Rabu, 28 Mac 2012

Dr Shafie Abu Bakar

Dr Shafie Abu Bakar


Meriahnya Dataran Cempaka Pada Hujung Minggu. Adun Rasmikan Peraduan Memancing Dan Lepaskan Konvoi Berbasikal

Posted: 28 Mar 2012 09:49 PM PDT

Hari Ketujuh Pengakhiran Sidang: Boikot Dari Pembangkang

Posted: 28 Mar 2012 02:23 AM PDT

MY VOICE FOR NATION

MY VOICE FOR NATION


Interfaith group wants heads to roll over ‘inflammatory’ seminar

Posted: 28 Mar 2012 07:25 PM PDT

Hannah Yeoh

Hannah Yeoh


Volunteers needed for Ops Tikus II

Posted: 28 Mar 2012 09:16 PM PDT

念群与沙登人民同在 | Nie Ching for Serdang

念群与沙登人民同在 | Nie Ching for Serdang


Handing The Cheque to Frusis

Posted: 28 Mar 2012 07:40 PM PDT


( Picture taken by Sdr Leon Jimat Donald )

Saudara Frusis, before handing the cheque of RM15,000, which he has good heartedly promised to allocate RM3500 of his money to a few churches & chapels in Sri Aman

大家的义款已经交到Frusis先生手上了。他决定捐出3500元给Sri Aman的教堂。
新闻背景:Frusis先生因为在2011年砂拉越州选时支持民联,而遭到国阵政府终止其残缺人士(OKU)的政府福利与援助。行动党后来发动筹款运动来帮助Frusis先生。

(More......)

Debate Dengan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Posted: 28 Mar 2012 05:40 PM PDT

Dato' Sri Mustapa bin Mohamed: Yang Berhormat Serdang telah membangkitkan - Ada lagi? [Melihat tempat duduk Yang Berhormat Serdang] Tidak nampak ya. Membangkitkan mengenai Proton iaitu pemberian subsidi sebanyak RM494 juta. Kalau Yang Berhormat teliti jawapan saya kepada soalan Parlimen berkaitan perkara ini iaitu hari Isnin minggu lalu yang sebenarnya yang dimaksudkan, yang diberikan ialah geran R&D untuk membolehkan Proton menjalankan R&D RM494 juta itu untuk tempoh 2006 hingga 2010. Jadi itu yang dimaksudkan RM494 juta ialah  untuk membolehkan Proton menjalankan R&D.

Berhubung dengan isu perbezaan harga jualan Proton di pasaran tempatan dan luar negara memang ada perbezaan harga umpamanya kereta dijual di Malaysia, kereta di Negara Teluk ataupun di Singapura, di tempat-tempat lain, negara lain UK dan lain-lain, Brunei memang ada perbezaan. Ini bergantung kepada pelbagai faktor seperti duti import, cukai dalaman, kos pengangkutan, insurans, kadar faedah pinjaman dan sebagainya. Jadi, memanglah harga itu berbeza-beza daripada satu negara dan satu negara yang lain. Ini adalah disebabkan oleh faktor-faktor duti dan faktor-faktor kos dalaman pengangkutan berkenaan.

Seterusnya Yang Berhormat Sabak Bernam memohon penjelasan kerajaan berhubung prestasi...

Puan Teo Nie Ching [Serdang]: Minta penjelasan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasihlah atas penjelasan tadi tetapi saya masih kurang faham. Walaupun saya faham kos untuk kenderaan di...

Beberapa Ahli: [Menyampuk]

Puan Teo Nie Ching [Serdang]: Saya tidak faham, jadi saya minta penjelasan. Sabar sedikit. Jadi, saya hendak tanya. Saya memang faham kos kereta, kos kenderaan berbeza di pelbagai negara. Akan tetapi di sini isunya adalah kenapa Proton yang dibuat di Malaysia tetapi kos jualannya adalah lagi tinggi jika berbanding dengan kos jualan di Saudi Arabic. Saya langsung tidak faham, tidak masuk akal saya kerana saya rasa kos pembuatan kita tanggung di sini. Kita perlu hantar kereta Proton ke Saudi Arabic dan saya rasa tidak mungkinlah bahawa kos pengangkutan itu begitu tinggi dari sini pergi ke Saudi Arabic tetapi pada akhirnya kos jualan di sana lagi murah.

Saya rasa apa perbezaan di antara kos jualan di Malaysia dan kos jualan di Saudi Arabic yang telah mengakibatkan perbezaan yang begitu besar. Perbezaan itu adalah di antara 30% sampailah 50%. Jadi, saya hendak mintalah satu penjelasan, satu perbandingan di antara harga jualan Saudi Arabic dan juga harga jualan di Malaysia. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.

Dato' Sri Mustapa bin Mohamed: Terima kasih Yang Berhormat Serdang. Tuan Yang di-Pertua, seperti yang saya sebutkan tadi memang ada perbezaan harga antara kereta Proton yang dijual di Malaysia dan negara-negara lain. Ada harganya tinggi di Negara berkenaan daripada harga di Malaysia dan ada kalanya harga itu rendah di luar Negara berbanding di Malaysia. Ini mungkin strategi pemasaran. Kadang-kadang ada terdapat dengan izin cross subsidy, mungkin. Ini strategi pemasaran.

Mungkin syarikat mahu menembusi pasaran dan sebagai satu strategi dengan izin initial pricing strategynya menyebabkan harganya lebih murah daripada Malaysia. Akan tetapi yang pentingnya daripada segi syarikat ia mendatangkan keuntungan kepada syarikat kalau dijual kereta berkenaan. Jadi, itu antara sebab kenapa mungkin harga berbeza di Singapurakah, Thailandkah. Ezora dijual di Thailand dijual juga di Malaysia. Kereta Persona dijual di Arab Saudi dan juga di Malaysia. Jadi, tidak semestinya harga itu uniform di setiap negara di dunia. Mungkin itu strategi pemasaran oleh syarikat berkenaan. Jadi, akhirnya oleh kerana ada cross subsidy itu. Dalam business ada cross subsidy umpamanya AirAsia sebagai contoh. Mungkin strategi pemasarannya satu sektor tertentu mungkin harganya murah, sector lain mungkin harganya lebih tinggi dan akhirnya yang penting syarikat mendapat keuntungan daripada perniagaan.

Puan Teo Nie Ching [Serdang]: Saya hendak tambah sedikit. Saya hendak Tanya cross subsidy itu dibayar oleh siapa? Ditanggung oleh kerajaan atau pun ditanggung oleh kerajaan mana? Kerajaan Malaysia atau pun Kerajaan Saudi Arabic? Itu perkara pertama.

(More......)

Debat Dengan Timbalan Menteri Pelajaran Datuk Dr Wee Ka Siong

Posted: 28 Mar 2012 05:22 PM PDT

Datuk Dr. Wee Ka Siong: Seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Serdang, kesemua isu yang berkaitan telah dapat diselesaikan atau sedang dalam proses pembinaan termasuklah isu tapak SJK(C) Bukit Serdang telah dimuktamadkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Pelajaran.

Ini menunjukkan bahawa Kerajaan Barisan Nasional amat prihatin terhadap kepentingan pendidikan semua kaum. Usahlah ia dijadikan bahan atau modal politik murahan kerana kepentingan kerajaan adalah memastikan semua rakyat mendapat pendidikan yang berkualiti tanpa meminggirkan mana-mana pihak.

Puan Teo Nie Ching [Serdang]: [Bangun]

Datuk Dr. Wee Ka Siong: Hendak tanya boleh tanya sekarang.

Puan Teo Nie Ching [Serdang]: Saya hendak tanya, bila SJK(C) Bukit Serdang hendak dibina kerana sudah tunggu empat tahun. Di antara enam buah sekolah baru yang diumumkan oleh kerajaan pada 30 Januari 2008, lima sudah ada tapak tetapi hanya SJK(C) Bukit Serdang sampai sekarang pun tidak ada tapak lagi. Saya rasa tadi Yang Berhormat Timbalan Menteri cakap beliau bukan orang yang suka publisiti tetapi saya tidak setuju, kerana untuk Sekolah SJK(C) Sungai Long, Yang Berhormat Timbalan Menteri sendiri pergi ke Sungai Long pada 6 April tahun yang lalu untuk satu majlis pecah tanah SJK(C) Sungai Long.

Akan tetapi pada tahun ini, Perdana Menteri kita pergi pada 1 Mac untuk majlis pecah tanah untuk sekolah yang sama. Jadi saya hendak tanyalah kenapa perlu dua majlis pecah tanah untuk satu buah sekolah sahaja? Kalau cakap bukan suka publisiti, perjelaskan di sinilah.

Seorang Ahli: [Menyampuk]

Puan Teo Nie Ching [Serdang]: Dan sebenarnya selepas majlis pecah tanah pada 6 April itu tidak ada apa-apa perkembangan langsung.

Tuan Sim Tong Him [Kota Melaka]: Tanah itu banyak keraslah, kena dua kali pecah.

Puan Teo Nie Ching [Serdang]: Jadi Yang Berhormat Timbalan Menteri bagaimana boleh cakap bahawa Yang Berhormat tidak suka publisiti. Ini cheap publisiti untuk pilihan raya.

(More......)

Debat Dengan Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Mengenai Pilihanraya Kampus

Posted: 28 Mar 2012 05:10 PM PDT

Dato' Saifuddin bin Abdullah: Berkenaan isu pilihan raya kampus yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Padang Terap. Untuk makluman, sebarang rayuan atau bantahan perjalanan pilihan raya kampus akan dikenakan bayaran atau cagaran sebenarnya bagi memastikan bantahan yang dikemukakan adalah berasas. Berkenaan kenyataan Yang Berhormat Padang Terap tentang pembubaran Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaya dan Universiti Putra Malaysia yang dibuat tanpa pengetahuan MPP, sukacita dimaklumkan pelantikan MPP IPTA yang dipilih adalah untuk tempoh selama satu tahun. Pembubaran MPP akan berlaku secara automatik selepas tamat tempoh lantikan dan pihak IPTA ada mengeluarkan notis pembubaran untuk maksud tersebut.

Satu Jawatankuasa Khas Pelajar ataupun executive caretaker dengan izin, yang terdiri daripada mantan MPP sesi 2010/201, pemimpin persatuan pelajar dan juga presiden kolej kediaman telah diwujudkan untuk menjalankan urusan pentadbiran dan sebagai penghubung antara universiti dan mahasiswa bagi urusan kebajikan pelajar sepanjang tempoh ketiadaan MPP. Bidang tugas executive caretaker ini adalah terhad kepada skop yang dinyatakan sahaja dan tidak bertindak sebagai perwakilan pelajar sebagaimana MPP. Manakala penangguhan pemilihan MPP pada bulan September diputuskan bagi membolehkan penyelarasan dibuat di semua universiti dengan mengambil kira perubahan kalendar akademik baharu IPTA yang akan bermula pada bulan September 2012.

Berkaitan cadangan Yang Berhormat Sabak Bernam agar diwujudkan Parlimen Mahasiswa. Untuk makluman, IPTA sebenarnya...

Puan Teo Nie Ching [Serdang]: Sorry, boleh saya minta penjelasan tentang itu MPP? Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya hendak tanya sedikit kerana saya rasa – sebenarnya saya juga terima banyak complaint atau aduan daripada MPP terutamanya dari UM kerana mereka cakap bahawa pelantikan executive caretaker dengan izin, tersebut bukanlah dibuat oleh MPP yang sedia ada itu dan mereka tidaklah terlibat dalam itu proses untuk pelantikan executive caretaker. Jadi, soalan saya mengapa kita tidak boleh melanjutkan itu tempoh masa MPP supaya mereka boleh menjalankan tugas mereka untuk enam bulan lagi, untuklah urusan-urusan perwakilan dan juga sebagainya. Kenapa kita perlu hendak wujudkan satu executive caretaker di mana pelantikan bukanlah dipilih atau dilantik oleh mahasiswa-mahasiswa? Terima kasih.

Dato' Saifuddin bin Abdullah: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Ini sebenarnya adalah semata-mata untuk mengelakkan ada tuduhan kalau MPP itu dilanjutkan dan sebagainya dan ini adalah satu keputusan administrative yang dibuat untuk memastikan bahawa isu-isu dan perkara-perkara kebajikan itu dapat dilaksanakan dengan berterusan tetapi saya faham apa yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat. Saya juga ada menerima aduan dan sungutan pemimpin-pemimpin mahasiswa tertentu dalam konteks executive caretaker ini. Akan tetapi insya-Allah kita akan cuba uruskan supaya tidak berlarutan dan tidak menimbulkan perkara-perkara yang menggusarkan mana-mana pihak.


 

(More......)

[Malaysiakini] RM120mil spent for Cheras- Kajang Highway toll cuts

Posted: 28 Mar 2012 01:02 AM PDT

The halving of toll charges for Cheras-Kajang Highway comes with a hefty price tag - RM120.55 million in government compensation and a 15-year extension to the concession agreement.

This was revealed by Works Minister Shaziman Abu Mansor (right) in Parliament yesterday, in reply to a question by Serdang MP Teo Nie Ching.

The minister also said that concessionaire Grand Saga Sdn Bhd has agreed not to raise toll charges for another three years. Effectively, Grand Saga will be allowed to collect toll until 2045.

In addition to slashing the toll rate from RM3.80 to RM1.90, Prime Minister Najib Abdul Razak had announced the abolition of toll collection at two booths along the highway on March 1, amidst much fanfare.

Longer toll payments 'not justified'

Met later, Teo said the extension of the concession agreement cannot be justified as Grand Saga has profited handsomely from toll collections since 1999.

She pointed out that, while the highway was constructed at a cost of RM282 million - and maintenance costs up until 2010 were RM147.31 million - it was a paltry sum compared to more than RM870 million made from toll collections and government compensation thus far.

"When Najib made the announcement on March 1, he was fooling the public. He did not mention about the new agreement," she said.

"We had to wait until Parliament convened before we could find out, and put the works minister on a spot.

(More......)

首相派糖衣毒药愚民

Posted: 27 Mar 2012 11:15 PM PDT

民主行动党全国副宣传秘书兼沙登区国会议员张念群28-3-2012(星期三)发表文告:

(吉隆坡28日讯)民主行动党全国副宣传秘书张念群指出,首相纳吉在3月1日宣布废除雪州蕉赖──加影大道(简称蕉加大道)其中两个往返的收费站,让纳吉得到鲜花和掌声,但结果是人民买单和遍体驎伤,大道公司卻赚得盆满砵满。

她形容蕉加大道两个收费站被废除,但政府却需赔偿1亿2055万令吉和延长特许经营合约15年(从2030年至2045年)是一项离谱的決定,造成人民任由国阵和大道公司鱼肉,过路费也"祸延"一代又一代。

她批评纳吉以宣传花招来愚弄人民,为了大选大派披了糖衣的毒药。

她表示,纳吉在作出宣布後隔天,她就即刻公开要求纳吉交代废除收费站的成本;她在3月20日参与元首御词辩论时,也呼吁纳吉不应眷恋于扮演"圣诞老人"的角色,而是开诚布公面对选民,但结果是等到从工程部长口中证实纳民的愚民策略。

(More......)

Dr Siti Mariah Mahmud

Dr Siti Mariah Mahmud


PRU 13 : PR bersama rakyat kelas bawah

Posted: 28 Mar 2012 06:14 AM PDT

Pakatan Rakyat (PR) akan menyebelahi kumpulan masyarakat kelas bawahan untuk Pilihan Raya Umum ke-13 akan datang yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim melihatnya sebagai belas ihsan untuk kroni Barisan Nasional (BN).
Ketua Pembangkang itu (gambar)memberitahu sekitar 2,000 penyokongnya dalam ceramah di sini, yang merupakan bekas kubu kuat Umno suatu ketika dahulu, PR menerima tekanan daripada media BN kerana kroni kerajaan itu khuatir "keuntungan" mereka akan berkurang sekiranya berlaku perubahan kerajaan.
"Perjuangan ini, pilihan raya adalah antara golongan berpendapatan rendah menentang golongan kaya, kroni Umno.
"Setiap hari saya diserang. Siapa yang menentang saya? Bukan Najib atau Muhyiddin. Tapi jutawan yang takut keuntungan mereka disekat," kata bekas Timbalan Perdana Menteri itu merujuk kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan juga timbalannya Tan Sri Muhyiddin Yassin.
Walaupun beliau menuduh sesetengah jutawan Malaysia seperti pemilik Genting dan YTL, beliau turut mempertikaikan monopoli jutawan Tan Sri Syed Mokhtar al-Bukhari terhadap pasaran gula dan beras.
"Adakah saya berbangga Melayu mengawal ekonomi? Ya, tapi bukan untuk menyusahkan rakyat," kata Ketua Umum PKR itu.
"Di bawah Syed Mokhtar, harga gula empat kali lebih tinggi. Kamu, penyokong Umno, keluarga kamu di sawah padi sedang ditekan oleh pemimpin."
Tindakan Anwar itu dilihat dibuat selepas kajian bulan lalu yang dilaksanakan oleh Merdeka Center mendapati populariti Najib melonjak 10 peratus kepada 69 peratus dengan 78 peratus datang dari isi rumah berpendapatan kurang daripada RM1,500 sebulan.
Kajian berkenaan mendapati pemberian wang tunai berjumlah RM500 oleh Putrajaya untuk isi rumah berpendapatan RM3,000 ke bawah di bawah Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M) adalah penyumbang utama terhadap sokongan tersebut.
Pemimpin sebelum Najib, Tun Abdullah Ahmad Badawi, telah menerima rating 71 peratus sebelum pilihan raya 2008 namun BN tewas dua per tiga kerusi Parlimen dan empat negeri.
Anwar turut menjelaskan PR merupakan pihak yang bertanggungjawab berjuang untuk mendapatkan gaji minimum dan pemansuhan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) yang menurutnya membebankan rakyat Malaysia dan menjadikan mereka penggemis.
"Golongan belia ini berpendapatan kurang RM800 sebulan siapa yang menyokong Umno ... Bukan Umno yang berjuang untuk gaji minimum, tapi kami. Kami akan memansuhkan PTPTN, bukan Umno.
"Kami mahu turunkan harga petrol, elektrik. Tapi Umno kata beri air percuma seperti Selangor akan jadikan kerajaan bankrup," tambah Anwar merujuk kepada pemberian subsidi terhadap 20 meter padu air untuk isi rumah di sekitar Lembah Klang.
Najib telah memberikan gambaran pilihan raya akan berlaku dalam masa terdekat walaupun mandat kerajaannya memerintah hanya akan tamat tahun depan.

i n t a n h i j a u

i n t a n h i j a u


Anwar: PRU13 perang kelas masyarakat

Posted: 28 Mar 2012 06:42 AM PDT

Anwar: PRU13 perang kelas masyarakat

March 28, 2012
KUALA LUMPUR, 28 Mac — Pakatan Rakyat (PR) akan menyebelahi kumpulan masyarakat kelas bawahan untuk Pilihan Raya Umum ke-13 akan datang yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim melihatnya sebagai belas ihsan untuk kroni Barisan Nasional (BN).

Ketua Pembangkang itu (gambar) memberitahu sekitar 2,000 penyokongnya dalam ceramah di sini, yang merupakan bekas kubu kuat Umno suatu ketika dahulu, PR menerima tekanan daripada media BN kerana kroni kerajaan itu khuatir "keuntungan" mereka akan berkurang sekiranya berlaku perubahan kerajaan.

"Perjuangan ini, pilihan raya adalah antara golongan berpendapatan rendah menentang golongan kaya, kroni Umno.
"Setiap hari saya diserang. Siapa yang menentang saya? Bukan Najib atau Muhyiddin. Tapi jutawan yang takut keuntungan mereka disekat," kata bekas Timbalan Perdana Menteri itu merujuk kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan juga timbalannya Tan Sri Muhyiddin Yassin.

Walaupun beliau menuduh sesetengah jutawan Malaysia seperti pemilik Genting dan YTL, beliau turut mempertikaikan monopoli jutawan Tan Sri Syed Mokhtar al-Bukhari terhadap pasaran gula dan beras.

"Adakah saya berbangga Melayu mengawal ekonomi? Ya, tapi bukan untuk menyusahkan rakyat," kata Ketua Umum PKR itu.

"Di bawah Syed Mokhtar, harga gula empat kali lebih tinggi. Kamu, penyokong Umno, keluarga kamu di sawah padi sedang ditekan oleh pemimpin."

Tindakan Anwar itu dilihat dibuat selepas kajian bulan lalu yang dilaksanakan oleh Merdeka Center mendapati populariti Najib melonjak 10 peratus kepada 69 peratus dengan 78 peratus datang dari isi rumah berpendapatan kurang daripada RM1,500 sebulan.

Kajian berkenaan mendapati pemberian wang tunai berjumlah RM500 oleh Putrajaya untuk isi rumah berpendapatan RM3,000 ke bawah di bawah Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M) adalah penyumbang utama terhadap sokongan tersebut.

Pemimpin sebelum Najib, Tun Abdullah Ahmad Badawi, telah menerima rating 71 peratus sebelum pilihan raya 2008 namun BN tewas dua per tiga kerusi Parlimen dan empat negeri.

Anwar turut menjelaskan PR merupakan pihak yang bertanggungjawab berjuang untuk mendapatkan gaji minimum dan pemansuhan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) yang menurutnya membebankan rakyat Malaysia dan menjadikan mereka penggemis.

"Golongan belia ini berpendapatan kurang RM800 sebulan siapa yang menyokong Umno ... Bukan Umno yang berjuang untuk gaji minimum, tapi kami. Kami akan memansuhkan PTPTN, bukan Umno.
"Kami mahu turunkan harga petrol, elektrik. Tapi Umno kata beri air percuma seperti Selangor akan jadikan kerajaan bankrup," tambah Anwar merujuk kepada pemberian subsidi terhadap 20 meter padu air untuk isi rumah di sekitar Lembah Klang.

Najib telah memberikan gambaran pilihan raya akan berlaku dalam masa terdekat walaupun mandat kerajaannya memerintah hanya akan tamat tahun depan.(malaysianinsider)

魏宗贤文打烟之声 Gwee Tong Hiang for Bentayan

魏宗贤文打烟之声 Gwee Tong Hiang for Bentayan


麻坡游泳池变成飞禽公园

Posted: 27 Mar 2012 10:12 PM PDT

Suara Sri Andalas

Suara Sri Andalas


Pertambahan 316,000 Pengundi Baru Di Selangor Diragui

Posted: 27 Mar 2012 03:00 AM PDT

SHAH ALAM,27 MAC : Pertambahan jumlah pengundi baru yang amat mendadak di Selangor untuk Suku Ketiga 2011 berjumlah  316,788 berbanding daftar pemilih induk 2008 mengejutkan pimpinan Pakatan Rakyat di Selangor seraya menyeru pihak Suruhanjaya Pilihanraya (SPR) memberi penjelasan secara professional berkenaan perkara itu segera.

Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kesihatan, Pekerja Ladang, Kemiskinan dan Kerajaan Prihatin, Dr Xavier Jayakumar berkata, trend pertambahan pengundi baru di Selangor ini menyamai apa yang berlaku di Terengganu apabila pentadbiran PAS ketika itu tumbang pada pilihanraya umum 2004 lepas.

"Jawapan pertambahan pengundi ini dijawab oleh Menteri yang bertanggungjawab semasa sidang sesi Parlimen baru-baru ini, persoalan kita ialah bagaimana pertambahan pengundi baru di Selangor boleh berlaku secara drastik," kata Dr Xavier dalam sidang media yang turut dihadiri oleh Adun-Adun Pakatan Rakyat Selangor di Dewan Annex Bangunan Sultan Abdul Aziz Shah di sini.

"Pakatan Rakyat merasa curiga dengan cara pendaftaran pengundi ini dilakukan, saya diberitahu ada 300 buah rumah yang setiap rumah mempunyai 100 pengundi untuk setiap rumah tersebut.

Jika Menteri Besar Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim boleh dipindahkan tempat mengundi tanpa pengetahuan beliau, boleh bayangkan bagaimana dengan orang ramai yang dipindahkan nama tanpa pengetahuan," kata beliau.

Dr Xavier turut mendedahkan kewujudan Kad Pengenalan Hijau yang mempunyai tarikh luput yang pernah digunakan semasa pilihanraya di Sarawak.

" Kad Pengenalan ini digunakan sebagai dokumen sah yang membenarkan pemegang untuk mengundi semasa pilihanraya di Sarawak, apakah perkara ini akan juga berlaku di Semenanjung Malaysia,ini persoalan yang perlu SPR jawab," tegas beliau.

Sementara itu Adun Meru,Dr Rani Osman menggesa semua pihak mengambil serius isu pertambahan undi secara mendadak kerana dibimbangi wujudnya kemungkinan warga  asing menentukan masa depan negara dan bukannya pengundi warganegara Malaysia.

" Kalau kita lihat negara lain,suruhanjaya pilihanraya mereka diletakkan di bawah Parlimen,itu yang Pakatan Rakyat desak,tetapi sehingga sekarang SPR masih di bawah Jabatan Perdana Menteri," kata Dr Rani.

Dr Rani juga berkata sewajarnya SPR melaksanakan pendaftaran pengundi secara automatik ketika berumur 21 tahun secara menolak dakwaan wujudnya pengundi-pengundi daripada luar.

"Kita merasa sedih dengan kejadian wujudnya pengundi dari luar, kerana masa depan negara ditentukan oleh orang-orang asing,dan kita tahu bagaimana Mykad diberi kepada bukan warganegara, jadi saya harap perkara ini dipandang serius, " katanya.

Rekod Daftar Pemilih Terkini Suku Tahun Ketiga 2011 menunjukkan pertambahan pengundi baru di Sabak Bernam ialah 5,711, Sungai Besar 6,049 , Hulu Selangor 15,481, Tanjong Karang 4,307, Kuala Selangor 10,083, Selayang 16,189, Gombak 15,467, Ampang 9,467, Pandan 13,175, Hulu Langat 23,334, Serdang 23,748, Puchong 19,772, Kelana Jaya 13,714.

Manakala di Petaling Jaya Selatan berlaku pertambahan sebanyak 4,143, Petaling Jaya Utara 5,603, Subang 27,765, Shah Alam 15,417, Kapar 21,606, Klang 11,702, Kota Raja 22,256, Kuala Langat 17,172 dan di Sepang 14,627.


Sumber: Selangorku.com

Comments for Wee Choo Keong

Comments for Wee Choo Keong


Comment on Rashdan sworn in Allah’s name that he didn’t upgrade his maid to First Class by Anti CCF

Posted: 28 Mar 2012 11:45 AM PDT

YB, you are truly people champion. We in MAS is forever grateful to what you’ve done. May God bless you and your family for all the effort from your end.

As for the reallocation of Air Asia to MAS, again everyone should know that AK is not an IATA registered members and therefore they are not governed by IATA rulings. Which means that they are also not part of airlines under ICH (IATA Clearing House). In normal circumstances, airline will not deal with another airlines who are not part of ICH as there is always risk of default. In this case, MAS has given special consideration to AK, Why ? Because the owner/CEO of AK also sit in MAS Board of Directors. If this is not conflict of interest, I don’t know what else is !

The rampant abuse of authority by the management has gone towards unprecedented level never seen before in Malaysia. Now the Irish idiot Plane Consult is busy looking for people that they can lay off and he has a dateline by end of april to complete his dirty work. Let’s all of us now focus to remove this Irish bastards from MAS. I think I’ll spit on him if I see him tomorrow.

TS Md Nor has also today issue a statement that the plan for short haul airlines has been scrapped ? All staff either under short haul and long haul will be under Malaysia Airlines… change of heart eh ! Good on you.

YB, please don’t stop. I’ll make sure that all my family members, my relatives and my friends vote for you in the next election. Bravo !!!

Comment on Rashdan sworn in Allah’s name that he didn’t upgrade his maid to First Class by Antigajibuta

Posted: 28 Mar 2012 11:43 AM PDT

Rashdan,
its ok for u too upgrade ur wife,baby, nanny or who else in your family to 1st class or any class u want since u think this is your Airline if not your father.
A word of advice to you and the rest of Amok & CRONIES,the very next time u travel,no matter in what class u travel, its advisable to ‘TAPAU’ your own food coz the last thing u want to do is ‘TO MESS WITH PEOPLE WHO HANDLE YOUR FOOD’! Especially with the BEST in the WORLD!!

Comment on WAU! “Open Tender is no Push Full in this country” by kapak halus

Posted: 28 Mar 2012 11:02 AM PDT

Respectable TS Chairman can be conned by the Bina Tapi Tak Tahu Fikir…but sadly singing the same tune as them and WTF AA… They know how to sell MAS assets and hardbuilt brains and experts from Engineering, Catering, MAS complexes at KLIA and soon to be Subang. Then declare Profit like no other Malaysians studied accounting and finance orr certified public accountants who do not know what they are hiding or camoufladged in the Audited and unAudited Accounts. Wonder when will the 2011 unaudited accounts can be signed.

They still cannot figure out how to get funders for the new aircrafts and they still could not come out to share and explain the detail strategies for MAS to generate revenues from operation and in particular from seats. That Kutty guy who they brought in from the Middle East was no Revenue guy but a Pricing lead. Oh! Yes, seats sold to uplift transferred AAX passengers to MH. Great revenues! What a bull! MH tickets showed NOFARE. Why did they not want to be transparent right from the beginning? Like a bad C-grade movies, they came out to say that there were a RA signed. Not a standard modus operandi between airlines! What a joke!

Their scripts still being written although the producers and directorsfrom Tune Music Air and their goons have been cohoot since late 2010 or early 2011 about the Share Suap. They never expected strong critics and oppositions on the CCF which obviously benefit AA the most. Even the MPs close ranks beyond the party lines.

Not a single cent was poured by Khazanah National but the money went into AA WTF! So was it a bail out for MH or WTF AA did not pump in a single cent into MH but have been pumping in more miseries since the fated dat. Routes SUaping, spin off MAS money making business units, and more sales on MAS remaining properties. WTF and AA received preferential treatments from the politicians and MAHB which even MAS did not.

AJ has tarnished his excellent reputations by being WTF and his goons’ pariah. AJ is in the deep shits that he could not pull himself out clean. Except if he wants to testify voluntarily and truthfully under oath to the MPs, MACC and MyCC about CCF and all that come after. But does he has the balls left?

How sad has the situation become for MAS and the Nation. Najib, the balls are at your foot now. Either undo or else at GE13.

Comment on Rashdan sworn in Allah’s name that he didn’t upgrade his maid to First Class by Joshua

Posted: 28 Mar 2012 10:47 AM PDT

Kunyit Hidup @ 12:58 am

This was the announcement to Bursa Kl by MAS yesterday.

"MAS had, in the past, upon request, on an ad-hoc basis provided uplift and re-accommodation of passengers of other airlines including AirAsia X, in line with normal industry practice. These ad-hoc uplift and re-accommodation were provided subject to the availability of excess seats on MAS flights and to MAS' commercial benefit," it told Bursa Malaysia yesterday.”

Those in charge of this should provide evidence of the seat allocated to AA X passengers not based on excess seats. We must expose this and not allow these cronies to get away with such things.

Ay! CRONIES, AA X Sdn Bhd is not an IATA airlines ok. So there is no special arrangement via the system provided under IATA that guaranteed payment. AY idiots’ I agree with YB that it is the policy and rule in MAS that under such case like AA X passengers, a bank guarantee or facilities with the bank had to be provided before MAS uplift the passengers. It would normally be based on full published fare. But not in this case.

The police, MYCC and MACC should step in to investigate into this “scheme”. By the way Shane Nollan of PlaneConsult must take full responsibility for this case because he is the Acting Commercial Director of MAS.

So MAS staff and Malaysians, now you can see the picture a bit clearly why they need AA staff in MAS. That Rozman Omar as CFO and Shane Nolan of PlaneConsult. Who i she chairman and MD of PlaneConsult Conors McCarthy, who is also the co-founder of AirAsia and he is also the current director of AirAsia. What else can we say beside 1 plus 1 is TWO!

The Government must step in immediately and get rid of this Rashdan, who was lying through his teeth. We cannot have liar to head MAS.

Comment on Rashdan sworn in Allah’s name that he didn’t upgrade his maid to First Class by jack1960

Posted: 28 Mar 2012 10:32 AM PDT

Tighten the noose further……..accountability

YB,

Despite the on-going official stance of buying more time, don’t let up in extricating accountability by MOF cum PM. The farcical townhall meeting had failed to douse the inflamed MAS staff reps.

Question now, are the terms of the CCF irreversible? MAS is already in dire financial health but AK & D7 ……… btw, Lion Air, Cebu Pacific, Jetstar, Jetstar/China Southern, Tiger, Scoot…… just waiting their turn to …… turn on more heat on the award winning LCC!

Without the CCF, the govt has absolutely no interest in the affairs of AK or D7, period. With the current fallibility of the capital markets, no amount of financial nor corporate engineering can be sought without some semblance of a sovereign guarantor.

Comment on Rashdan sworn in Allah’s name that he didn’t upgrade his maid to First Class by Antigajibuta

Posted: 28 Mar 2012 10:25 AM PDT

Im puzzled on why the top ppl in Government like MOF still trying to cover up for the whole thing. Why cant they accept the fact that the RAKYAT especially staff from MAS have spoken their thoughts about the whole Share Suap and CCF thing. I guess they rather put the current Government at stake for the next election.
PM Najib, i understand u may be busy with other important things but MAS issue is something to look at too.
Me and i m sure thousands others out there eager to hear “Sepatah Dua Kata” from U!!
Bukan PENDEK kata, tapi U kata!!

Comment on WAU! “Open Tender is no Push Full in this country” by kapak halus

Posted: 28 Mar 2012 10:11 AM PDT

Part of collaboration is on Airport services. There have been studies and efforts made to reduce MAS airport staff to model AA where lesser staff strength can turnaround the aircraft faster than MAS. Check it out with Level One at Admin One. …the many external ex-consultants hired on higher posts in MAS….yesmen to top management strategic planning and decisions…

Comment on WAU! “Open Tender is no Push Full in this country” by kapak halus

Posted: 28 Mar 2012 10:03 AM PDT

Now “EVERYBODY CAN COUNT”. Fares from MH website as gross indication. But EVERYONE in MyCC and MACC is BLIND and HEAVY ASSES coz they caanot see FARE Fixing and ABUSE of positions at MAS BoD where W TF and deadwoods calls the shots….

Comment on WAU! “Open Tender is no Push Full in this country” by kapak halus

Posted: 28 Mar 2012 09:56 AM PDT

If WTF and the balls droppers from both AA and MH were so respectful of the governance and transparency, WHY did MH tickets show NOFARE? They got so screwed up in their minds and balls that they no longer think straight.

Comment on Rashdan sworn in Allah’s name that he didn’t upgrade his maid to First Class by viper1909

Posted: 28 Mar 2012 09:55 AM PDT

Dear Yb,
Million of THANKS of your expose n concern towards MAS.every days my life wouldnt be complete if i dont read ur blog.before this hear say only but now ppl say it facts.juz wondering how this cronies can sleep at nite when majorities of malaysian talking n cursing towards them.How its gonna be when cronies outing with families and people looking n stare towards dem n curse..WHAT type of SKIN they MADE OF!!!!

Cronies,
This not Your Company neither Your Parents Money,OK!!This Company belong to People of Malaysia that have pride plus dignity and responsibility.we care we love our product,thats what MALAYSIA TRULY ASIA all about.Do u?

Direct Free Kick

Direct Free Kick


Iskandar : Komited Bina Rumah Mampu Milik

Posted: 28 Mar 2012 01:01 AM PDT

SHAH ALAM 27 MAC 2012 : Kerajaan Negeri komited melaksanakan projek perumahan Rumah Mampu Milik(RMM) kerana prihatin dengan keperluan dan kehendak golongan berpendapatan rendah untuk memiliki kediaman sendiri di negeri ini.

Dalam ucapan penggulungan ketika sidang Dewan Negeri Selangor(DNS) Exco Perumahan, Pengurusan Bangunan dan Setinggan, Iskandar Abdul Samad berkata, pihaknya prihatin dengan kemampuan rakyat untuk membayar ansuran rumah, maka keputusan dibuat  untuk memastikan harga RMM adalah tidak melebihi RM100,000.

"Jika lebih RM100,000, mereka yang berpendapatan kurang daripada RM3,000 tidak akan dapat membeli kerana perlu membayar ansuran bagi tempoh 20 tahun.

"Tetapi jika RMM berharga sekitar RM89,000 maka bayaran ansuran bulanan hanya sekitar RM602 sebulan dan gaji minima untuk mendapat pinjaman pula adalah RM1,806," jelas Iskandar.

Sementara itu, beliau turut memberitahu penyediaan rumah berkenaan adalah berdasarkan 'cross-subsidised' atau 'saling-sumbang'.

"Ia selari dengan konsep Islam di mana harta orang kaya ada hak orang miskin iaitu konsep zakat.

"Jika kita lihat negara-negara lain juga, perumahan untuk rakyat berpendapatan rendah dan sederhana bukanlah tempat mendapat untung," ujar Iskandar lagi - Selangorku.

PENDUDUK KG. KOK DOH, SELAYANG TERIMA SAGUHATI.

Posted: 28 Mar 2012 12:48 AM PDT

PETALING JAYA, 18 JUN 2011 : Seramai 84 keluarga setinggan Kampung Kok Doh di Bandar Baru Selayang hari ini menerima saguhati pemindahan dan bantuan perumahan daripada kerajaan negeri Selangor bagi menjayakan projek perumahan Bukit Botak yang akan menempatkan 1,200 peneroka bandar yang telah menunggu lebih 20 tahun untuk memiliki rumah.

Penduduk Kampung Kok Doh, yang tinggal di atas tanah milik anak syarikat kerajaan negeri yang terletak di sebelah Kampung Bukit Botak telah menerima saguhati berjumlah keseluruhan RM483,800 daripada Menteri Besar Selangor, Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim dalam satu majlis penyampaian cek di Dewan Kompleks Pegawai Daerah Gombak di Selayang tengahari tadi.

Menurut satu kenyataan dari pejabat MB, saguhati pemindahan tersebut bukan sahaja melibatkan bantuan pemindahan sebanyak RM500 seorang tetapi juga tawaran dan bantuan pembelian rumah Semi-D Bukit Botak atau rumah kos rendah – mengikut kelayakan masing- masing.

Turut hadir dalam majlis tersebut adalah Exco Perumahan, Pengurusan Bangunan Dan Setinggan, Iskandar Abdul Samad, Pegawai Daerah Gombak Ahmad Zaharin Mohd Saad dan Pengurus Besar Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) Othman Omar.

Dari 84 keluarga, 63 telah layak membeli rumah Semi-D Bukit Botak dengan harga RM99,000. Mereka juga telah diberi peruntukan tambahan RM3,600 seorang sementara menunggu rumah siap dalam masa 12 bulan, serta saguhati pemindahan RM500, kata kenyataan itu.

Menurut kenyataan itu lagi, seramai 20 keluarga yang layak membeli rumah kos rendah RPKR di Selayang Mulia yang bernilai RM42,000 telah diberi subsidi RM7,000 untuk pembelian rumah.

"Ini bermakna mereka hanya membayar RM35,000 untuk memliki rumah RPKR. Selain itu, mereka menerima peruntukan tambahan RM1,500 serta saguhati pemindahan RM500 seorang," terang kenyataan itu.

Dalam ucapannya sempena majlis penyampaian cek itu, Menteri Besar mengucapkan terima kasih kepada penduduk Kampung Kok Doh yang memberi kerjasama kepada kerajaan negeri dalam pemindahan ini kerana ianya akan menjayakan projek perumahan Bukit Botak yang akan memberi penyelesaian menyeluruh kepada masalah setinggan dan peneroka bandar.

"Dahulu, penduduk dipujuk menyerahkan hak tanah mereka kepada syarikat pembinaan yang telah gagal untuk membina rumah dan membayar pampasan seperti yang dijanjikan.

Bila kita jadi kerajaan pada Mac 2008 kita dapati sudah 20 tahun mereka menunggu. Dalam masa dua tahun kita dapat merancang penyelesaian yang menyeluruh. Sekarang rumah sedang dibina oleh PKNS dan akan siap mengikut jadual," katanya.

Nasib peneroka bandar terbela

Beliau berkata kerajaan negeri komited dalam memastikan nasib peneroka bandar terbela di mana perancangan pembinaan projek perumahan dibuat dengan rapi agar mereka mendapat hasil yang baik.

"Dahulu yang dijanjikan rumah kos rendah RM45,000. Untuk penambahbaikan, kita arahkan PKNS membuat perancangan membuat rumah semi-D dengan harga RM99,000. Jika tidak mahu, PKNS bersedia membeli rumah pada harga RM170,000.

"Oleh itu pemilik tanah tidak rugi apa-apa kerana keuntungan mereka terjamin. Di kawasan ini, ada yang sanggup membeli rumah Semi D pada harga RM220,000. Jadi tiada siapa yang rugi," katanya.

Beliau berkata projek ini adalah bukti hasil kesungguhan dan komitmen kerajaan Selangor menyelesaikan masalah perumahan terbengkalai sejak 25 tahun lalu yang gagal diselesaikan oleh pihak pentadbiran terdahulu.

Kerajaan negeri pada mulanya menghadapi kesukaran untuk membantu membaik pulih projek terbengkalai ini kerana hak milik terhadap lot-lot tanah telah diserahkan kepada syarikat pemaju yang terdahulu.

Menteri Besar kemudian mengambil keputusan mengarahkan tanah berkenaan diambil alih oleh kerajaan negeri sebagai jalan penyelesaian terbaik demi kepentingan penduduk Bukit Botak.

Kini projek ini berjalan lancar dengan kemajuan di tapak telah mencapai 21 peratus, dan dijangka siap menurut jadual iaitu pada bulan Jun 2012, kata kenyataan itu - FMT.

Nuffnang