kerusidi Negeri Johor, DAP Johor sewajarnya mencadangkan calon-calon yangberintegriti, berwibawa khasnya mereka yang boleh bercampur gaul dengan lapisanbawahan dan berfungsi sebagai pemimpin akar umbi. Imej calon-calon adalah mustahaksebab mereka membayangkan imej parti.
Oleh yang demikian,konvensyen parti negeri tahun lalu telah meleluskan usul bahawa semua calonbakal dan wakil rakyat DAP Johor dikehendaki mengisytiharkan aset peribadi,sumber pendapatan dan sebarang kepentingan bisines kepada Jawatankuasa Negeridan Jawatankuasa Eksekutif Pusat. Tindakan sedemikian akan meyakinkan rakyatjelata bahawa DAP Johor berazam menubuhkan suatu kerajaan yang baik melaluipendekatan di mana pemimpin parti  berintegrity dan  mempunyai ketulusan menangani perkara kewanganawam dan peribadi.

Saudara danSaudari sekalian, kita tidak sewajarnya mempunyai "double standard" bila kitamengadilkan syarat-syarat pemimpin bersih. Oleh itu, kita seharusnyamengkehendaki secara konsisten sama ada pemimpin parti dan luar partimemperolehi kualiti, integrity dan syarat-syarat yang sama-sama tegas.  

Ramai pemimpinmenguruskan aset parti, kerajaan, dan pertubuhan awam seumpama hak milikperibadi. Kelakuan ini telah bercanggah dengan prinsip pentadbiran baik danbersih. Saudara dan saudari sekalian, kita seharusnya mengehendakipemimpin-pemimpin parti dengan standard yang tinggi dan konsisten supaya tindaklaku pemimpin parti tidak menjejaskan imej parti.

Kecabaran Mencadangkan Calon-calon yang Berwibawa  
Ramai ahli yang inginmencadangkan sendiri sebagai calon pada PRU akan datang. Saya inginmemepringatkan mereka yang ingin menjadi calon khasnya mereka yang pernahmenjadi calon pada PRU ke-12 supaya terus berkhidmat kepada rakyat. Janganmemandang hak dilantik sebagai calon adalah hak peribadi walaupu mereka gagalberkhidmat kepada rakyat selepas ditewas pada PRU ke-12.

Bagi mereka yangditewas pada pilihanraya lalu tetapi gagal terus berkhidmat kepada masyarakat,ahli-ahli parti mempunyai tugas menasihat mereka supaya tidak menjejaskan imejparti dengan menggunakan pelbagai taktik untuk merebut peluang dicadangkansebagai calon kerana calon  kekuranganrekod khidmat yang baik akan menjejaskan imej parti. Di sebaliknya, merekaseharusnya memberikan laluan kepada pemimpin baru serta bekerja sama denganpucuk pimpinan negeri dan pusat untuk menawan Puterajaya dan Nusajaya.
Wakil rakyat sewajarnyamerendahkan diri dan bercampur gaul dengan rakyat jelata. Seseorang calon bakalbersikap sombong walaupun memperolehi kelayakan akademi yang tinggi  tidak semestinya diberikan keutamaan. Kitaseharusnya mengutamakan calon- calon yang bersedia mengorbankan diri,bersemangat berkhidmat kepada rakyat, berintegriti dan berwibawa. 

Walaubagaimanapun,PRU akan datang adalah PRU yang paling mustahak dalam sejarah. Negeri Johordijadikan negeri barisan hadapan atau frontlinestate dalam usaha Pakatan Rakyat menawan Putrajaya dan Nusajaya merupakanstrategi dan keperluan yang mustahak. Oleh yang demikian, semua ahli parti diJohor berdedikasi demi menjayakan misi ini.
Sekian,  terima kasih.

民主行动党柔佛州主席巫程豪,于2011102日假永平隆城酒家,举行的2011州常年代表大会致词

前言

我在此尊重的欢迎各支部代表、观察员、中央领袖林吉祥、记者先生小姐们,出席第  届柔佛州常年代表大会。
柔佛州政府债台高筑
20091231日,柔佛州政府负债12亿74百万令吉,比2008年的10亿14百万令吉增加了25%。而2010年估计柔佛州政府公债如期增加25% 总债务将增加到15亿9千万令吉,也将打破柔佛州政府连续14年的赤字预算案的纪录。
2009年底,柔佛州政府储备金仅有4千万令吉,投资资金仅有1亿91百万令吉。换一句话说,柔佛州政府的现时资金仅占有总债务的18%,技术上濒临破产。
如果民联执政柔佛州,我们将接过一个烂摊子,解决柔佛州政府债务,务必先拯救柔佛州经济,要拯救柔佛州经济,全面开放经济政策是难以避免的。
民联执政柔佛州指日可待,我们必须做好随时执政的可能性。挑战不但是在于如何团结党内和民联内的力量,攻下柔佛州政权,而更大的挑战在于如何执政后,成为清廉和有效率的新政府。
柔佛州经济成长缓慢
2009年柔佛州国内生产总值萎缩-1.1%,尤其是制造业萎缩高达-6.7% 失业率从2008年的2.2%升至2009年的3.3%
柔佛州人均收入从2008年的15107令吉降至2009年的14621令吉,总共降低-4.6%;柔佛州人民的人均购买力也从2008年的12321美元降至200910571美元,跌幅多达-14.60%,这主要是通货膨胀以及工人薪金停滞不前所造成。
州经济策划单位预测2010年柔佛州经济成长6.6%, 人均收入增长6.6%以及人均购买力增长6.8%. 如此乐观的预测,是否能实现有赖于政府能否成功增加外来投资推动经济,提高工人薪金,减少以来外劳,走向知识性经济是唯一的出路。
外来投资
2010年柔佛州外来投资总数26亿令吉,槟城州的总外资高达122亿令吉, 柔佛州外资仅是槟州的1/5;在20111月至5月份,总外资登陆仅有12亿令吉,相比较雪州在今年上半年外资高达52亿令吉,槟州今年首六个月外资46亿令吉,相等于柔佛州的4倍。
柔佛州伊斯干达经济特区为什么不能成为外国投资家来马投资的首选?
没有彻底的政策改变,就难以吸引外资,而要有彻底的政策改变,就得换新政府,期望旧制度、旧政权改变是天方夜谭的。这可以看出从2008年至今,雪州和槟州民联政府管理之下,财务受到公共稽查司的认可,外资投资额也是全国最高的两个州属。
人口不寻常成长,非法外劳过多
2010年柔佛州人口346万,其中非法和合法外劳估计占人口的10%左右,约35万,对于柔佛州治安、政治和经济体系来说,是一个非常沉重的负担,过多的外劳影响经济成长,也降低了柔佛州人民的生活水平。
就以柔佛机构为例,36894员工中,多达38%26285员工多为外劳。正证明我们过渡以来外劳,尤其是在种植业。走向知识经济和农业机械化视为一脚有长远经济效应的政策。
我们欢迎外劳对国家的贡献,但我国必须有透明和有效的移民政策,把外来移民维持在不超过5%的水平,并确保各国移民的素质和生产力,这样才能推动国家经济。沙巴州曾是个富裕的州属,但在无节制引入外来移民的当儿,沙巴州目前有高达27%外来移民,却成了最穷的州属。
外劳人数、经济素质和生产力不受妥善管理,对于马来西亚和柔佛州经济将造成极大的负面影响。在另一方面工人、熟练技术人员和专业人士薪金在过去15年停滞不前,有高生产力的人力却严重外流,让我国经济发展更加受到限制。
我国必须透明的开放移民政策,包括提供合乎要求移民和家人公民权外,也必须考虑探讨允许双重国籍的可能性,让许多外籍人士能够考虑长期投资和居住在马来西亚。
开放官联公司,促进外来投资
开放重组和透明的私营化关联公司,也是解救亏本关联公司的出路。柔佛机构在2009年负债66亿令吉,但根据消息来源指出柔佛机构最新的负债数额高达90亿令吉,而30%柔佛机构子公司已经处于冬眠状态,柔佛公司没有他法,只有通过公开招标方式售卖公司拥有权和管理权,以最好的价钱出售官联公司资产和股权,不但能最有效解决柔佛机构债务,最重要的是增强透明管理,加强投资者的信心,才能发挥最有效作用,发展伊斯干达经济特区。
政府应该采取更果断的措施和政策,开放官联公司股权和政府工程给土著、非土著本地投资家外,更应该开放政府工程和关联公司股权给跨国公司,巩固国内外投资家的信心。这也是柔佛州经济要再度起飞的要素,别无他法。
民联:国家和人民的希望
20091219日假沙阿南宣布共同执政纲领后,已经是个成熟的阵线,而民联执政橙皮书也成了国阵抄袭政策的参考。据悉,国阵基本上企图抄袭70%橙皮书内的政策纲领。
在民联执政雪兰莪以及槟城州,推行制度化拨款于独中、华小、淡小、教会学校等,民联执政霹雳州的十个月内就推行以地养校的政策,而国阵却效仿重视教育得民联政策,意图攘回劣势,通过私人机构成立了公益金,支援非主流学校。
虽然这是民联执政州属良政给与国阵的压力所使然,但国阵一路来的行政偏差,无法弥补对国家政、经、教发展落伍负起全部的责任。如果,国阵政府对各类型教育一视同仁,私人界就没有设立所谓"公益金"的必要,实行多重税务,加重人民的负担,而是必须更妥善的分配国家资源。
尊重国家宪法施与的宗教自由是民联各成员党必须一致支持的准则,有人断章取义,指责柔佛州行动党支持"断肢法",我们必须重申国家宪法尊重各方面的宗教信仰自由,而一国不能有双重法律,就如国阵实行土著、非土著的种族隔离政策一样,全民必须具有平等的法律地位、限制和制裁。民联各党应争取全民公正和团结,而不是为个别种族和宗教利益为斗争的出发点。
民联各党合作应居于清晰的共同视野和执政宏愿,并以宪法精神带领人民和国家,进行有效的彻底改革,建立清廉亲民的好政府。
我要强调一点,人民生活在水深火热之中,民联的领袖应该集中呈现更多的利民经济政策,听取人民的心声,了解人民的需要,而不是躲在象牙塔内,作无谓的争论,逐渐与人民脱节。
柔佛行动党将面对一场艰难的"前线州"战役
党中央已经宣布柔佛州为下届大选的"前线州",而柔佛州的同志必须努力配合党中央和州委会的战略和部署,使柔佛州行动党和民联,得以协助民联执政布城。
在上届大选,柔佛州、砂崂越、Rabuan、沙巴州的83的国会议席中,民联各党仅有行动党赢得4席,还不及5%的席位。如果下届大选,民联能够在这三个"国阵的定期存款州",夺得1/327个国会议席,柔佛州民联能够夺得1/38个国会议席,民联执政布城的可能性就大大提高。
为了赢下更多的席位,我党必须派出公信力强,有办事能力,而能够与基层打成一片,并且必须培养个别的清廉形象,以加强党的形象。因此,党候选人以及中选议员必须呈报个人资产,收入来源和商业利益,准备做个好政府,以实际行动说服人民。
在去年的洲代表大会,柔佛州民主行动党已议决,任何的未来大选候选人和现任人民代议士必须向州委员会和中央执行委员会公佈个人资产,收入来源和涉及商业利益的议决案,以提升党形像和党领导人透明化处理财务的行为。
各位同志,我们不能对于领袖清廉的标准,采取双重标准,对于自己的领袖和他党的领袖要求必须一贯性的严厉。令人感到遗憾,许多人往往得势时,把社团、党、国家和人民的资产,误当个人资产来管理,这违反了清廉施政、树立良好政府的原则。各位同志必须牢牢记着,对于党内外领袖要求高超的行为准则,必须一致和一贯,否则,将打击行动党本身的形象。
遴选候选人的困难
所谓"廋田无人耕,肥田有人争",目前,许多人都毛遂自荐,想成为候选人,代表党上阵下届大选。我要提成大家,尤其是在上届大选落败的党同志,虽然落败但必须继续为民服务,而不是把担任候选人,视为自己理所当然的权利。
在大选落败后,不继续替选民服务,而在下届大选又蠢蠢欲动的前候选人,党员有必要提醒他们,不要斗争只是为自己或家人争出线,那将对党形象造成严重破坏,并让党成为敌对政党攻击的目标。没有服务纪录的前候选人,必须自我检讨,为了大局为重,考虑让位给新人尝试,以让州委会和党中央配合,攻下柔佛州为前线州的城池。
成为人民代议士必须走入群众,而不能抱着高高在上的自我膨胀,那将令人民唾弃。学士固然重要,专业人士不应该成为我们挑选的绝对条件,但有牺牲小我的服务精神才是我们的首选。当然,具有服务精神,又有公开论政的能力的候选人,将成为我们的首选。
希望各级领袖和州委会以及党中央保持高度合作。
无论如何,下届大选将是有史以来,最具有决定性的一战,柔佛州成为前线州,必须攻下多个席位,协助民联治政布城,放眼柔佛州政权。
谢谢。

i n t a n h i j a u

i n t a n h i j a u


ADUN CHANGKAT JONG HADIRI MAJLIS PENYAMPAIAN SUMBANGAN

Posted: 09 Oct 2011 03:17 AM PDT


TELUK INTAN, 9 Oktober - ADUN Changkat Jong YB Hj. Mohd. Anuar Sudin telah menghadiri majlis penyampaian sumbangan kepada fakir miskin dan pelajar di Surau Tajhizul Mait, Pasir Bedamar. Majlis tersebut adalah anjuran Persatuan Penduduk Pasir Bedamar Teluk Intan.
Pengerusi Persatuan, Tn. Hj. Akram (kiri) bersama kembar beliau Ustaz Aslam adalah antara penggerak persatuan.

Menurut Pengerusi Persatuan Penduduk Pasir Bedmaar, Tn. Hj. Mohamad Akram bin Ayub, seramai 51 orang dari golongan fakir miskin serta 38 orang pelajar dari sekolah agama dan maahad tahfiz telah menerima sumbangan.  Kebanyakan penerima sumbangan adalah dalam kalangan ahli persatuan dan dari luar kawasan yang dikira layak menerima sumbangan. Di dalam ucapannya, YB Anuar menyatakan berlakunya segala kepincangan dalam masyarakat kini adalah akibat segelintir masyarakat yang telah silap memilih pemimpin iaitu pemimpin yang tidak mengambil berat akan hukum Allah. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab kepada ummah khususnya untuk memilih pemimpin yang senitasa mengambil berat akan perintah Allah SWT.

intanhijau.blogspot.com

SERVANTHOOD

SERVANTHOOD


DAP Perak 16th Annual Convention at Ritz Garden Hotel, Ipoh on 9th October 2011

Posted: 09 Oct 2011 04:18 AM PDT

Speech by Sdr Ngeh Koo Ham, DAP Perak Chairman at the DAP Perak 16th Annual Convention at Ritz Garden Hotel, Ipoh on 9th October 2011 at 10.00 am

'We Can. We Must. We Will.'

1. We can take back State authority in Perak and also to take Putrajaya.

Immediately after BN's grab of power in Perak on 6th Feb 2009, a survey conducted showed that Pakatan Rakyat (PR) would be able to win 40 out of the 59 State Assembly seats in Perak had the State election been held then. There was outrage throughout the State and nation wide. The outrage has subsided but a survey conducted in July this year showed that PR can still win 33 out of the 59 seats if election is called.

We can take back State authority with the support of the people of Perak.

We must however, not be complacent. PR has 8 seats where we won in 2008 with less than 1,000 votes. On the other hand, we can also win big as BN has 10 seats which they won by less than 1000 votes (3 of which won by less than a 100 votes). We can win 41 seats to form a very stable government if these seats fall into our hands. PR won 31 seats in 2008. We can do it. Let's work hard to achieve it for the people.

In every disaster, there is a silver lining. In every crisis there is opportunity. The grab of power by BN in Perak will probably be proven to be instrumental to the defeat of BN at the Federal level in the coming general elections. The people will be able to see the true self of the chief architect in the Perak power grab, Dato' Seri Najib Tun Razak. They will not fall for his slogans. They will not give him the chance people normally do when a new Prime Minister comes to office. Similarly Dato' Seri Zambry Bin Abdul Kadir will not have the benefit of newly assuming office as the new Menteri Besar. The people see him through and through. His thousands of banners and billboards (the largest number in the history of Perak) trying to portray himself in good light will not be able to deceive the people.

The people also see the true colours of Parti Gerakan, MCA and MIC who participated and endorsed the power grab. In every democratic country, from USA to UK to Japan, we see Prime Minister, Ministers and even police chiefs bow apologically in shame and resign from their posts if there is a scandal or failure on their part even though they were legitimately elected or appointed.

Only in Perak and in Malaysia, we see Najib and Zambry after grabbing power trumpeted their success, putting up banners and billboards to promote themselves.

2. We Must

We must rectify the situation. We must restore morality, integrity, dignity and righteousness to this beloved nation of Malaysia. If we allowed the grab of power in Perak to go unpunished, we are sending a message to our children and our children's children that robbing and stealing are permissible so long as we achieve our purpose. A nation without morality, integrity, dignity and righteousness is doomed to fail.

We must save our nation from BN's corruption, abuse of power and mismanagement which will eventually lead us to bankruptcy. We must strengthen the democratic institutions in our country. We must ensure transparency, good governance and democratic principles and values are upheld.

We must ensure that which has happened to the Perak State Assembly must never be allowed to occur again. We must restore the Perak State Assembly to its rightful place. We must make right the Perak crisis court cases where judges do not follow the law.

Under the impression that he is secured with the police on his side and immune from the law, Zambry has approved 60,561.33 acres of industrial/agricultural land at an average price of RM375 per acre since the grab of power. Despite repeated demands, he has refused to disclose the names of the receipients. We can only assume that most of these lands were approved to his or BN cronies. If Zambry and his or BN's cronies were to benefit RM20,000-00 per's acre from these approvals, they would have made a staggering RM1.2 billion far exceeding the Perak State Government's annual budget! We must demand transparency.

Prime Minister Tun Hussein Onn expressed his worry when our nation was indebted in the sum of RM20.0 billion. Tun Mahathir has allowed it to balloon to RM238.3 billion when he left office in 2003. Tun Abdullah Badawi allowed it to grow to RM313 billion.

Today our nation is indebted to the tune of RM455 billion about 53.8% of our GDP. Argentina became a bankrupt nation when its national debt reached US95 billion (RM285 billion). Many more nations in Europe are facing bankruptcy. Malaysians must not think that our nation can never be bankrupt. Each Malaysian is now indebted about RM16,000-00 or RM80,000-00 per family of 5 persons!

2012 Budget sees us in deficit of another RM51.2 billion. Estimated income is RM181.6 billion while the expenditure is RM232.8 billion. Repayment of debt for 2012 has reached RM20.45 billion.

Unless a debt is incurred in order to earn more money, every debt incurred by us is to use up the money belonging to our future generations. We must let the people realize that the goodies given by BN during elections to cover up their excesses and corruption only add on to their sorrows to come. We do not want our children to curse us for the sufferings they have to endure due to our failure to prevent BN from making our nation a bankrupt nation.

We Will
We will together with other Pakatan Rakyat parties work tirelessly to save this nation from possible bankruptcy. We will work to enhance the quality of education and the quality of our universities. We will restore, uphold and strengthened the democratic institutions of this country. We will make Malaysia a better place for all Malaysians. We will surmount the challenges ahead of us together. We together reaffirm that we can, we must and we will take back state authority in Perak and take power in Putrajaya.


We Can. We Must. We Will.


YB DATO' NGEH KOO HAM
DAP Perak Chairman
MP for Beruas & State Assemblyman for Sitiawan

Comments for Wee Choo Keong

Comments for Wee Choo Keong


Comment on 7 reasons against the secret MAS – AirAsia share swap by MAS Jokers

Posted: 09 Oct 2011 09:09 AM PDT

Terima kasih Yang Amat Berhormat.
Satu contoh yang terbaik “rakyat didahulukan pencapaian diutamakan”

Yang lain, tidorkah atau gaji buta atau just plain IXXXT?

Saya ingin sarankan kepada PM supaya memilih Menteri Pengangkutan dari kalangan Ahli Parlimen yang berwibawa dan berkerja keras “without fear or favour” dengan izin walaupun dari Ahli yang bebas.

Long live YB Wee CK

Comment on 7 reasons against the secret MAS – AirAsia share swap by arjuna waspada

Posted: 09 Oct 2011 08:12 AM PDT

Wee Choo Keong, syabas atas ketekunan anda atas AA ambil alih MAS 25 %.
Amat konsisten dan tenacious dan persistently doggedly.
terima kasih dan saya yakin anda akan terus juangkan hak Malaysia daripada mereka yang buat self enrichment with OPM dan duit pembayar cukai.
Terima kasih YB WCK.

YB Ahmad Razif Blog's

YB Ahmad Razif Blog's


Majlis Penyerahan e-BOOK untuk Murid Tahun 4 2011 Peringkat DUN Seberang Takir

Posted: 08 Oct 2011 04:49 PM PDT


Pada 6 Oktober 2011 yang lalu, telah berlangsung Majlis Penyerahan e-BOOK untuk Murid Tahun 4 2011 Peringkat DUN Seberang Takir. Seramai 609 murid Tahun 4 yang mendapat e-BOOK pada tahun ini. Sekolah-sekolah yang terlibat ialah SK Seberang Takir, SK Kompleks Seberang Takir, SK Telok Ketapang, SK Tok Jembal dan SK Bukit Tok Beng.

My journey - Wong Hon Wai 黃漢偉

My journey - Wong Hon Wai 黃漢偉


Officiating musical event for USM Wanderers 理大遊子吟演繹會

Posted: 09 Oct 2011 08:03 AM PDT


As reported in Sinchew Daily. Penang State Executive Councillor in Charge of Arts, YB Wong Hon Wai officiate the opening of musical event by USM Wanderers at Dewan Sri Pinang on 9-10-2011. The musical group has been active for 22 years and set a benchmark for other musical group at the local universities.

星洲活動:《頭號通緝》跳出傳統,18道"音樂饗宴"滿足您
由星洲日報大北馬于 2011年10月9日22:22 发布

"砰,別動!理大遊子吟通緝名單有你大名!"邁入第二十屆的理大遊子吟演繹會以創意的《頭號通緝》作為主題,凝聚遊子(現任成員)、爛遊子(歷屆成員)和對音樂愛好的公眾,集聚一堂"品嚐"18道不同風格"菜餚"的音樂饗宴!《頭號通緝》由北工站主催、理大遊子吟主辦及呈現、星洲日報協辦的音樂盛事,前晚在檳州大會堂引爆,全場滿座。演繹會選用《頭號通緝》,是因為它意味著那最想要、最重要的一切,包括事物、夢想、力量……甚至是一種感覺,引領遊子們向前、達到目標、奮鬥的動力泉源。檳州藝術委員會主席黃漢偉讚揚《頭號通緝》的主題非常創意,也成功跳出了傳統的框框。"年輕人就是需要發揮創意,跳出局限的框框,這樣才能夠推陳出新,領導未來的潮流趨勢。"他也以被喻為"創意之父"的已故蘋果公司創辦人喬布斯的經典語錄"不要為別人而活,不要被教條所限,也不要活在別人的觀念裡。不要讓別人的意見左右自己內心的聲音"來勉勵學生。他說,教授、家長、同學甚至未來的領導都可能會給予很多看法,但是最重要的其實是勇敢追隨自己的感覺,只有自己才知道自己的真實想法。黃漢偉是為第二十屆的理大遊子吟《頭號通緝》演繹會主持開幕時,如此說。遊子吟演繹會除了演唱歌曲也不忘慈善,並在會上移交2千令吉予佛義洗腎中心。他說,大學的創作坊如理大遊子吟、馬大搖籃手、國大新調子、北大北方七點九等在他唸大學的時代已經非常活躍,也為90年代不少大學生比較苦悶的生活增添了色彩,他希望理大遊子吟能夠繼續堅持下去,並將歌曲創作帶向另一個高峰。其他出席者包括遊子吟總顧問梁傑權、北工站創辦人兼顧問黃喜光、主要贊助商Raiya雪王牙膏董事總經理羅德旺、聯合贊助商Charlie Brown Cafe Malaysia代表Stephanie、主要造型贊助APT Professional Team代表Sharon、星洲日報檳吉玻業務開發主任賀世敏。★《頭號通緝》演繹會曲目:

1. 頭號通緝

2. 真言

3. 憶·巷

4. 旅程

5. 田心

6. 雨天

7. Favorite Girl

8. 夏天

9. 永不退縮

10. 他們·心聲

11. 曾經

12. 粉絲

13. 做我自己

14. A Simple Way of Love

15. 單身好?

16. 2 a.m.

17. You're My Light

18. Lalala

Malam Kesenian Kampung Melayu

Posted: 09 Oct 2011 07:41 AM PDT

YB Wong Hon Wai bersama pemimpin tempatan Kampung Melayu telah menganjurkan Malam Kesenian Kampung Melayu sempena Aidilfitri.Cycling with PM, CM and and Penangites

Posted: 09 Oct 2011 07:18 AM PDT

Assisting fire victims of Kampung Pisang

Posted: 09 Oct 2011 07:10 AM PDTYB Wong Hon Wai gave financial aid to families affected by the fire. It was delivered 12 hours after the fire occured.YB Wong Hon Wai have a midnight 2am meeting with the fire victims to obtain their particulars and look for ways to help them with temporary shelter.The fire has destroyed 6 houses in Kampung Pisang, Air itam

Offer letters issue to the applicants of Low Medium Costs House at Central Garden, Batu Lanchang

Posted: 09 Oct 2011 07:03 AM PDTAs reported in Sinchew Jit Pao

檳州政府分配Central Garden中廉價屋‧黃漢偉:通知87"幸運兒"‧發獻購信了


黃漢偉(右二)公佈檳州低價屋供需情況:右一為其助理莫策燕;左二是州房屋主任諾莎阿達,和官員弗士娜。(圖:星洲日報)

(檳城)掌管州房屋事務的行政議員黃漢偉說,最近建好的峇都蘭樟Central Garden的195單位價格7萬2千500令吉中廉價屋,根據當局今年8月的統計,共有1千203名登記購買,而最新統計數字,要求購買它的人士稍跌至1千134人。

他說,州政府已向87名要求購買Central Garden中廉價屋單位的"幸運兒"發出獻購信。

他昨日(21日)在新聞發佈會說,這些收到獻購信的人士,有14人是上世紀80年代之前的登記者,另14名是1980至1989年的登記者,30名是1990至1999年的登記者,23名是2000至2005年的登記者,6名是2006至2011年的登記者。

低價廉屋供不應求

黃漢偉說,目前檳州共有逾萬名中下層人民向州政府登記要購買廉價屋,或中廉價屋,可是州政府所能夠提供的低價屋卻遠遠追不上殷切的需求。

他強調,在檳州民聯政府治理下獲得機會購買廉價屋和中廉價屋的中下層人士,其中竟有人是30年前的登記購買廉價屋者。

黃漢偉同意,有許多人等到從工作崗位退休了,仍然等不到廉價屋。

其中一些人薪金逐年提高,因而失去了購買低價屋的資格,收入處於尷尬的水平,被當局視為不能購買中廉價屋的"高薪",卻根本買不起目前價格銳漲至30萬令吉以上水平的公寓。

指前朝剝削需屋者機會

黃漢偉說,有些中下層民眾的收入太低,沒有資格向銀行貸款,故即使向州政府登記獲得分配,也無法擁有自己的屋子。

不過,他認為,前朝時期有通過人民代議士的推薦分配低價屋風氣,由於許多得到分配者是朋黨,造成真正需要者的機會被剝削。

一些"擁有關係的人士"使用家人的名義多買幾間,然後出租牟利。檳州民聯政府為了杜絕前朝的弊端,嚴格執行獲得獻議購買低價屋者不可出租,及購屋5年內不准出售的政策。

方便掌握最新情況和數據
鼓勵登記購買廉價屋

黃漢偉鼓勵向州政府登記購買廉價屋,或中廉價屋者每隔3年更新一次登記,以便當局掌握最新的情況和數據。

他說,以人們對低價屋需求殷切的檳島來說,目前只有6個房屋發展計劃能夠提供現成的廉價屋給中下層民眾,即擁有90單位的壟尾的旭陽之苑、擁有414單位的甘蜜山Centrio Garden、擁有80單位的浮羅山背Desa Nipah、擁有280單位的雙溪賴Idaman Melur、擁有334單位的前姓郭橋填地Sri Saujana,和擁有195單位的峇都蘭樟Central Garden。

他說,上述6個發展計劃,有的已發出獻購信,或已發出部份獻購信,所剩無幾。

有人接獻議購低價屋信件
不法份子詐財

黃漢偉揭露,他於週二接獲發展商投報,指有人獲得州政府獻議購買低價屋信件,可是涉及的發展商尚未把有關低價屋交給州政府。他懷疑該名購屋者被不良份子詐財,可是已找不到該名人士。(星洲日報/大北馬)

3 Phases to resurface the Kampung Road in Air Itam consitutuency

Posted: 09 Oct 2011 06:57 AM PDT

YB Wong Hon Wai, ADUN Air Itam, melawat kawasan di Air Itam untuk meninjau projek pengetaran semula jalan-jalan kampung. Projek ini adalah projek khas tahun 2011 untuk mengetar jalan-jalan kampung di Air Itam dan fasa 2 telah siap. Fasa tiga dijangka bermula akhir tahun ini. Kos kesemua projek ini ditanggung oleh MPPP dan Peruntukan kawasan Air Itam dari Kerajaan Negeri dan kos keseluruhan ialah RM160,000.

As reported in China Press

亞依淡次階段工程 3道路完成鋪瀝青

 (檳城9日訊)亞依淡區州議員黃漢偉指出,其選區內第二階段的鋪路工程已竣工,耗資1萬9790令吉的工程是由檳島市政局撥款,所鋪上瀝青的3條道路共長760公尺。

 他指出,第二階段涉及鋪路地區,包括紅毛丹路(70公尺)、甘榜武吉壟尾路(270公尺)及安樂村(420公尺)。

 他說,一般道路在5至7年后就需重鋪,甘榜道路由于交通流量較少,一般上可耐10年。

耗資7萬

 黃漢偉昨早與安樂村鄉委會委員巡視安樂村時,如是指出,出席者包括市議員柏拉安南、安樂村鄉委會主席黃振部、秘書詹比利。

 安樂村鄉委會秘書詹比利說,該村道路已超過10年沒有鋪上瀝青,進入該村的最大型交通工具,是小型的垃圾車。

 此外,黃漢偉指出,其選區內的鋪路工程共分三階段進行,早已在今年年初就已鑒定即將鋪上瀝青的道路;首階段在兩個月前已完成,所鋪的道路為甘榜比桑基督教堂前、甘榜比桑天德堂前、政府診療所前,該階段工程耗資7萬令吉。

 他指出,第三階段工程在上個月獲批准,預計年底動工,所鋪道路為甘榜比桑一帶,耗資8萬1000令吉。

 "首階段與第三階段的工程,皆由亞依淡選區撥款,撥出有關款項,只有第二階段工程是由市政局撥款。"

 此外,黃漢偉還代表安樂村鄉委會,移交50令吉援助金與價值20令吉的日常用品給安樂村窮苦居民。

Penang State Government supports the Freedom Film Fest

Posted: 09 Oct 2011 06:49 AM PDT

Freedom Film Fest to screen in Penang this weekend
Posted on 3 October 2011 - 08:45pm

Bernard Cheah
newsdesk@thesundaily.com

GEORGE TOWN (Oct 3, 2011): The FreedomFilmFest (FFF) 2011 films will be screened in both the mainland and island of Penang this weekend.

The human rights film festival, organised by Pusat KOMAS and supported by the Penang state government and Suaram, will be held at Summit Hotel, Bukit Mertajam, on Saturday from 8pm to 11pm.

It will then be presented at the Dewan Sri Pinang in George Town on Sunday from 11am to 11pm.

FreedomFilmFest assistant coordinator Yow Chong Lee said the screenings here will feature three short films titled 'Huruf J', 'Lot, Umah Am' and 'Senyap... Tersentak'.

"The first two films were winning films of the FFF 2011 film proposal competition, while the last is a production by Pusat KOMAS," he said.

While 'Huruf J' touches on issues faced by widows and 'Lot, Umah Am' talks about indigenous Orang Seletar fishermen living along the Straits of Johor, 'Senyap... Tersentak' highlights the eight demands made by the Bersih 2.0 movement.

"After each viewing, we will engage with the audience on the issues of those films," said Yow at a press conference recently.

Suaram Penang Coordinator Ong Jing Cheng and State Cultural Committee chairman Wong Hon Wai were present as well.

Wong said that the state government supports such film festivals which touch on human rights issues.

"This is a film festival which is not normally seen in other places here," he said.

Admission is free. For details, visit freedomfilmfest.komas.org or email freedomfilmfest@komas.org

Nuffnang